5 iulie 2020 • DUMINICA A XIV-A D.P.A. • Sfântul Anton M. Zaccaria, pr.

LECTURA I

Iată, regele tău vine la tine!
Citire din cartea profetului Zaharia 9,9-10

Aşa spune Domnul: “Veseleşte-te mult, fiică a Sionului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului! Iată, regele tău vine la tine: el este drept şi mântuit, umil şi călare pe un măgar, pe un mânz, puiul unei măgăriţe! Voi nimici carele din Efraim şi caii din Ierusalim; voi nimici arcul de război şi voi vorbi de pace neamurilor. Domnia lui va fi de la mare la mare, de la Râu până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 144(145),1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: cf. 1)

R.: Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul şi regele nostru!
sau:
Aleluia.

O, Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc
şi să binecuvântez numele tău în veac şi pentru totdeauna!
Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna. R.

Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

Domnul este fidel în toate cuvintele sale
şi sfânt în toate lucrările sale.
Domnul îi sprijină pe toţi cei care dau să cadă
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi. R.

LECTURA A II-A

Dacă, prin Duh, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,9.11-13

Fraţilor, voi nu sunteţi în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, acesta nu este al lui. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, prin Duhul lui care locuieşte în voi. Aşadar, fraţilor, noi nu suntem datori trupului ca să trăim după trup. Dacă trăiţi după trup, aveţi să muriţi. Dar dacă, prin Duh, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA

Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-30

În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a zis: “Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta. Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Textul evanghelic al duminicii a XIII-a ne surprindea prin faptul că Isus Cristos îi consideră vredinici de El doar pe ucenicii care ajung să Îl iubească mai mult decât pe tatăl ori pe mama lor, mai mult decât pe fiul ori pe fiica lor, pe ucenicii care îşi iau crucea în fiecare zi şi Îl urmează, pe ucenicii care sunt dispuşi să-şi dea viaţa pentru El. Pe ce se bazează, însă, o exigenţă atât de radicală a lui Isus?
Liturgia Cuvântului din această duminică ne revelează cine este Cel care ne cere să facem din El Persona principală de referinţă şi mai ales de ce.
Prima lectură schiţează portretul unui rege cu care, mai târziu, Isus Cristos avea să se identifice de-a lungul întregii sale activităţi publice şi mai ales în momentul intrării sale în Ierusalim. Acest rege nu stă departe de supuşii săi, ci vine la ei. El se prezintă în faţa lor drept şi biruitor, nu cu aroganţă, ci modest, călărind nu pe un cal, ci pe un asin. Scopul venirii lui este acela de a face să dispară carele de război şi caii de luptă, de a frânge arcul de război şi, mai ales, de a vesti pacea tuturor popoarelor.
Acest portret este completat de fragmentul evanghelic în care Isus ne cheamă la El pe toţi cei care ne simţim osteniţi şi împovăraţi de o viaţă fără sens. El este cel care deţine taina unei vieţi împlinite şi senine, taină pe care ne-o revelează prin învăţătura şi prin viaţa sa. Taina aceasta se referă la o bună şi corectă cunoaştere a lui Dumnezeu Tatăl şi a voinţei sale: Toate mi-au fost date de către Tatăl meu; şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere. Prin urmare, cel care va şti să-i acorde întâietate Fiului, şi prin El Tatălui, va ajunge să-i iubească în mod corect pe tatăl şi pe mama sa, pe fiul şi pe fiica sa sau să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-L urmeze.
Surprinzător este faptul că nu toţi cei înţelepţi şi pricepuţi ajung să descopere şi să înţeleagă această taină, deşi pentru cei mici, ea devine limpede din momentul în care iau asupra lor jugul lui Cristos: Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, căci eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară…
În mod concret, după cum ne sugerează lectura a doua, va trebui ca fiecare dintre noi să trăiască potrivit Duhului lui Dumnezeu care locuieşte deja în el. Noi, spune sfântul Paul, nu suntem datori faţă de trup ca să trăim după poftele lui. Căci dacă trăiţi după poftele trupului, veţi muri; însă dacă, cu ajutorul Duhului, voi ucideţi pornirile dezordonate ale trupului, veţi trăi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 5-12 iulie 2020

5 D DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN; Sfântul Anton M. Zaccaria, pr.
6 L Sf. Maria Goretti, fc. m. *
7 M Fer. Benedict al XI-lea, pp.
8 M Ss. Epictet și Astion, m. **; Aquila și Priscilla, soți m.
9 J Ss. Augustin Zhao Rong, pr. și îns. m. *; Veronica Giuliani, fc.
10 V Sf. Victoria, m.
11 S Ss. Benedict, Ab., Patr. Europei; Olga, regină
12 D DUMINICA A XV-A DE PESTE AN; Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.


Gândul săptămânii

“Nu scăpa din vedere că eşti pus la încercare să faci binele când îţi stă în putinţă, şi să nu faci răul atunci când eşti tentat să-l faci.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons