30 mai 2021 • PREASFÂNTA TREIME • Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.

LECTURA I
Domnul este Dumnezeu sus în cer, ca şi jos pe pământ, şi nu este altul în afară de el.

Citire din cartea Deuteronomului 4,32-34.39-40

În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: “Întreabă timpurile de la început care au fost înaintea ta, din ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ, de la o margine până la alta a cerului: a fost ceva ca lucrul acesta mare sau s-a mai auzit ceva asemănător: a fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu? Sau a mai încercat vreun dumnezeu să vină să-şi ia un popor din mijlocul unui alt popor, cu încercări, cu semne, cu minuni, cu lupte, cu mână puternică şi braţ întins, cu fapte mari înfricoşătoare, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voştri? Să ştii astăzi şi meditează în inima ta că Domnul este Dumnezeu sus în cer şi jos pe pământ şi nu este altul! Păzeşte hotărârile şi poruncile lui pe care ţi le dau astăzi, ca să-ţi fie bine ţie şi copiilor tăi după tine şi ca să-ţi fie lungite zilele pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă pentru totdeauna!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),4-5.6 şi 9.18-19.20 şi 22 (R.: 12b)

R.: Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales ca moştenire.

Drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
El iubeşte dreptatea şi judecata;
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile
şi prin suflarea gurii lui, toate oştirile sale.
Căci el a spus şi toate s-au făcut,
el a poruncit şi toate au fost create. R.

Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se tem de el,
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
ca să scape de la moarte sufletul lor
şi să-i hrănească în timp de foamete! R.

Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul;
pentru că el este scutul şi apărătorul nostru.
Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
precum şi noi am sperat în tine! R.

LECTURA A II-A
Aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: “Abba, Tată!”

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,14-17

Fraţilor, toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, pentru că nu aţi primit un Duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: “Abba, Tată!” Însuşi Duhul dă mărturie duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem fii, suntem şi moştenitori, moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos, dacă suferim cu el, ca împreună cu el să fim şi glorificaţi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Ap 1,8
(Aleluia) Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era şi care vine! (Aleluia)

EVANGHELIA
Botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,16-20

În acel timp, cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în faţa lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: “Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit! Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!”
Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În acel timp, cei unsprezece apostoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă. Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ, deşi unii dintre ei erau în îndoială. Isus s-a apropiat de ei şi le-a spus aceste cuvinte: “Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. Mergeţi, aşadar, şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte vi le‑am poruncit vouă şi iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor. Amin”. (Matei 28,16-20)
Prin sărbătoarea Preasfintei Treimi, Biserica ne invită să contemplăm Fiinţa divină aşa cum Ea ne-a fost revelată. Textul evanghelic, însă, al acestei duminici nu-şi propune să ne dezlege enigma modului în care trei persoane distincte sunt şi rămân Fiinţa unică a lui Dumnezeu. Cuvântul lui Isus Cristos adresat apostolilor evocă noua identitate ce i-a fost conferită odată cu glorioasa sa înviere din morţi: mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. Acest cuvânt domină întreg pasajul şi ne revelează faptul că prin învierea sa Isus Cristos, fiind făcut părtaş al puterii nelimitate a lui Dumnezeu, a devenit Stăpânul cerului şi al pământului. Or, revendicând această stăpânire universală, Isus se prezintă pe sine ca Mântuitor al tuturor oamenilor. Prin urmare trimiterea în misiune a apostolilor este legată de această putere: mântuirea trebuie să atingă dimensiunile întregului univers, pe toţi oamenii, toate popoarele. Împlinirea aceste misiuni presupune trei etape: 1. faceţi ucenici… adeziunea la credinţa în Isus Cristos trebuie să fie rodul ascultării Evangheliei proclamate de apostoli şi de urmaşii lor; 2. botezaţi-i… Prin botez cei care au murit şi au înviat împreună cu Cristos se „nasc” în Biserică, în familia universală a tuturor celor care sunt în comuniune cu familia divină: Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt; 3. învăţaţi-i… adeziunea la Cristos îi cere ucenicului să traducă în existenţa cotidiană această viaţă nouă la care s-a născut. Mai precis, el trebuie să trăiască ca un copil al lui Dumnezeu (v. lectura a doua), să trăiască în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu, cu iubirea Lui aşa cum a fost ea manifestată în cuvintele, gesturile şi în întreaga viaţă a lui Cristos. Astfel, Biserica în misiune nu face altceva decât să reveleze prezenţa lucrătoare a lui Cristos în spaţiu şi în timp. Or tocmai acesta este momentul realizării depline a lui Cristos ca Emanuel (Dumnezeu cu noi): prin Duhul Sfânt, Cristos face prezentă lucrarea Tatălui în toate timpurile şi în toate locurile, dar mai ales în Biserică pentru ca Ea să-şi poate împlini misiunea.

Pr. Tarciziu Șerban


Calendarul săptămânii 30 mai – 6 iunie 2021

30 D PREASFÂNTA TREIME; Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.
31 L Vizita Sf. Fc. Maria la Elisabeta; Sf. Petronela, fc. m.
1 M Sf. Iustin, filosof m. **
2 M Fericiții episcopi martiri greco-catolici români **; Ss. Marcelin și Petru, m. *
3 J TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI; Ss. Carol Lwanga și îns. m.
4 V Ss. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, m. **; Francisc Caracciolo, pr.
5 S Sf. Bonifaciu, ep. m. **
6 D DUMINICA A X-A D.P.A.; Sf. Norbert, ep.


Gândul săptămânii

“Dacă exist înseamnă că Dumnezeu mă iubește.” (Fericitul Vladimir Ghika)

© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons