7 iunie 2020 • PREASFÂNTA TREIME • Sf. Robert, abate

LECTURA I

Domnul, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător.
Citire din cartea Exodului 34,4b-6.8-9

În zilele acelea, Moise s-a sculat de dimineaţă şi s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul; şi a luat în mână cele două table de piatră. Domnul a coborât în nor, a stat acolo cu Moise şi el a chemat numele Domnului. Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: “Domnul, Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi de adevăr”. Imediat Moise s-a plecat până la pământ şi l-a adorat. El a zis: “Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, te rog, Doamne, să mergi în mijlocul nostru; într-adevăr, acest popor este încăpăţânat, dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele şi fă-ne moştenirea ta!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Dan 3,52.53-54.55-56 (R.: 52b)

R.: Vrednic de laudă eşti, Doamne, şi preamărit în veci!

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri
vrednic de laudă şi preamărit în veci! Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale, vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

Binecuvântat eşti în templul sfânt al gloriei tale, vrednic de laudă şi preamărit în veci!
Binecuvântat eşti pe tronul domniei tale, vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

Binecuvântat eşti tu, care pătrunzi abisurile
şi stai peste heruvimi, vrednic de laudă şi preamărit în veci!
Binecuvântat eşti pe firmamentul cerului, vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

LECTURA A II-A

Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 13,11-13

În rest, fraţilor, bucuraţi-vă! Căutaţi desăvârşirea! Îmbărbătaţi-vă! Să gândiţi la fel, să trăiţi în pace şi Dumnezeul iubirii şi al păcii va fi cu voi! Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutul cel sfânt! Vă salută toţi sfinţii. Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Ap 1,8
(Aleluia) Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era şi care vine! (Aleluia)

EVANGHELIA

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume ca lumea să fie mântuită prin el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,16-18

În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: “Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În celebrările pascale se reflectă cel mai bine misterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este unic şi totuşi, faţă de omenirea căzută în păcat, El se revelează ca Tată care îşi trimite în lume Fiul ca preţ de răscumpărare, iar Tată şi Fiul, îl trimit pe Duhul Sfânt ca Duh al adevărului şi ca Apărător al celor ce cred în El. Cu alte cuvinte, El este un singur Dumnezeu, întreit, însă, în persoane. De altfel prefaţa liturghiei acestei sărbători îl evocă în aceşti termeni: tu eşti un singur Dumnezeu, un singur Domn; nu ca o singură persoană, ci ca o singură fiinţă în trei persoane… Şi mărturisind credinţa în Dumnezeul cel veşnic şi adevărat, noi adorăm într-o singură natură, trei persoane deosebite, dar egale în mărire.
Textele biblice ale acestei sărbători nu privilegiază, totuşi, astfel de formulări doctrinale. Ele îi evocă, mai curând, manifestările aşa cum au fost ele percepute de către figurile de seamă ale lumii Sfintei Scripturi sau cum le-a revelat Isus însuşi. Astfel, prima lectură ne prezintă experienţa pe care Moise a avut-o cu Dumnezeu pe muntele Sinai: Moise… s-a urcat pe muntele Sinai, aşa cum îi poruncise Domnul, aducând cu sine cele două table de piatră. Atunci Domnul s-a coborât din nor, s-a oprit aproape de Moise şi a rostit el însuşi numele său; el a trecut prin faţa lui Moise, spunând: „Iahve, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător, încet la mânie, fidel şi plin de dragoste”. Din această percepţie putem reţine acele aspecte care îl caracterizează: El este bun şi îndurător, încet la mânie, fidel şi plin de dragoste. De aceea este firească cererea lui Moise: Dacă este adevărat, Doamne, că am aflat har înaintea ta, atunci mergi împreună cu noi; ce-i drept, suntem un popor îndărătnic, dar tu iartă-ne vinovăţia şi păcatul şi fă din noi un popor care să-ţi aparţină.
La rândul său, Isus Cristos îl revela în aceste cuvinte lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, Tatăl său: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume, nu ca să osândească lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cine crede în el nu este osândit; dar cine nu crede este deja osândit, pentru că nu a crezut în numele Fiului unul-născut al lui Dumnezeu.
Prin Isus Cristos sfântul Paul a descoperit această identitate a lui Dumnezeu. Drept care, predicându-l corintenilor, apostolul îl va prezenta ca pe Dumnezeul dragostei şi al păcii şi ca sursa oricărei binecuvântări. El singur este sursa harului, a dragostei şi a comuniunii.
Aşadar, contemplându-L pe Dumnezeu, revelat ca unic, dar întreit în persoane, ne lăsăm şi noi binecuvântaţi cu binecuvântarea apostolică: Harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 7-14 iunie 2020

7 D PREASFÂNTA TREIME; Sf. Robert, abate
8 L Sf. Medard, ep.
9 M Sf. Efrem, diacon înv. *; Sf. Fecioară Maria a Harurilor *
10 M Sf. Diana, fc.; Fer. Ioan Dominici, clg
11 J TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI; Sf. Barnaba, ap.; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, clg.
12 V Sf. Gaspar, pr.
13 S Sf. Anton de Padova, pr. înv. **
14 D DUMINICA A XI-A DE PESTE AN; Ss. Valeriu și Rufin, m.; Elizeu, profet


Gândul săptămânii

“Nu Dumnezeu se ascunde, ci lucrurile ni-L ascund.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons