7 ianuarie 2023 • BOTEZUL DOMNULUI • Ss. Raymund din Penyafort, pr.; Lucian din Antiohia, pr. m.

LECTURA I

Veniţi la apă! Ascultaţi, ca sufletul vostru să rămână viu!
Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11

Aşa vorbeşte Domnul: „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă, chiar şi cel care nu are argint! Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi! Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, dar fără argint şi fără plată! De ce cântăriţi argint pentru ceea ce nu este pâine? De ce trudiţi pentru ceea ce nu satură? Ascultaţi-mă şi veţi mânca bine şi sufletele voastre se vor desfăta din belşug! Plecaţi-vă urechea şi veniţi la mine! Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi! Voi încheia cu voi o alianţă veşnică, după bunătatea de neclintit faţă de David. Iată, l-am pus ca martor pentru popoare, principe şi conducător pentru neamuri. Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoşteai şi un neam care nu te cunoştea va alerga spre tine de dragul Domnului Dumnezeului tău, al Sfântului lui Israel, care te-a glorificat. Căutaţi-l pe Domnul cât timp se lasă găsit, chemaţi-l cât timp este aproape! Să-şi părăsească nelegiuitul calea sa şi păcătosul, gândurile sale! Să se întoarcă la Domnul şi el se va îndura de ei, la Dumnezeul nostru, căci el este mărinimos în iertare! Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele – oracolul Domnului. Cât de înălţate sunt cerurile faţă de pământ, la fel de înălţate sunt căile mele faţă de căile voastre şi gândurile mele faţă de gândurile voastre. Căci aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc acolo fără să ude pământul şi să-l facă să rodească, să încolţească şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea: nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Is 12,2-3.4.5-6 (R.: 3)

R.: Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.

Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic.
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea.
Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

Veţi spune în ziua aceea:
„Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.

Cântaţi-i Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!” R.

LECTURA A II-A

Duhul, şi apa, şi sângele.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-9

Preaiubiţilor, oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu: să păzim poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele. Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea: credinţa noastră. Însă cine învinge lumea dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul. Trei sunt cei care dau mărturie: Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare, pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. In 1,29
(Aleluia) Ioan l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,7-11

În acel timp, Ioan predica, zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”. În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. Şi din cer a fost un glas spre el: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Evenimentul botezului lui Isus în râul Iordan reprezintă un moment de referinţă. Într-adevăr, toţi cei patru evanghelişti menţionează acest eveniment pe fondul unei mişcări de reformă religioasă iniţiate de Ioan Botezătorul. Acesta prevestea de ceva timp o iminentă manifestare a lui Dumnezeu, manifestare menită să readucă pe fiii poporului ales la condiţia de dreptate stabilită de Legea lui Moise. Sfântul evanghelist Marcu ţine să scoată în evidenţă faptul că poporul răspunde apelului lui Ioan, apel care impunea o mărturisire individuală a păcatelor şi un botez cu apă (Mc 1,5.8).
Fragmentul evanghelic al acestei sărbători (din anul liturgic patronat de sfântul Marcu) ni-l înfăţişează, pe de-o parte, pe Ioan Botezătorul descriindu-L pe Cel care va înfăptui deplina purificare a poporului printr-un botez de o calitate net superioară, un botez cu Duhul Sfânt (care va avea loc la Rusalii). Despre Acel personaj care, cronologic vorbind, vine în urma lui, Ioan afirmă că este mai puternic decât el, atât de puternic încât nu se simte vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintei (gest rezervat sclavilor). Pe de altă parte, sfântul Marcu ne prezintă un eveniment inedit: Isus din Nazaretul Galileei a venit şi a fost botezat în Iordan de către Ioan şi, pe când ieşea din apă , a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând asupra lui; şi un glas s-a auzit din cer: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am aflat bucuria”. În acest eveniment putem distinge două momente distincte: I. până în momentul botezului administrat de Ioan (gest neînsoţit de o mărturisire a păcatelor) personajul este desemnat ca fiind Isus din Nazaretul Galileei care, până în acel moment, a împărtăşit în mod total destinul poporului din care s-a născut; II. după ieşirea din apă (care aminteşte oarecum evenimentele eliberatoare de la Marea Roşie – Ex 14) Duhul Sfânt îl „unge”, îl „consacră” drept Mesia, iar glasul Tatălui îl confirmă a fi Fiul său cel iubit (termen rezervat în VT regelui în ziua consacrării sale). Din acest moment Cel care nu a comis niciun păcat asumă destinul nu doar al poporului său de origine, ci al întregii umanităţi în vederea purificării cu Duhul Sfânt.
Noi toţi cei care am primit sacramentul Botezului şi pe cel al Mirului am beneficiat de această purificare. Atunci am devenit şi noi fii şi fiice ale Tatălui şi în acelaşi timp membrii ai noului Popor al lui Dumnezeu. Urmează ca viaţa noastră cotidiană să păstreze şi să confirme această identitate inefabilă dobândită cu ocazia primirii Botezului şi a Mirului.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 7-14 ianuarie 2024

7 D BOTEZUL DOMNULUI; Ss. Raymund din Penyafort, pr.; Lucian din Antiohia, pr. m.
8 L Sf. Severin, abate (Săptămâna I d.p.a.)
9 M Sf. Adrian de Canterbury, abate; Fer. Alexia le Clerc, clg.
10 M Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic
11 J Ss. Honorata, fc; Teodosie, clg.
12 V Ss. Tatiana, m.; Arcadie, m.; Cezara, clg.
13 S Sf. Ilariu, ep. înv. *
14 D DUMINICA II D.P.A.; Ss. Felix de Nola, pr. m.; Bianca, fc.


Gândul săptămânii

“Mâinile celor care trudesc văd mai bine decât ochii celor care dorm.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons