31 iulie 2022 • DUMINICA A XVIII-A D.P.A. • Sf. Ignațiu de Loyola, pr.

LECTURA I

Ce are omul în toată truda lui?
Citire din cartea lui Qohelet 1,2; 2,21-23

Deşertăciunea deşertăciunilor – spune Qohelet -, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune! Căci există câte un om care se trudeşte cu înţelepciune, cu ştiinţă şi cu succes şi om care nu se trudeşte şi i se dă partea. Şi aceasta este deşertăciune şi rău mare. Căci ce are omul în toată truda lui şi în toată goana inimii lui cu care se trudeşte sub soare? Căci toate zilele sale sunt osteneală şi inima lui nu se poate odihni din cauza indignării îndeletnicirii lui nici noaptea. Şi aceasta este deşertăciune.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 89(90),3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: 1)

R.: Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu din generaţie în generaţie.

Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,
tu ai spus: “Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”
Pentru că, în ochii tăi, o mie de ani
sunt ca ziua de ieri, care a trecut,
şi ca o strajă de noapte. R.

Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis;
dimineaţa sunt ca iarba care creşte;
dimineaţa înfloreşte şi creşte,
seara este cosită şi se usucă. R.

Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta,
ca să tresăltăm de bucurie
şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!
Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru
să fie asupra noastră!
Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!
Da, fă sigură lucrarea mâinilor noastre! R.

LECTURA A II-A

Căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-5.9-11

Fraţilor, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu! Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie. Aşadar, daţi morţii membrele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia, care este idolatrie. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaştere, unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA

Cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,13-21

În acel timp, unul din mulţime i-a spus lui Isus: “Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!” Dar el i-a răspuns: “Omule, cine m-a stabilit judecător sau împărţitor peste voi?” Apoi le-a zis: “Fiţi atenţi şi păziţi-vă de orice lăcomie, deoarece chiar şi atunci când cineva este bogat, viaţa lui nu constă în ceea ce are!” Şi le-a spus o parabolă: “Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă îmbelşugată şi se gândea în sine: «Ce mă fac, pentru că nu am unde să-mi adun recolta?» Apoi şi-a zis: «Voi face astfel: voi dărâma hambarele şi îmi voi construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul şi toate bunurile mele şi voi spune sufletului meu: suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!» Însă Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ţi se va cere sufletul; iar cele pe care le‑ai pregătit ale cui vor fi?» Aşa se întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Reflecţia pe care ne-o propune textul evanghelic al acestei duminici, are ca punct de pornire un eveniment din viaţa cotidiană a lui Isus, ce s-a repetat de nenumărate ori de-a lungul istoriei şi continuă să se repete. Aşadar, dată fiind autoritatea morală pe care Isus şi-a dobândit-o cutreierând satele şi oraşele Israelului, un om face apel la înţelepciunea sa de învăţător şi îi cere să medieze împărţirea moştenirii lăsate de părinţi cu fratele său. Deşi astfel de situaţii trebuie gestionate (mai ales de către judecători competenţi şi imparţiali), Isus consideră că statutul şi menirea sa îi cer să rămână acel Învăţător care să propună o viziune corectă a lucrurilor. Astfel, prin răspunsul său Isus atrage atenţia asupra unui fapt esenţial: Fiţi atenţi şi păziţi-vă de pofta de avere; căci viaţa unui om, oricât de bogat ar fi, nu depinde de averea lui!
În sprijinul acestui adevăr, Mântuitorul povesteşte o parabolă menită să ilustreze o atitudine ce trebuie evitată în viaţă: a-şi fonda fericirea şi împlinirea personală pe strângerea de bogăţii care, mai apoi, pot dispărea într-o clipă, iar odată cu ele se spulberă şi fericirea. Într-adevăr, pe cel care consideră că bucuria şi fericirea vin din bogăţia multă, din petreceri interminabile, din mâncarea şi băutura cea mai rafinată, Isus îl numeşte: nebunule! Aşa îl numeşte pe protagonistul parabolei sale care nu ia în calcul un detaliu esenţial: Nebunule! Chiar în această noapte ţi se va cere viaţa înapoi! Şi cele adunate ale cui vor fi?
Astfel de reflecţii au mai fost făcute şi de către alţi înţelepţi ai Vechiului Testament. Un exemplu ne este oferit de prima lectură luată din cartea Qoheletului. Autorul acestei cărţi, cu la fel de mult realism ca şi Isus, se adresează astfel căutătorilor sinceri ai înţelepciunii vieţii: Se întâmplă ca un om, care şi-a agonisit averea cu ştiinţă, pricepere şi destoinicie, s-o lase altuia care nu şi-a dat nicio osteneală… Cu ce se alege omul din toată averea şi din tot zbuciumul inimii lui, pentru care s-a trudit sub soare?… Totuşi, reflecţia Qoheletului nu se termină decât cu o concluzie care reflectă în mod evident experienţa vieţii lui, fără însă a indica pentru ce merită să ne dăm osteneala. El spune: Şi aceasta este o deşertăciune şi un mare rău! Isus, în schimb, ne sugerează, la sfârşitul învăţăturii sale, că efortul nostru trebuie orientat înspre a ne îmbogăţi înaintea lui Dumnezeu. Or, potrivit Sfântului Paul, creştinul, după ce prin Botez a înviat împreună cu Cristos, trebuie să râvnească la cele de sus… În mod concret, Apostolul exprimă în aceşti termeni înnoirea pe care creştinii trebuie să şi-o însușească: De aceea, ucideţi în voi ceea ce este pământesc: desfrâul, necurăţia, patimile, dorinţele rele şi acea goană după averi, care este o slujire la idoli… Astfel nu mai este deosebire între greci şi iudei, între circumcişi şi necircumcişi, nu mai sunt barbari, sălbatici, sclavi sau liberi; nu mai este decât Cristos: el este totul în toţi.
După ce vom fi înţeles pertinenţa efortului de a ne îmbogăţi înaintea lui Dumnezeu, nouă nu ne mai rămâne decât să înţelegem în ce fel Cristos este bogăţia absolută pentru care merită să facem orice efort astfel încât El să devină totul în toţi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 31 iulie – 7 august 2022

31 D DUMINICA A XVIII-A D.P.A.; Sf. Ignațiu de Loyola, pr.
1 L Sf. Alfons M. de Ligouri, ep. înv. **
2 M Ss. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. *; Porțiuncula
3 M Sf. Martin, pustnic
4 J Sf. Ioan Maria Vianney, pr. **
5 V Sfințirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare”
6 S Schimbarea la Față a Domnului; Fer. Octavian, ep.
7 D DUMINICA A XIX-A D.P.A.; Ss. Sixt al II-lea, pp. și îns. m.; Caietan, pr.


Gândul săptămânii

“Nu există pace adevărată fără răbdare.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons