26 noiembrie 2023 • DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI • Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.

LECTURA I

Voi face judecată între oaie şi oaie.
Citire din cartea profetului Ezechiel 34,11-12.15-17

Aşa spune Domnul Dumnezeu: „Iată, eu, eu însumi voi căuta turma mea şi o voi observa! Aşa cum se îngrijeşte un păstor de turmă în ziua când este în mijlocul turmei sale împrăştiate, tot aşa mă voi îngriji eu de turma mea şi o voi salva din toate locurile unde a fost împrăştiată în ziua înnorată şi întunecată. Eu voi păstori turma mea şi eu le voi face să se odihnească – oracolul Domnului Dumnezeu. Pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi aduce înapoi, pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită o voi întări, voi avea grijă de cea grasă şi de cea puternică. Le voi păstori cu judecată. Cât despre voi, turma mea – aşa spune Domnul Dumnezeu: iată, voi face judecată între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
îmi înviorează sufletul. R.

Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

LECTURA A II-A

Fiul se va supune celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,20-26.28

Fraţilor, Cristos a înviat din morţi, fiind începutul învierii celor adormiţi. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine şi învierea din morţi. Şi după cum toţi mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă. Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos, după aceea cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui, apoi va fi sfârşitul, când el va încredinţa împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi putere. Căci el trebuie să domnească până când va pune toţi duşmanii sub picioarele lui. Ultimul duşman care va fi nimicit este moartea. Iar când toate îi vor fi supuse, atunci şi el, Fiul, se va supune celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mc 11,9b-10a
(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia care vine, a părintelui nostru David! (Aleluia)

EVANGHELIA

Fiul Omului se va aşeza pe tronul său de mărire şi îi va despărţi pe unii de alţii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,31-46

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale. Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile, iar el îi va despărţi pe unii de alţii aşa cum păstorul desparte oile de capre: va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii! Căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi primit, gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la mine!» Atunci îi vor răspunde cei drepţi, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând şi te-am hrănit, sau însetat şi ţi-am dat să bei? Când te‑am văzut străin şi te-am primit, sau gol şi te‑am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?» Iar regele, răspunzând, le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut». Atunci le va spune celor de la stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui! Căci am fost flămând şi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi nu mi-aţi dat să beau, am fost străin şi nu m-aţi primit, gol şi nu m-aţi îmbrăcat, bolnav şi în închisoare şi nu m-aţi vizitat». Atunci ei îi vor răspunde, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat, sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?» Iar el le va răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici, mie nu mi‑aţi făcut». Şi vor merge aceştia în chinul veşnic, iar cei drepţi, în viaţa cea veşnică”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În sărbătoarea lui Cristos, Regele universului, cu care se încheie anul liturgic, Biserica ne propune să contemplăm unul din cele mai grandioase „tablouri” ale evangheliei sfântului Matei. El surprinde acel moment decisiv al istoriei în care toate popoarele se adună în faţa tronului de mărire pe care este aşezat Fiul Omului, pentru a fi judecate.
Despre Judecătorul care stă pe tron, lectura a doua de astăzi, ne spune că este Cel care, după ce a înviat din morţi, a fost pus de Dumnezeu să stăpânească peste întreaga creaţie până ce va pune pe toţi duşmanii sub picioarele sale. Ultimul duşman pe care îl va nimici este moartea. Iar atunci când toate se vor afla sub stăpânirea Fiului, el însuşi se va supune Tatălui, care i-a dat toate în stăpânire, şi astfel Dumnezeu va fi totul în toţi.
Pentru a arăta în ce fel îşi exercită Cristos Isus regalitatea asupra universului, prima lectură de astăzi ne oferă imaginea superbă din cartea profetului Ezechiel în care, aidoma unui păstor, Dumnezeu promite să ia sub oblăduirea lui şi să aibă grijă de poporul său, oprimat de conducătorii ce îi stau în frunte: De acum eu însumi voi căuta oile mele şi voi veghea asupra lor… Eu voi paşte oile mele şi le voi conduce la odihnă… Voi merge în căutarea oii pierdute, pe cea rătăcită o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi pansa şi pe cea bolnavă o voi îngriji; o voi păzi pe cea grasă şi puternică; le voi paşte aşa cum se cuvine. Ţie însă, turma mea, îţi spune Domnul Dumnezeu: Iată, eu voi face dreptate între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.
Or, acest mod de comportament al lui Dumnezeu în Vechiul Testament şi în egală măsură al lui Isus în Noul Testament (vezi minunile de vindecare a celor bolnavi, parabola Samariteanului milostiv, hrănirea mulţimilor cu pâinea înmulţită etc.) devine, în parabola evanghelică a acestei sărbători, criteriul de departajare a celor invitaţi să moştenească împărăţia pregătită de la întemeiere lumii, de cei alungaţi în focul cel venic, pregătit diavolului şi îngerilor săi. Criteriul constă în slujire. Într-adevăr, crearea lumii este un act de slujire din partea lui Dumnezeu. Trimiterea Fiului său în lume este un act de slujire. Lucrarea răscumpărătoare este un act de slujire. Domnia universală a lui Cristos înviat este un act de slujire. Prin urmare, aceeaşi trebuie să fie atitudinea noastră de răspuns faţă de regele nostru: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii; căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc… am fost străin şi voi m-aţi primit; am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine… Ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 26 noiembrie – 3 decembrie 2023

26 D DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI; Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.
27 L Sf. Virgil, ep.
28 M Ss. Teodora, clg.; Iacob, pr.
29 M Sf. Saturnin, ep. m.
30 J Sf. Andrei, ap.
1 V Ss. Florența, pustnică; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet
2 S Ss. Viviana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet
3 D DUMINICA I DIN ADVENT (ANUL B); Ss. Francisc Xaveriu, pr.; Sofonia, profet


Gândul săptămânii

“În timpul vieţii, adu-ţi aminte că trebuie să mori; şi în ceasul morţii, că trebuie să trăieşti.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons