28 august 2022 • DUMINICA A XXII-A D.P.A. • Ss. Augustin, ep. înv.; Florentina, fc.

LECTURA I

Umileşte-te şi vei afla har înaintea Domnului!
Citire din cartea lui Ben Sirah 3,17-18.20.28-29

Fiule, împlineşte-ţi cu blândeţe lucrările tale şi vei fi iubit de omul plăcut Domnului! Cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult să te umileşti şi vei afla har înaintea Domnului! Căci mare este puterea Domnului şi el este glorificat de către cei umili. Nu este leac pentru pericolul trufiei, căci planta nelegiuirii s-a înrădăcinat în ea. Inima celui priceput consideră parabola şi urechea celui ascultător este dorinţa celui înţelept. O inimă înţeleaptă şi prevăzătoare va evita păcate şi va avea succes dacă va lucra cu dreptate.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 67(68),4-5ac.6-7ab.10-11 (R.: cf. 11b)

R.: În bunătatea ta, Doamne, ai pregătit ţara pentru cel sărac!

Cei drepţi se bucură
şi tresaltă de bucurie în faţa lui Dumnezeu,
exultă în tresăltări de bucurie.
Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi psalmi numelui său,
tresăltaţi de bucurie înaintea lui! R.

Dumnezeu este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,
el, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.
Dumnezeu le dă o casă celor părăsiţi,
el îi face pe prizonieri să iasă pe poarta libertăţii. R.

Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,
moştenirea ta, sleită de puteri, ai înviorat-o.
Dumnezeule, vieţuitoarele tale au locuit în ţara
pe care ai pregătit-o în iubirea ta pentru cel sărac. R.

LECTURA A II-A

Voi v-aţi apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului cel viu.
Citire din Scrisoarea către Evrei 12,18-19.21-24a

Fraţilor, voi nu v-aţi apropiat de ceea ce poate fi atins, nici de un foc ce arde, nici de întuneric, nici de beznă, nici de furtună, nici de sunetul trâmbiţei, nici de răsunetul cuvintelor la auzul cărora ascultătorii au cerut să nu li se mai rostească niciun cuvânt, iar priveliştea era atât de înfricoşătoare, încât Moise a spus: “Sunt îngrozit şi mă cutremur”. Dar voi v-aţi apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri în sărbătoare, de comunitatea întâilor-născuţi înscrişi în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de sufletele celor drepţi duşi la desăvârşire, de Isus, mijlocitorul noii alianţe.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 11,29ab
(Aleluia) Luaţi asupra voastră jugul meu, spune Domnul, şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima! (Aleluia)

EVANGHELIA

Oricine se înalţă pe sine va fi umilit, iar cel care se umileşte va fi înălţat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,1.7-14

Într-o sâmbătă, Isus a venit în casa unuia dintre conducătorii fariseilor, ca să ia masa, iar ei îl urmăreau. Văzând cum îşi alegeau locurile dintâi, le-a spus celor invitaţi această parabolă: “Când eşti invitat de cineva la nuntă, nu ocupa primul loc, pentru că ar putea fi chemat cineva mai de seamă decât tine şi, venind cel care te-a chemat şi pe tine şi pe el, îţi va spune: «Dă locul acestuia!» Atunci vei sta cu ruşine pe ultimul loc. Dimpotrivă, când eşti chemat, mergi şi aşază-te pe ultimul loc, pentru ca atunci când va veni cel care te-a chemat să-ţi spună: «Prietene, urcă mai sus!»; şi acolo vei avea glorie în faţa tuturor celor care sunt la masă cu tine! Căci oricine se înalţă pe sine va fi umilit, iar cel care se umileşte va fi înălţat”. Iar celui care l-a invitat i-a spus: “Când dai un prânz sau un ospăţ, nu-i invita pe prieteni, nici pe fraţi, nici rudele, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor şi asta să-ţi fie răsplata! Dimpotrivă, când dai o masă, invită-i pe cei săraci, infirmi, şchiopi, orbi şi vei fi fericit, pentru că ei nu au cu ce să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepţi!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Liturgia cuvântului de azi pune un accent deosebit pe virtutea smereniei, în primul rând pentru a scoate în evidenţă faptul că Isus a fost omul cel mai smerit din istoria omenirii, fiindcă deşi din fire este Dumnezeu adevărat ca şi Tatăl şi Duhul Sfânt, s-a făcut om, a luat firea sclavului, afară de păcat, de aceea şi Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul al celor din cer, de pe pământ şi din adâncuri; el şade de-a dreapta Tatălui şi va veni ca judecător la sfârşitul lumii.
A fi smerit cu adevărat este un lucru foarte greu de obţinut. Cineva spunea că se teme mai mult de smerenie decât de mândrie, motivând că atunci când se mândreşte este conştient de păcat şi-l poate regreta, dar când se umileşte se teme ca nu cumva acest act să fie o mândrie asemenea unui diavol îmbrăcat în haine strălucitoare de înger. Nimeni nu poate fi smerit fără a-l cunoaşte şi urma pe Isus.
Ben Sirah îndeamnă la smerenie pentru a primi har de la Dumnezeu. Cu cât cineva se apropie mai mult de Dumnezeu cu atât este mai smerit. Nici nu ne putem gândi la umilinţă fără să ne amintim de cuvintele Mariei când a devenit Mama lui Dumnezeu, că Domnul a privit la smerenia roabei sale.
Numai cei smeriţi sunt capabili, asemenea lui Isus, să-şi plece umerii sub povara crucii, să accepte asemenea lui toate nedreptăţile, umilirile, maltratările etc. Şi numai aşa poate să realizeze prin cruce acea purificare şi nimicire a păcatului care îl dispune pe om să poată învia cu Cristos.
Isus a condamnat public conduita fariseilor care „iubeau primele locuri la ospeţe şi primele scaune în sinagogi, să-i salute oamenii în pieţe şi să-i numească «rabi» (învăţători)”.
Nu există altă cale spre a fi urmaşii celui care „nu a venit spre a fi slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi” decât smerenia.
Prin a bea paharul său, Isus vrea să spună că omul trebuie să accepte de a-l urma pe această cale a umilinţei şi a crucii, vrea să spună că trebuie să se dedice slujirii lui Dumnezeu şi fraţilor, să-şi pună toate puterile în slujba mântuirii, până la jertfa totală de sine.
Ucenicii Domnului nu trebuie să se lase contaminaţi nici de mentalitatea fariseilor şi nici de cea a mai-marilor lumii. Conduita lor trebuie să fie total opusă, preferinţele lor trebuie să se îndrepte cu totul în sens contrar: nu de a domina, ci de a sluji, nu de a se plasa în faţa altora, ci de a se înfrăţi cu alţii, ba chiar de a se pune mai prejos decât alţii, de a alege ultimul loc.
Atunci orice veleitate de a deţine primatul şi de a se bucura de onorurile lumeşti vor dispare şi creştinul adevărat va râvni spre o singură glorie: de a se face asemenea Dumnezeului său răstignit, asemenea apostolului Paul, care spunea cu toată sinceritatea: „Nu vreau să mă mândresc cu nimic altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos”.
Un nobil persan, Hormisdas, auzind de minunăţiile din Roma, s-a dus să le vadă. În cele din urmă a ajuns şi în faţa împăratului. Acesta l-a întrebat dacă este încântat de frumuseţile capitalei imperiului său. Hormisdas a răspuns: Mărturisesc cu sinceritate că aşa ceva n-am mai văzut. Totuşi şi aici am găsit ceva ce se află peste tot: cimitirul cu morminte; şi am dedus că şi aici oamenii mor ca pretutindeni pe pământ.
La începutul Postului Mare, Biserica ne pune cenuşă pe cap şi ne aduce aminte că din pământ suntem făcuţi şi în pământ ne întoarcem. Da, trupul se întoarce în ţărână, dar sufletul, prin smerenie trebuie să se întoarcă la Creatorul şi Domnul său.

Anton Dancă, VADEMECUM. (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici), Anul C, Editura „Presa Bună”, Iași, 2005


Calendarul săptămânii 28 august – 4 septembrie 2022

28 D DUMINICA A XXII-A D.P.A.; Ss. Augustin, ep. înv.; Florentina, fc.
29 L Martiriul Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m.
30 M Sf. Felix, m.
31 M Ss. Raimund Nonnatus, clg.; Nicodim; Iosif din Arimateea
1 J Ss. Egidiu, abate; Iosua
2 V Fer. Ingrid, clg.
3 S Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. **
4 D DUMINICA A XXIII-A D.P.A.; Ss. Rozalia, fc.; Moise, profet


Gândul săptămânii

“Cel care nu-L mai are decât pe Dumnezeu, are totul.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons