29 mai 2022 • DUMINICA A VII-A A PAȘTELUI • Ss. Paul al VI-lea, pp.; Maxim, ep.

LECTURA I

Îl văd pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu.
Citire din Faptele Apostolilor 7,55-60

În zilele acelea, Ştefan, plin de Duh Sfânt, cu ochii îndreptaţi spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu şi a zis: “Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu!” Atunci ei, strigând cu glas puternic, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit împreună asupra lui şi, scoţându-l din cetate, aruncau cu pietre asupra lui. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Şi, în timp ce îl loveau cu pietre, Ştefan a strigat, zicând: “Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” Apoi, căzând în genunchi, a strigat cu glas puternic: “Doamne, nu le socoti păcatul acesta!” Şi, spunând aceasta, a adormit.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 96(97),1 şi 2b.6 şi 7c.9 (R.: 1a)

R.: Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul!
sau:
Aleluia.

Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
Dreptatea şi judecata sunt temelia stăpânirii sale. R.

Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd mărirea.
Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii! R.

Căci tu, Doamne,
eşti Cel Preaînalt peste tot pământul
şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii. R.

LECTURA A II-A

Vino, Doamne Isuse!
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 22,12-14.16-17.20
Eu, Ioan, am auzit o voce zicându‑mi: “Iată, eu vin curând şi răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după ceea ce a făcut! Eu sunt alfa şi omega, cel dintâi şi cel din urmă, începutul şi sfârşitul. Fericiţi cei care îşi spală hainele ca să aibă putere asupra pomului vieţii şi să poată intra prin porţi în cetate! Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul meu ca să mărturisească acestea înaintea voastră şi înaintea Bisericilor. Eu sunt rădăcina, neamul lui David, steaua cea care străluceşte, aceea de dimineaţă”. Şi Duhul şi mireasa spun: “Vino!” Iar cel care aude să spună “Vino!” Şi cel căruia îi este sete, cel care vrea să primească apa vieţii în dar, să vină! Cel care dă mărturie spune acestea: “Da, voi veni curând!” “Amin. Vino, Doamne Isuse!”

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Cf. In 14,18
(Aleluia) “Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul. Mă duc şi voi veni la voi şi se va bucura inima voastră”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Să fie desăvârşiţi în unire.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,20-26

În acel timp, Isus, ridicându-şi ochii spre cer, s-a rugat, zicând: “Tată sfânt, nu mă rog numai pentru ei, ci şi pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor, ca toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Iar eu le‑am dat gloria pe care mi-ai dat-o, ca ei să fie una, după cum noi suntem una: eu în ei şi tu în mine, ca să fie desăvârşiţi în unire, încât să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi i-ai iubit pe ei, aşa cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine şi cei pe care mi i-ai dat, ca să vadă gloria mea, pe care mi‑ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut, iar aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am revelat numele tău şi-l voi revela pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine să fie în ei şi eu în ei”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine: toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. ” (In 17,20-26).
Odată cu Înălţarea la cer, Isus Cristos şi-a redobândit locul de mărire de-a dreapta Tatălui (Mc 16,19). Întronat alături de Tatăl, Isus poate de aici înainte să-şi exercite domnia asupra Împărăţiei lui Dumnezeu, care este o Împărăţie veşnică şi universală. 
Textul evanghelic al duminicii a şaptea a Paştelui ni-L înfăţişează pe Isus în atitudine de mijlocire în favoarea atât a celor care l-au urmat de-a lungul vieţii sale pământeşti şi pe care i-a lăsat să-i continue lucrarea de vestire a Cuvântului, cât şi a acelora care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în El. Este surprinzător acest mod de a se ruga. Isus îi are în vedere şi pe cei care de-a lungul istoriei vor crede şi se vor ataşa de Isus Cristos, fie că aparţin poporului ales, fie că provin din alte popoare. Toţi aceştia vor forma noul Popor al lui Dumnezeu pe care Isus îl adună şi îl conduce ca un Bun Păstor.
Traducerea noastră spune că Isus se roagă pentru toţi cei care vor crede în El. Această formă de viitor este totuşi inutilă întrucât în textul grec original verbul este la participiu prezent: Isus se roagă dinainte pentru cei care cred „acum”, în secolul I ca şi în 2022, ca şi cum toţi cei care cred, indiferent de momentul istoric în care se află, se află deja în faţa Lui.
În centrul rugăciunii sale se află un strigăt: Toţi să fie una… Acest strigăt are, pentru noi, aspectul dureros al unei speranţe ecumenice: când vor redeveni creştinii una? Trebuie, însă, să notăm faptul că Evanghelia Sfântului Ioan (spre deosebire de Epistole) nu oferă un context al vreunei comunităţi în criză căreia această rugăciune să-i dea de gândit. Mai mult, această expresie de a fi „una”, la Sfântul Ioan depăşeşte cu mult ideea unei coeziuni comunitare dintr-o anumită „parohie”. Prin urmare, ar fi mai curând vorba aici de acea unitate dintre Tatăl şi Fiul în sânul Sfintei Treimi. De altfel, expresia „ei să fie în chip desăvârşit una” înseamnă, în mod literal „ei să fie împliniţi în unitate”. Ca şi cum Isus ar voi să spună că noi nu vom fi nicicând noi înşine decât atunci când am realizat între noi această unitate divină.
Iată un adevărat proiect pentru unitatea creştină care depăşeşte cu mult simpla obţinere a unui consens. Dar această unitate, conform lui Isus, are într-însa putere probatorie: ea va spune cu claritate lumii că Evanghelia este adevărată şi că noi suntem iubiţi de către Tatăl la fel de mult ca şi Fiul.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 29 mai – 5 iunie 2022

29 D DUMINICA A VII-A A PAȘTELUI; Ss. Paul al VI-lea, pp.; Maxim, ep.
30 L Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.
31 M Vizita Sf. Fc. Maria; Sf. Petronela, fc. m.
1 M Sf. Iustin, filosof m. **
2 J Fericiții episcopi martiri greco-catolici români **; Ss. Marcelin și Petru, m. *
3 V Ss. Carol Lwanga și îns., m. **
4 S Ss. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, m.; Francisc Caracciolo, pr.
5 D DUMINICA RUSALIILOR; Sf. Bonifaciu, ep. m.


Gândul săptămânii

“Niciun lucru care priveşte sufletul nu poate fi neînsemnat.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons