7 martie 2021 • DUMINICA A III-A DIN POST • Ss. Perpetua și Felicitas, m.

LECTURA I

Legea a fost dată prin Moise.
Citire din cartea Exodului 20,1-17

În zilele acelea, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alţi dumnezei afară de mine! Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare cu cele care sunt în ceruri, sus, sau cu cele de jos, de pe pământ, sau cu cele care sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor şi să nu le slujeşti, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc vina părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie pentru cei ce mă urăsc şi mă îndur până la a mia generaţie de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele! Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în zadar numele lui! Adu-ţi aminte de ziua de sabat ca s-o sfinţeşti! Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate lucrările tale! Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porţilor tale! Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul şi marea şi tot ceea ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat şi a sfinţit-o. Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău! Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău! Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici sclavul lui, nici sclava lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 18(19),8.9.10.11 (R.: In 6,68b)

R.: Tu, Doamne, ai cuvintele vieţii veşnice!

Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

Ele sunt mai de dorit decât aurul
şi decât mult aur curat,
mai dulci decât mierea
şi decât fagurele proaspăt. R.

LECTURA A II-A

Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru oameni, dar pentru cei chemaţi, înţelepciunea lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,22-25

Fraţilor, în timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea, noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni, dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA

Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 2,13-25

Paştele iudeilor era aproape, iar Isus a urcat la Ierusalim. Şi a găsit în templu vânzătorii de boi, de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând acolo. Făcând un bici din funii, i-a alungat pe toţi din templu, la fel ca şi oile şi boii; a împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi a răsturnat mesele, iar celor care vindeau porumbei le-a zis: “Luaţi acestea de aici! Nu faceţi casa Tatălui meu casă de negustorie!” Discipolii lui şi-au adus aminte că fusese scris: “Zelul pentru casa ta mă mistuie”. Aşadar, l-au întrebat iudeii şi i-au zis: “Ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci acestea?” Isus le-a răspuns: “Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica!” Aşadar, i-au zis iudeii: “Acest templu a fost construit în patruzeci şi şase de ani şi tu în trei zile îl vei ridica?” Însă el vorbea despre templul trupului său. Deci, când a înviat din morţi, discipolii lui şi-au amintit că a spus aceasta şi au crezut în Scriptură şi în cuvântul pe care îl spusese Isus. Pe când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştelui, mulţi, văzând semnele pe care le făcea, au crezut în numele lui. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că el îi cunoştea pe toţi. Şi nu avea nevoie ca cineva să aducă mărturie despre om, pentru că el cunoştea ce era în om.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Gestul semnificativ săvârşit de Isus în această a treia duminică a Postului Mare este acela de a fi intrat în Templu şi de a-i fi alungat de acolo pe vânzătorii de boi, de oi şi de porumbei, precum şi pe schimbătorii de bani. El îşi motiva gestul reafirmând importanţa şi rolul Templului pentru viaţa religioasă: nu faceţi din Casa Tatălui meu o casă de negoţ… Într-adevăr, Templul a fost întotdeauna o casă de rugăciune, mai precis o casă în care omul vine să-l întâlnească pe Dumnezeu, să-i obţină binecuvântarea, să-i obţină iertarea, să-i audă Cuvântul. Or, prima lectură de astăzi, se face ecoul acestui Cuvânt al lui Dumnezeu care îl învaţă şi îl călăuzeşte pe om în viaţă în aşa fel încât să nu devină sclav: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din… casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei (cum ar fi, de exemplu, banul) afară de mine… Să nu te închini lor şi să nu le slujeşti, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău… Şase zile să lucrezi, dar ziua a şaptea este zi de odihnă pentru Domnul Dumnezeul tău… Căci în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul şi marea şi toate câte sunt în ea şi s-a odihnit în ziua a şaptea… Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta… Să nu ucizi. Să nu săvârşeşti adulter. Să nu furi. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu pofteşti casa aproapelui tău… şi nimic din ce este al aproapelui tău.
Se vede că Templul a stânjenit (şi stânjenește în continuare) pe cei al căror dumnezeu este banul. Când nu l-au sufocat cu negoţul au ţinut să-l compromită sau chiar să-l distrugă. Or, în Evanghelia de astăzi, Isus preia, în persoana sa, rolul Templului. Prin activitatea sa Mântuitorul merge să-i întâlnească pe oameni, să-i elibereze de bolile lor trupeşti şi sufleteşti, iar prin predica sa El continuă să facă cunoscută lumii voinţa lui Dumnezeu. Mai mult, dacă este nevoie (şi se vede că este nevoie) El se oferă să fie distrus pentru a învia cu un elan nou de viaţă: „Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica!” … Dar El vorbea despre templul trupului său. Sfântul apostol Paul a înţeles bine această angajare şi această dăruire salvatoare a lui Isus Cristos. Într-adevăr, potrivit lecturii a doua, în centrul predicii apostolice se află (şi trebuie să se afle) figura lui Cristos cel răstignit căci, în timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea, noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni, dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.
Acest timp al Postului Mare este o bună ocazie pentru ca să descoperim puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu care ne fac oameni liberi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 7-14 martie 2021

7 D DUMINICA A III-A DIN POST; Ss. Perpetua și Felicitas, m.
8 L Sf. Ioan al lui Dumnezeu, clg. (*)
9 M Cei 40 de Ss. ostași capadocieni, m. (*); Sf. Francisca Romana, clg. (*)
10 M Sf. Simpliciu, pp.
11 J Sf. Constantin, rege m.
12 V Ss. Inocențiu I, pp.; Maximilian, m.
13 S Sf. Sabin, m.
14 D DUMINICA A IV-A DIN POST; Sf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr.


Gândul săptămânii

“Există oare lucruri mari şi mici atunci când faci totul din iubire pentru Dumnezeu şi numai pentru El?”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons