27 ianuarie 2019 • DUMINICA A III-A D.P.A. • Ss. Bretanion, ep. de Tomis; Angela Merici, fc.

LECTURA I

Se citeau lămurit bucăţi din cartea Legii lui Dumnezeu şi erau explicate aşa încât toţi înţelegeau ceea ce se citea.
Citire din cartea lui Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10

În zilele acelea, preotul Esdra a adus legea înaintea adunării alcătuită din bărbaţi şi femei şi din toţi cei care puteau s-o înţeleagă ca s-o asculte. Era ziua întâi a lunii a şaptea. Esdra a citit din ea de când s-a luminat până la amiază în piaţa care este înaintea Porţii Apelor, în faţa bărbaţilor, a femeilor şi a celor care puteau să înţeleagă. Urechile întregului popor erau îndreptate spre Cartea Legii. Esdra, scribul, stătea pe o platformă de lemn pe care o făcuseră pentru această ocazie. Esdra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci era mai sus decât tot poporul. Când a deschis-o, tot poporul s-a ridicat în picioare. Esdra l-a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, iar tot poporul a răspuns ridicând mâinile: “Amin! Amin!” Apoi s-au plecat cu faţa la pământ şi s-au prosternat înaintea Domnului. Ei citeau fragmente din Cartea Legii lui Dumnezeu, le dădeau sensul şi explicau ceea ce citeau. Guvernatorul Nehemia, preotul şi scribul Esdra şi leviţii care explicau poporului au zis întregului popor: “Ziua aceasta este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru; nu jeliţi şi nu plângeţi!” – căci tot poporul plângea în timp ce asculta cuvintele legii. Ei le-au zis: “Mergeţi şi mâncaţi mâncăruri grase şi beţi vinuri dulci; trimiteţi porţii celor care nu şi-au pregătit nimic pentru că este sfântă ziua aceasta pentru Domnul nostru. Nu fiţi trişti, pentru că bucuria Domnului este forţa voastră!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 18(19),8.9.10.15 (R.: In 6,63b)

R.: Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă.

Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

Teama de Domnul este curată, rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii mele
şi gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta,
Doamne, stânca mea şi răscumpărătorul meu! R.

LECTURA A II-A

Voi sunteţi trupul lui Cristos şi membrele fiecare în parte.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,12-30

Fraţilor, aşa cum trupul este unul şi are multe membre, iar toate membrele trupului, deşi sunt multe, formează un singur trup, tot la fel şi Cristos. Căci noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, şi toţi am fost adăpaţi într-un singur Duh. Trupul nu este un singur membru, ci mai multe. Dacă piciorul ar spune: “Pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup”, oare pentru aceasta nu este din trup? Şi dacă urechea ar spune: “Pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup”, oare pentru aceasta nu este din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Şi dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum însă Dumnezeu a pus membre în trup, pe fiecare dintre ele, aşa cum a voit. Deci, dacă toate ar fi un singur membru, unde ar fi trupul? Însă acum, deşi sunt multe membre, există un singur trup. Ochiul nu poate să spună mâinii: “Nu am nevoie de tine” şi nici capul nu poate să spună picioarelor: “Nu am nevoie de voi”. Ba, cu mult mai mult, membrele trupului, care par mai slabe, sunt mai necesare şi pe cele care par a fi fără cinste le îmbrăcăm cu mai multă cinste şi pe cele ale noastre de care ne ruşinăm sunt tratate cu mai multă cuviinţă, în timp ce membrele cele cuviincioase ale noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a alcătuit astfel trupul încât dă cinste mai mare celor care duc lipsă de ea, ca să nu fie dezbinare în trup, ci membrele să se îngrijească la fel unele de altele. Dacă suferă un membru, toate membrele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un membru, toate se bucură cu el. Voi sunteţi trupul lui Cristos şi membru fiecare în parte. Şi cei pe care Dumnezeu i-a pus în Biserică sunt: mai întâi apostolii, în al doilea rând profeţii, în al treilea rând învăţătorii, apoi cei care au puterea minunilor, apoi carisma vindecărilor, a ajutorării, a conducerii, a limbilor diferite. Oare sunt toţi apostoli? Oare toţi sunt profeţi? Oare toţi învăţători? Oare au toţi puterea minunilor? Oare au toţi carisma vindecărilor? Oare toţi vorbesc în limbi? Oare toţi interpretează?

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 4,18abc
(Aleluia) “Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor captivi eliberarea”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA

Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,1-4; 4,14-21

Deoarece mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire a faptelor care s-au împlinit printre noi, aşa cum ni le-au transmis cei care de la început au fost martori oculari şi au devenit slujitori ai cuvântului, după ce am cercetat toate de la început cu grijă, m-am gândit să ţi le scriu şi eu în mod sistematic, preabunule Teofil, ca să te convingi de temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit. Isus s-a întors în Galileea cu puterea Duhului şi faima lui s-a răspândit în toate împrejurimile. Iar el învăţa în sinagogile lor şi era glorificat de toţi. A venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi a intrat în sinagogă, după obiceiul lui, în zi de sâmbătă, şi s-a ridicat ca să citească. I s-a dat Cartea profetului Isaia şi, deschizând cartea, a găsit locul în care era scris: “Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor captivi eliberarea şi celor orbi recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriţi; să vestesc un an de bunăvoinţă al Domnului”. Apoi, închizând cartea, şi dând-o înapoi slujitorului, s-a aşezat. Ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi spre el. A început apoi să le vorbească: “Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care aţi ascultat-o cu urechile voastre”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Iată-ne în sinagoga de la Nazaret. Arheologii ne-au arătat că aceste mici edificii publice erau construite, în mod obişnuit, din trei încăperi dintre care una era despărţită de încăperea centrală de o perdea (aidoma Sfintei Sfintelor din Templul de la Ierusalim ). În această încăpere se aflau depozitate cărţile sfinte. Încăperea centrală era dominată de un pupitru de la care era proclamat în mod solemn textul sfânt în ziua de sabat. Şefului sinagogii îi revenea să desemneze persoana care va citi şi va explica textul biblic al acelei zile de sabat.
În ziua de sabat despre care Sfântul Luca ne vorbeşte, Isus a fost desemnat să ia cuvântul şi nu putem să nu remarcăm minuţiozitatea cu care evanghelistul a construit secvenţa într-un echilibru perfect, ca într-o oglindă: Isus s-a ridicat (v.16) şi apoi s-a aşezat (v.20); a deschis cartea (v.17) şi apoi a închis-o (v.20); iar la mijlocul acestei secvenţe a situat citatul din Isaia care descria ungerea mesianică. În mod obişnuit predicatorul, care nu era neapărat un „profesionist”, oferea o explicaţie textului citit parafrazând principalele sale afirmaţii. În ziua aceea s-a întâmplat un lucru nemaiauzit. Isus nu a dat nici o explicaţie referitoare la eliberarea celor închişi sau vindecarea orbilor. Întreaga aşteptare a omenirii se concentra în aceste fraze ale bătrânului Isaia, iar Isus spune doar atât: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre!
În acea clipă, totul se răstoarnă: aceste promisiuni pe care Sfântul Luca le-a evocat în episoadele Copilăriei lui Isus (în acele minunate cântări, a Mariei, a lui Zaharia şi a lui Simeon) se realizează, prin simpla prezenţă a celui care tocmai a citit profeţia. Isus nu dă explicaţii de genul „Scriptura se împlineşte pentru că ea despre mine vorbeşte…”. El oferă mai curând indicii şi îi lasă liberi pe ascultătorii săi să constate ce se întâmplă în jurul lui. Urmarea va arăta, desigur, că putem avea ochi şi să nu vedem nimic.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 27 ianuarie – 3 februarie 2019

27 D † DUMINICA A III-A D.P.A.; Ss. Bretanion, ep. de Tomis; Angela Merici, fc.
28 L Sf. Toma de Aquino, pr. înv. **; Fer. Olimpia, clg. m.
29 M Sf. Valeriu, ep.
30 M Sf. Martina, m.
31 J Ss. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă
1 V Sf. Veridiana, fc.
2 S Întâmpinarea Domnului; Sf. Ioana
3 D † DUMINICA A IV-A D.P.A.; Ss. Blaziu, ep. m.; Oscar, ep.; Simeon Bătrânul și Ana, văduvă


Gândul săptămânii

“Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons