29 septembrie 2019 • DUMINICA A XXVI-A D.P.A. • Ss. Mihail, Gabriel și Rafael, arhangheli

LECTURA I

Vor fi deportaţi în fruntea deportaţilor şi va înceta ospăţul celor care stau întinşi.
Citire din cartea profetului Amos 6,1a.4-7

Aşa vorbeşte Domnul cel Atotputernic: “Vai de cei care sunt fără grijă în Sion! Ei se culcă pe paturi de fildeş şi se întind pe divanele lor; mănâncă miei din turmă şi viţei din mijlocul grajdului. Ei se iau după sunetul alăutei, ca David gândesc pentru ei instrumente muzicale. Beau din vase vin şi se ung cu cel dintâi untdelemn, dar nu se întristează de zdrobirea lui Iosif. De aceea, vor fi deportaţi în fruntea deportaţilor şi va înceta ospăţul celor care stau întinşi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: 1b)

R.: Suflete al meu, laudă-l pe Domnul!
sau:
Aleluia.
Domnul face judecată pentru cei asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
Domnul are grijă de cei străini. R.

Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi.
Domnul, Dumnezeul tău, Sionule,
stăpâneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A

Păzeşte porunca până la arătarea Domnului!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 6,11-16

Preaiubitule, tu, om al lui Dumnezeu, urmăreşte dreptatea, evlavia, credinţa, iubirea, statornicia, blândeţea! Luptă lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa cea veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat o bună mărturie înaintea multor martori! Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu care dă viaţă tuturor şi înaintea lui Cristos Isus, care a dat mărturia cea bună în faţa lui Ponţiu Pilat: păzeşte porunca fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos, pe care, la timpul potrivit, o va face cunoscută fericitul şi unicul Stăpânitor, regele regilor şi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de nepătruns, pe care niciun om nu l-a văzut şi nici nu va putea să-l vadă, căruia să-i fie cinste şi putere veşnică! Amin!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

2Cor 8,9
(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA

Ai primit cele bune în timpul vieţii, după cum Lazăr, cele rele! Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,19-31

În acel timp, Isus le-a spus fariseilor: “Era un om bogat care se îmbrăca în purpură şi mătăsuri fine şi petrecea în fiecare zi cu mare fast; la poarta lui zăcea un sărac cu numele de Lazăr, plin de bube: el ar fi dorit să se sature cu ceea ce cădea de pe masa bogatului. Ba, mai mult, veneau şi câinii să-i lingă bubele. A murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham. A murit şi bogatul şi a fost îngropat. Pe când se chinuia în iad, şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Abraham şi pe Lazăr în sânul lui şi, strigând, a zis: «Părinte Abraham, îndură-te de mine şi trimite-l pe Lazăr ca să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinui cumplit în flăcările acestea!» Însă Abraham i-a spus: «Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune în timpul vieţii tale, după cum Lazăr, cele rele! Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi. Şi, pe lângă toate acestea, între noi şi voi este o mare prăpastie, încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată, şi nici de acolo să treacă la noi». El a zis: «Atunci, te rog, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, ca să-i prevină, nu cumva să ajungă şi ei în acest loc de chin!» Dar Abraham i-a spus: «Îi au pe Moise şi pe Profeţi: să asculte de ei!» El însă a zis: «Nu, părinte Abraham, dar dacă unul dintre morţi ar veni la ei, s-ar converti». I-a răspuns: «Dacă nu ascultă de Moise şi Profeţi, chiar dacă ar învia cineva din morţi, nu se vor convinge»”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Liturgia Cuvântului din această duminică ne propune lectura unei parabole suficient de bine cunoscute. Pentru a-i descoperi mai bine mesajul, ar fi utilă totuşi resituarea ei în contextul imediat (16,1-17,10). Duminica trecută Isus ne atrăgea atenţia asupra utilizării corecte şi totale a inteligenţei în favoarea Împărăţiei lui Dumnezeu precum şi asupra inteligentei utilizări a mijloacelor materiale, îndeobşte a banilor, în scopul accederii la Împărăţie. Problema care se pune însă este aceasta: oare fericirea omului pe pământ nu este legată de un confort, de o anumită reuşită în afaceri şi de bani? Dumnezeu, care îl vrea pe om fericit, este acela care îi favorizează aceste aspiraţii? Vechiul Testament s-a preocupat destul de mult şi de o altă problemă legată de aceasta: cum ar trebui să-l înţelegem pe săracul de lângă noi, fie el şi drept? Starea în care se află nu ar fi oare semnul „dezmoştenirii” lui de către Dumnezeu? Or, printre fariseii contemporani lui Isus erau unii care considerau că reuşita socială şi financiară ar fi tocmai „semnul” lui Dumnezeu în favoarea acelora care îi respectă Legea. De aici a decurs o adevărată „rearanjare” a Legii lui Dumnezeu. În schimb Isus, prin parabola din această duminică, dezminte într-un mod radical viziunea acestor „campioni” ai cunoaşterii şi împlinirii Cuvântului lui Dumnezeu.
Parabola este alcătuită din două părţi. În prima parte un om bogat este prezentat ca fiind cineva care a reuşit în viaţă şi care are dreptul să profite de câştigul său. El însă este atât de absorbit în fericirea sa materială, de ospeţele pe care crede că le merită şi pe care şi le oferă fără nicio rezervă ori economie (permiţându-şi chiar să folosească bucăţi de pâine pe post de şerveţele pe care, mai apoi, la aruncă pe jos), încât nu are timp şi nici ochi pentru săracul care zace flămând şi bolnav la uşa casei lui. Or acest sărac este singurul personaj din parabolă care poartă un nume, cel de Lazăr, şi de aceea nu putem să nu ne întrebăm ce înseamnă el. Lazăr este prescurtare uzuală a numelui de Eleazar care înseamnă Dumnezeu ajută. Şi iată surpriza pe care ne-o rezervă Isus: omul care poartă un astfel de nume moare de foame la uşa bogatului. Nu peste mult timp moare şi bogatul, iar dincolo de moarte are loc o răsturnare de situaţie: Lazăr este primit în sânul lui Abraham, în timp ce bogatul merge în iad. Ar fi naiv să tragem o concluzie prea rapidă referitoare la această răsturnare a situaţiei, şi anume că, cu cât am fi mai nefericiţi aici, cu atât am fi mai fericiţi în lumea de dincolo. În realitate bogatul este condamnat şi suferă nu din compensaţie, ci pentru că a încălcat Legea lui Dumnezeu care proclamă cu tărie iubirea faţă de aproapele. În partea a doua a parabolei, pe lângă descrierea suferinţelor trăite de bogatul din iad, autorul ne prezintă preocuparea acestuia de a evita, cel puţin pentru fraţii săi, a unui destin asemănător. Pentru a-i convinge pe fraţii săi, bogatul nefericit mizează pe un argument mai „spectaculos”, acela ca un mort – Lazăr – să le apară şi să-i prevină. Abraham, însă, care arbitrează situaţia, îi dă de înţeles că aceia care nu l-au descoperit pe Dumnezeu în Lege nu-l vor putea descoperi într-un „semn” pe care inima împietrită îl va nega aşa cum noi negăm orice evidenţă care nu ne convine. De aceea, o dată în plus avem nevoie de acea inteligenţă care să ne permită un bun discernământ al lucrurilor astfel încât să rămânem ancoraţi în Împărăţia lui Dumnezeu.


Calendarul săptămânii 29 septembrie – 6 octombrie 2019

29 D DUMINICA A 26-A D.P.A.; Ss. Mihail, Gabriel și Rafael, arhangheli
30 L Ss. Ieronim, pr. înv. **; Grigore Luminătorul, ep.
1 M Sf. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv. **; Roman Melodul, diacon
2 M Ss. Îngeri Păzitori **
3 J Ss. Martiri din Tomis **; Ss. Dionisiu Areopagitul; Candida, m.; Crescențiu, pr. m.; Fer. Constantin Ignațiu Bogdanffy, ep. m.
4 V Sf. Francisc de Assisi **
5 S Ss. Faustina Kowalska, clg.; Fer. Albert Marvelli; Bartolo Longo
6 D DUMINICA A 27-A D.P.A.; Sf. Bruno, pr.


Gândul săptămânii

“Iubirea trebuie să întreacă speranţa.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons