28 mai 2023 • DUMINICA RUSALIILOR • Sf. Gherman, ep.

LECTURA I

Au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.
Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

Când a sosit ziua Rusaliilor, toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc. Şi, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, şi a umplut întreaga casă în care stăteau.Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Şi erau atunci la Ierusalim iudei, bărbaţi evlavioşi din toate naţiunile de sub cer. Când s-a auzit vuietul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Erau uimiţi şi se minunau, spunând: “Iată, oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc? Şi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, din Pont şi Asia, din Frigia şi Pamfilia, din Egipt şi din părţile Libiei, care sunt aproape de Cirene, romani în trecere, atât iudei cât şi prozeliţi, cretani şi arabi îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele măreţe ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 103(104),1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)
R.: Trimite, Doamne, Duhul tău şi reînnoieşte faţa pământului!
sau:
Aleluia.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare.
Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne!
Pământul este plin de creaturile tale. R.

Dacă le iei suflarea,
ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

Gloria Domnului să rămână în veci!
Să se bucure Domnul de lucrările sale!
Să ajungă cântecul meu până la el,
iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

LECTURA A II-A

Toţi am fost botezaţi într-un singur Duh spre a forma un singur trup.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,3b-7.12-13

Fraţilor, nimeni nu poate să spună “Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt. Există diferite daruri, dar este acelaşi Duh. Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn. Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi. Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele comun. Aşa cum trupul este unul şi are multe membre, iar toate membrele trupului, deşi sunt multe, formează un singur trup, tot la fel şi Cristos. Căci noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, şi toţi am fost adăpaţi într-un singur Duh.

Cuvântul Domnului

SECVENŢA
Vino, Duhule Preasfânt,
Şi trimite pe pământ
A ta luminoasă rază!

Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,
Vino şi ne luminează!

Bunule mângâietor,
Oaspete preaiubitor,
Dulcea noastră răcorire!

Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.

Peste cei ce ţi se-nchină,
Tu revarsă-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat!

Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă-acum suspină,
Grav rănită de păcat.

Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit!

Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit
Şi îndreaptă ce-i greşit!
Celor care te cinstesc
Şi pe tine te slujesc,
Dă-le harul înşeptit!

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioşilor tăi şi aprinde în ele focul iubirii tale! (Aleluia)

EVANGHELIA

Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi. Primiţi-l pe Duhul Sfânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,19-23

În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: “Pace vouă!” Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. Atunci, Isus le-a zis din nou: “Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi”. Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: “Primiţi-l pe Duhul Sfânt! Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În sărbătoarea Rusaliilor Biserica contemplă persoana şi rolul Duhului Sfânt în viaţa ei. Ne aducem aminte că această Persoană divină, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, era numită, în textele biblice ale duminicii a VI-a a Paştelui, Duhul Adevărului, întrucât avea să le reamintească ucenicilor toate Cuvintele rostite de Isus, dar şi Apărătorul, întrucât avea să-i susţină şi să-i întărească pe cei care se angajau să păşească pe urmele lui Cristos.
Textele biblice ale acestei sărbători, pun în evidenţă atât aspectul deosebit al manifestării sale cât şi natura lucrării pe care El o împlineşte în lume. Manifestarea Duhului Sfânt capătă, într-adevăr, o formă spectaculoasă în ziua Rusaliilor. Coborârea Lui asupra ucenicilor Domnului, adunaţi în încăperea de sus, are loc sub forma unor limbi ca de foc ce se lăsau asupra fiecăruia dintre ei, limbi însoţite de un vuiet venit din cer şi de un vânt puternic ce au umplut casa în care se aflau. O astfel de manifestare ne poartă cu gândul la freamătul fulgerelor, al cutremurelor şi al sunetului de trâmbiţă care au precedat revelaţia Legii făcută lui Moise şi Legământul încheiat cu poporul lui Israel, de curând eliberat din Egipt. În virtutea acelui Legământ poporului i-ar fi fost garantată protecţia divină cu condiţia de a împlini cu fidelitate Poruncile transmise prin Moise (Ex 19,16-20 şi 20,1s). Spectaculoase sunt şi efectele prezenţei acestui Duh: toţi au început să vorbească în alte limbi, astfel încât străinii ce se aflau atunci la Ierusalim îi auzeau în limbile lor vorbind despre faptele minunate ale Domnului. Or, şi aceste manifestări ne poartă cu gândul la un anume moment din istoria umanităţii, mai precis cel al împrăştierii oamenilor pe toată fața pământului după ce, voind să construiască un turn care să ajungă până la cer, Dumnezeu le-a amestecat limbile, iar ei nu s-au mai putut înţelege între ei (Gn 11,1-9). Cu alte cuvinte, acest eveniment al coborârii Duhului Sfânt ar avea menirea de a reuni naţiunile pământului într-un singur popor care „să vorbească” o singură limbă şi să se călăuzească după Porunca unică orânduită de Isus Cristos: Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiţi unul pe altul aşa cum eu v-am iubit pe voi…
Împlinirea acestei porunci va trebuie să înceapă, potrivit fragmentului evanghelic de astăzi, cu iertarea (păcatelor), iertare ce apare aici ca o lucrare a Duhului Sfânt: Isus… a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi pe Duhul Sfânt; cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute…” şi va trebui să se continue, potrivit lecturii a doua, cu slujirea reciprocă, slujire susţinută de darurile sădite de acelaşi Duh Sfânt în fiecare dintre noi: fără Duhul Sfânt nimeni nu poate spune: „Isus este Domnul!” Darurile harului sunt diferite, dar totdeauna este acelaşi Duh… Fiecare primeşte darul de a-l arăta pe Duhul spre binele tuturor.
Înţelegându-L în acest mod, Duhul Sfânt va deveni o prezenţă cu adevărat vie în viaţa noastră.

Pr. Tarciziu Șerban


Calendarul săptămânii 28 mai – 4 iunie 2023

28 D DUMINICA RUSALIILOR; Sf. Gherman, ep.
29 L Sf. Fc. Maria, Maica Bisericii **; Ss. Paul al VI-lea, pp. *; Maxim, ep.
30 M Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc
31 M Vizita Sf. Fc. Maria; Sf. Petronela, fc. m.
1 J Sf. Iustin, filosof m. **
2 V Fericiții episcopi martiri greco-catolic români **; Ss. Marcelin și Petru, m. *
3 S Ss. Carol Lwanga și îns., m. **
4 D PREASFÂNTA TREIME; Ss. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, m.; Francisc Caracciolo, pr.


Gândul săptămânii

“Nici un lucru care priveşte sufletul nu poate fi neînsemnat.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons