4 aprilie 2021 • ÎNVIEREA DOMNULUI • Sf. Isidor, ep. înv.

LECTURA I

Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43

În zilele acelea, Petru, deschizân-du-şi gura, a spus: “Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori la tot ce a făcut în ţinutul iudeilor şi în Ierusalim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi a îngăduit să se arate nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleşi mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi, şi ne-a poruncit să predicăm poporului şi să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii şi al celor morţi. Toţi profeţii dau mărturie despre el că oricine crede în el primeşte iertarea păcatelor prin numele lui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23 (R.: 24)

R.: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
sau:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului. R.

Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

LECTURA A II-A

Căutaţi cele de sus unde este Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-4

Fraţilor, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu! Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie.

Cuvântul Domnului

SECVENŢA
(În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)

Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale jertfă de laudă!

Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi cu Tatăl ceresc.

Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:
Stăpânul vieţii a murit, dar acum e viu şi domneşte.

“Spune-ne, Marie Magdalena, ce-ai văzut pe cale?”

“Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte, am văzut mărirea celui înviat.

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, giulgiul şi veşmintele.

Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea”.

Noi o ştim: Cristos Domnul a înviat cu adevărat din morţi.

Tu, rege biruitor al morţii, îndură-te de noi toţi! Aleluia!

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit. Să sărbătorim, aşadar, în Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA

El trebuia să învie din morţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-9

În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra fusese luată de la mormânt. Atunci, a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: “L‑au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. Au ieşit atunci Petru şi celălalt discipol şi au venit la mormânt. Alergau amândoi împreună, dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru şi a ajuns primul la mormânt. Aplecându-se, a văzut giulgiurile aşezate, dar nu a intrat. Atunci a venit şi Simon Petru, care îl urma, şi a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile aşezate, dar ştergarul, care fusese pe capul lui, nu era aşezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt discipol care sosise primul la mormânt. A văzut şi a crezut; pentru că încă nu cunoşteau Scriptura: că el trebuia să învie din morţi.

Cuvântul Domnului

În locul acestei Evanghelii, poate fi citită Evanghelia din Noaptea Sfântă. Unde se celebrează Liturghia de seară poate fi citită Evanghelia: Lc 24,13-35.


Comentariu la textele liturgice

În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a mers dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric. Ea a văzut că piatra fusese înlăturată de pe mormânt. Atunci a alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus, şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus” (…) (In 20,1-9) Evenimentul Învierii a avut loc. Nimeni nu a asistat la el. Învierea, însă, a lăsat suficiente urme pentru ca apropiaţii lui Isus, şi prin ei toţi oamenii, să înveţe a-I simţi prezenţa şi mai ales lucrarea: piatra temniţei mormântului înlăturată, giulgiurile morţii părăsite, linţoliul chipului pământesc lăsat împăturit de-o parte. Acestea sunt nu doar dovezi ale Învierii, ci şi semne ale unei identităţi noi dobândite de Isus Cristos, identitate pe care numai ochiul de credinţă o poate recunoaşte.
Pentru fiecare dintre persoanele amintite de fragmentul evanghelic al acestei Duminici, va fi necesară o pedagogie aparte pentru a descoperi chipul de Înviere al Învăţătorului. Astfel, Mariei Magdalena, venită la mormânt, conform Sfântului Ioan, din imbold de pietate şi de tandreţe, nu-i va fi suficient să vadă piatra mormântului dată deoparte, pentru a întrezări o altă perspectivă decât aceea ca Domnul să fi fost luat din mormânt şi dus într-un loc neştiut. Va fi necesară o întoarcere către Domnul ei şi de o chemare pe nume – Marie! – (In 20,14.16) pentru ca ochiul ei să descopere Noutatea de neimaginat şi să se transforme într-o martoră a Învierii preaslăvite a Mântuitorului. Cât îi priveşte pe Petru şi pe ucenicul pe care Isus îl iubea, ei sunt prezentaţi încă de la începutul Pătimirii lui Isus, în imediata Lui apropiere. Activi de-a lungul pătimirii, ei vor fi şi mai activi în descoperirea misterului Învierii. O deosebire între ei există totuşi, deosebire care îi va permite celuilalt ucenic să ajungă mai repede la mormânt decât Petru, şi aceasta este iubirea. Aceasta îi va permite să treacă mai uşor de la „a vedea” semnele învierii (giulgiurile), la „a crede” (el a văzut şi a crezut…) că Isus Cristos a înviat. Apostolul Petru, deşi a fost primul care a intrat în mormânt, devenind astfel un martor indiscutabil pentru Biserica primară, va avea nevoie de un nou demers, cel din In 21,1-14.15-23, pentru ca să descopere pe Domnul şi să se lase învestit în martor al Învierii sale. Relatarea descoperirii mormântului gol se încheie printr-o frază plină de semnificaţie: Ei încă nu ştiau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi. Un mod de a spune că ei ar fi trebuit să înţeleagă; Scripturile erau clare în acest sens. Lor însă le lipsea înţelegerea credinţei: Fericiţi cei care cred fără să fi văzut!

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 4-11 aprilie 2021

4 D ÎNVIEREA DOMNULUI; Sf. Isidor, ep. înv.
5 L Ss. Vincențiu Ferrer, pr.; Irina, m.
6 M Sf. Eutihie, Patriarh al Constantinopolului
7 M Sf. Ioan Baptist de la Salle, pr.
8 J Ss. Iulia Billiart, clg.; Dionisiu, ep.
9 V Fer. Ubald, clg.
10 S Ss. Apoloniu, pr. m.; Macarie
11 D DUMINICA A II-A A PAȘTELUI; Ss. Stanislau, ep. m.; Gemma Galgani, fc.


Gândul săptămânii

“Nu mergeţi spre Iubire pe calea ascultării, ci spre ascultare pe calea iubirii.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons