8 septembrie 2019 • DUMINICA A XXIII-A D.P.A. • Nașterea Sf. Fc. Maria; Sf. Toma din Villanova, ep.

LECTURA I

Cine se va gândi la ce vrea Domnul?
Citire din cartea Înţelepciunii 9,13-18b

Cine poate cunoaşte planul lui Dumnezeu şi cine se va gândi la ce vrea Domnul? Gândurile celor muritori sunt şovăielnice şi cugetările noastre, nesigure. Căci trupul coruptibil îngreunează sufletul şi trupul pământesc apasă peste mintea cu multe griji. Cu dificultate ne reprezentăm cele de pe pământ şi descoperim cu trudă cele la îndemână, dar cele din cer, cine le va da de urmă? Cine ar fi cunoscut planul tău, dacă nu i-ai fi dat înţelepciunea şi nu l-ai fi trimis pe Duhul tău Cel Sfânt din înălţimi? Astfel au fost îndreptate căile celor de pe pământ, oamenii au învăţat cele plăcute ţie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 89(90),3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: 1)
R.: Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu din generaţie în generaţie.

Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,
tu ai spus: “Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”
Pentru că, în ochii tăi, o mie de ani
sunt ca ziua de ieri, care a trecut,
şi ca o strajă de noapte. R.

Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis;
dimineaţa sunt ca iarba care creşte;
dimineaţa înfloreşte şi creşte,
seara este cosită şi se usucă. R.

Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta,
ca să tresăltăm de bucurie şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!
Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru să fie asupra noastră!
Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!
Da, fă sigură lucrarea mâinilor noastre! R.

LECTURA A II-A

Să-l primeşti pe Onesim înapoi, dar nu ca pe un sclav, ci ca pe un frate iubit!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon 9b-10.12-17

Fiul meu preaiubit, eu, Paul, acum bătrân şi prizonier al lui Cristos Isus: te rog pentru copilul meu, pentru Onesim, căruia i-am dat naştere în lanţuri. Ţi l-am trimis înapoi pe el, care este inima mea. Aş fi voit să-l ţin pentru mine, ca, în locul tău, să-mi slujească mie, celui care sunt în lanţuri pentru evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără consimţământul tău, pentru ca binele tău să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate tocmai de aceea a fost despărţit de tine pentru un timp, ca să-l primeşti înapoi pentru veşnicie, dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât un sclav, ca pe un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai mult pentru tine, atât ca om, cât şi ca frate în Domnul. Deci, dacă mă consideri părtaş în credinţă cu tine, primeşte-l ca pe mine însumi!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Ps 118(119),135
(Aleluia) Luminează-ţi faţa pentru slujitorul tău şi învaţă-mă hotărârile tale! (Aleluia)

EVANGHELIA

Niciunul dintre voi care nu renunţă la tot ceea ce are nu poate fi discipolul meu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,25-33

În acel timp, multă lume mergea după Isus, iar el, întorcându-se, le-a spus: “Dacă cineva vine la mine şi nu-şi urăşte tatăl, mama, femeia, copiii, fraţii şi surorile, ba chiar propria sa viaţă, nu poate fi discipolul meu. Cine nu-şi poartă crucea şi nu vine după mine nu poate fi discipolul meu. Într-adevăr, cine dintre voi, voind să construiască un turn, nu stă mai întâi să calculeze cheltuiala, dacă are cu ce să-l termine? Pentru ca nu cumva, punând temelia şi neputând să-l termine, toţi cei care-l văd să înceapă a-l lua în râs, spunând: «Acest om a început să construiască, dar nu poate să termine». Sau care rege, pornind la război împotriva altui rege, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă poate cu zece mii să-l înfrunte pe cel care vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Iar de nu, pe când celălalt este încă departe, trimite solie ca să ceară pacea. Tot astfel, niciunul dintre voi care nu renunţă la tot ceea ce are nu poate fi discipolul meu”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Evanghelia acestei duminici reaminteşte oricărui creştin că prin Botez s-a angajat să-l urmeze pe Isus Cristos în mod total. Acest angajament al întregii persoane în slujba lui Cristos se concretizează adesea prin renunţări: să fii nevoit să dai întâietate lui Cristos faţă de tată, mamă, soţie, copii, fraţi şi surori sau chiar faţă de viaţa proprie, să fii nevoit să-ţi porţi crucea, să fii nevoit să renunţi la toate bunurile tale… Or, în faţa unor astfel de exigenţe trebuie lăsat Cuvântul lui Dumnezeu să ne atingă cu toată vigoarea lui, dar, în egală măsură, trebuie să evităm orice neînţelegere posibilă: de exemplu, a ne imagina o „morală” ruptă de acea veste bună care îi dă sens, sau a insista mai mult asupra performanţelor ascetice decât asupra adeziunii la persoana lui Cristos. Rostul Evangheliei nu este acela de a da naştere unor conştiinţe deformate şi nici de a descuraja, ci acela de a motiva dăruirea de noi înşine în favoarea Celui care ne-a iubit mai întâi şi care singur are dreptul la dragostea noastră fără limite.
Această Evanghelie se situează în continuarea celei de duminica trecută. După învăţătura oferită în cadrul unui ospăţ din casa unui fariseu de frunte (Lc 14,1-24), alte cuvinte ale lui Isus sunt acum adresate acelei mulţimi de oameni care îl însoţea. Prin aceste cuvinte, Sfântul Luca ne reaminteşte discret că Isus se îndreaptă (începând cu 9,51) spre Ierusalim, locul pătimirii sale, şi că învăţătura pe care o propune pe cale este destinată tuturor celor care au ales să-l însoţească către această destinaţie, adică tuturor creştinilor.
Învăţătura lui Isus din această secţiune pune în evidenţă caracterul radical şi absolut al angajamentului: nu-l putem urma pe Cristos fără a ne dărui total şi fără a renunţa la tot ceea ce s-ar situa în concurenţă cu această alegere. (Am putea bănui că Sfântul Luca nu ar fi reţinut în Evanghelia sa această temă a învăţăturii lui Isus Cristos dacă creştinii din timpul său ar fi fost perfecţi. Fiind însă reţinută de evanghelist, această învăţătură devine o exigenţă a creştinilor din toate timpurile). O astfel de exigenţă care impune întâietatea absolută acordată lui Cristos se înrădăcinează în însăşi atitudinea Lui faţă de familia Sa (v. episodul din Lc 2,49, care îl are protagonist pe Isus la vârsta de 12 ani, sau episodul din Mc 3,21.31-35 în care rudele Lui vor să-I întrerupă misiunea începută la Botez) sau faţă de prietenii Săi (v. episodul din In 6,66-67 în care Isus se vede părăsit de foarte mulţi dintre ucenicii Săi). Deşi îşi iubeşte foarte mult familia ori prietenii, fidelitatea faţă de Dumnezeu are pentru Isus valoare absolută. Pentru El doar Dumnezeu este Dumnezeu, iar fidelitatea faţă de voinţa Lui are întâietate faţă de orice. Cât priveşte învăţătura referitoare la renunţarea la toate bunurile personale, ea se situează în perfectă continuitate cu învăţătura din Lc 12,33-34; 16,9-13 sau 18,24-30 cu privire la raporturile pe care ucenicul trebuie să le aibă cu banul sau cu bogăţia care trebuie puse în slujba binelui comunităţii. În cartea Faptele Apostolilor (2,44-45; 4,32-5,11) Sfântul Luca va arăta acest ideal realizat în comunitatea primară de la Ierusalim. Cele două parabole pronunţate de Isus pregătesc şi sprijină chemarea la renunţarea exprimată în această învăţătură din urmă. Accentul este pus pe legătura dintre proiectul fundamental de a fi ucenic al lui Cristos şi traducerea lui în concret: renunţarea la tot ceea ce el posedă. Aşa cum nimeni nu poate sluji în acelaşi timp şi pe Dumnezeu şi banul (Lc 16,13), la fel nimeni nu se poate numi creştin şi în acelaşi timp să se ataşeze de bunurile sale ca de un idol.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 8-15 septembrie 2019

8 D DUMINICA A 23-A D.P.A.; Nașterea Sf. Fc. Maria; Sf. Toma din Villanova, ep.
9 L Sf. Petru Claver, pr. *
10 M Sf. Nicolae din Tolentino, pr.
11 M Ss. Prot și Iacint, frați m.
12 J Sf. Nume al Mariei *
13 V Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. **
14 S Înălțarea Sfintei Cruci
15 D DUMINICA A 24-A D.P.A.; Sf. Fc. Maria Îndurerată


Gândul săptămânii

“Credinţa dă speranţă şi statorniceşte iubirea.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons