4 martie 2018 • DUMINICA 3 DIN POST • Sf. Cazimir, rege; Sf. Ioan Anton Farina, ep.

LECTURA I

Legea a fost dată prin Moise.
Citire din cartea Exodului 20,1-17

În zilele acelea, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alţi dumnezei afară de mine! Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare cu cele care sunt în ceruri, sus, sau cu cele de jos, de pe pământ, sau cu cele care sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor şi să nu le slujeşti, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc vina părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie pentru cei ce mă urăsc şi mă îndur până la a mia generaţie de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele! Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în zadar numele lui! Adu-ţi aminte de ziua de sabat ca s-o sfinţeşti! Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate lucrările tale! Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porţilor tale! Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul şi marea şi tot ceea ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat şi a sfinţit-o. Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău! Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău! Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici sclavul lui, nici sclava lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 18(19),8.9.10.11 (R.: In 6,68b)

R.: Tu, Doamne, ai cuvintele vieţii veşnice!

Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

Ele sunt mai de dorit decât aurul
şi decât mult aur curat,
mai dulci decât mierea
şi decât fagurele proaspăt. R.

LECTURA A II-A

Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru oameni, dar pentru cei chemaţi, înţelepciunea lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,22-25

Fraţilor, în timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea, noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni, dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA

Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 2,13-25

Paştele iudeilor era aproape, iar Isus a urcat la Ierusalim. Şi a găsit în templu vânzătorii de boi, de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând acolo. Făcând un bici din funii, i-a alungat pe toţi din templu, la fel ca şi oile şi boii; a împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi a răsturnat mesele, iar celor care vindeau porumbei le-a zis: “Luaţi acestea de aici! Nu faceţi casa Tatălui meu casă de negustorie!” Discipolii lui şi-au adus aminte că fusese scris: “Zelul pentru casa ta mă mistuie”. Aşadar, l-au întrebat iudeii şi i-au zis: “Ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci acestea?” Isus le-a răspuns: “Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica!” Aşadar, i-au zis iudeii: “Acest templu a fost construit în patruzeci şi şase de ani şi tu în trei zile îl vei ridica?” Însă el vorbea despre templul trupului său. Deci, când a înviat din morţi, discipolii lui şi-au amintit că a spus aceasta şi au crezut în Scriptură şi în cuvântul pe care îl spusese Isus. Pe când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştelui, mulţi, văzând semnele pe care le făcea, au crezut în numele lui. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că el îi cunoştea pe toţi. Şi nu avea nevoie ca cineva să aducă mărturie despre om, pentru că el cunoştea ce era în om.

Cuvântul Domnului


Duminică, 11 martie 2018, colectă în toate parohiile Arhidiecezei pentru Caritas


Comentariu la textele liturgice

Apropiindu-se Paştele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim. În templu i-a găsit pe negustorii de boi, de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând. A făcut un bici din funii şi i-a izgonit pe toţi afară din templu (…) (In 2,13-25).
Dincolo de aspectul spectaculos al gestului lui Isus, de a-şi fi făcut un bici şi a-i fi alungat pe vânzătorii de animale de jertfă de pe esplanada Templului, gest cu valoare profetică, textul pune în discuţie însemnătatea acestei Case a Tatălui şi mai ales a modului în care Isus Cristos se situează faţă de Ea.
Încă de la zidirea lui, Templul a fost semnul şi garanţia prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Dacă Ierusalimul a devenit Cetate sfântă, aceasta s-a datorat faptului că avea în centrul ei Templul. Cu toate acestea, prezenţa divină era un har, care putea fi luat poporului în momentul în care acesta se dovedea infidel faţă de Legământul încheiat cu Dumnezeu. Astfel, chiar profetul Ieremia va lua atitudine împotriva Templului, atunci când va constata că mulţi dintre contemporanii săi se încredeau mai mult în liturgia de acolo, în detrimentul reformării vieţii (7,1-15), iar Ezechiel va vedea slava lui Dumnezeu părăsind Ierusalimul întinat de fărădelegile locuitorilor lui (Ez 8-10). Or, gestul lui Isus se situează pe această linie a respectului faţă de Templu, câtă vreme în el se desfăşoară o liturgie care nu doar intersectează accidental şi magic viaţa omului, ci îi conferă o structură morală, bazată pe voinţa lui Dumnezeu, voinţă exprimată în evanghelia Sa. Întrucât iudeii s-au arătat mai mult decât reticenţi faţă de mesajul său, distrugerea Templului anunţată de Isus avea drept cauză, ca şi în trecut, necredinţa lor. Mai mult, Isus anunţă că va înlocui, nu peste mult timp, edificiul din mijlocul Ierusalimului cu Templul mesianic. Această trecere de la vechiul Templu la Templul mesianic este, în viziunea Sfântului Ioan, paralelă itinerariului trecerii de la moartea la învierea lui Cristos, care, ca şi Servitorul suferind, a plătit cu viaţa preţul fidelităţii faţă de Templu. Cât priveşte cultul ce va fi celebrat în noul Templu, conform comentariului din v. 21, el va fi centrat pe „trupul” lui Isus.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Roza din Viterbo
(cca 1233-1251)

S-a născut într-o familie foarte săracă. Este foarte evlavioasă încă din copilărie. Voind să trăiască o viaţă de sărăcie şi de identificare cu Cristos intră în ordinul terţiar franciscan. Îşi împlineşte vocaţia, îndemnând mulţumile la pocăinţă şi la supunere faţă de Papă. Parcurge străzile din Viterbo în haină de penitentă, desculţă, cu un crucifix în mână. Atrăgând atenţia guvernatorului imperial, este silită să plece în exil împreună cu familia. După moartea împăratului se întoarce la Viterbo. Trăieşte în casa părintească, dedicându-se contemplaţiei şi penitenţei.
După moarte, faima sfinţeniei ei s-a răspândit repede. În 1922, a fost proclamată patroană a tinerelor catolice italiene.


Calendarul săptămânii 4-11 martie 2018

4 D DUMINICA 3 DIN POST; Sf. Cazimir, rege; Sf. Ioan Anton Farina, ep.
5 L Sf. Luciu I, pp.; Teofil, ep.; Adrian din Cezareea, m.
6 M Sf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc.
7 M Ss. Perpetua şi Felicitas, m. (*)
8 J Sf. Ioan al lui Dumnezeu, clg.
9 V Cei 40 de Ss. ostaşi capadocieni, m. ; Sf. Francisca Romana, clg.
10 S Sf. Simpliciu, pp.
11 D DUMINICA 4 DIN POST; Sf. Constantin, rege m.


Gândul săptămânii

“A vorbi de rău despre oameni ne deprinde să-L defăimăm pe Dumnezeu.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, https://www.flickr.com

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons