26 mai 2022 • ÎNĂLȚAREA DOMNULUI • Sf. Filip Neri, pr.

LECTURA I

În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer, el s-a înălţat.
Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11

În prima carte, o, Teofil, am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu. Şi în timp ce era cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui “pe care – zicea el – aţi auzit-o de la mine: Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt, nu după multe zile”. Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat, zicând: “Doamne, în acest timp vei restabili împărăţia lui Israel?” Dar el le-a zis: “Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. Însă când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului”. Şi spunând acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe şi le-au spus: “Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 46(47),2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
sau:
Aleluia.

Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul,
cântaţi-i cu măiestrie!
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

LECTURA A II-A

Cristos a intrat chiar în cer.
Citire din Scrisoarea către Evrei 9,24-28; 10,19-23

Fraţilor, Cristos nu a intrat într‑un sanctuar făcut de mână de om, prefigurare a celui adevărat, ci chiar în cer, ca să se arate acum înaintea feţei lui Dumnezeu în favoarea noastră, şi nu ca să se aducă pe sine de mai multe ori, aşa cum marele preot intră în sanctuar în fiecare an, cu sângele altcuiva, căci ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la întemeierea lumii. Dar acum, la împlinirea timpurilor, el s-a arătat o singură dată ca să distrugă păcatul prin jertfa lui. Şi după cum oamenilor le este dat să moară o singură dată, iar după aceasta este judecata, tot la fel şi Cristos, după ce s-a jertfit o dată ca să ia asupra sa păcatele celor mulţi, se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru a-i mântui pe cei care îl aşteaptă. Aşadar, fraţilor, având încredere că vom intra în sanctuar datorită sângelui lui Isus pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o prin catapeteasmă, adică prin trupul său, şi având un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă sinceră în plinătatea credinţei, curăţindu-ne prin stropire inimile de conştiinţa rea şi spălându-ne trupul cu apă curată! Să ţinem cu neclintire mărturisirea speranţei, pentru că cel care a promis este demn de încredere!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 28,19a.20b
(Aleluia) “Mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, spune Domnul; eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!” (Aleluia)

EVANGHELIA

În timp ce îi binecuvânta, a fost ridicat la cer.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,46-53

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi şi să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Începând din Ierusalim, voi veţi fi martorii acestor lucruri. Şi, iată, eu îl trimit asupra voastră pe acela pe care Tatăl l-a promis, însă voi să rămâneţi în cetate până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus!” Apoi i-a scos până spre Betania şi, ridicându‑şi mâinile, i-a binecuvântat, iar în timp ce îi binecuvânta, s-a îndepărtat de ei şi a fost ridicat la cer. Iar ei, adorându-l, s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare şi stăteau tot timpul în templu binecuvântându-l pe Dumnezeu.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Ce este Înălţarea Domnului: eveniment istoric, adevăr de credinţă sau o metodă catehetică? Ce ne spune liturgia cuvântului de azi?
În prima lectură, luată din Faptele Apostolilor, sfântul Luca marchează începutul şi sfârşitul învăţăturilor lui Isus: până în ziua în care s-a înălţat la cer. Semnificaţia zilei impune o dată istorică? Cele 40 de zile de după Înviere exprimă timpul precis sau tot o perioadă ce arată perfecţiunea care a cuprins catehizarea discipolilor asupra împărăţiei lui Dumnezeu? Primirea Botezului în Duhul Sfânt peste puţine zile exprimă sfârşitul pregătirii lor catehetice.
Zilele, timpurile şi ceasurile «pe care Tatăl le are în stăpânirea sa» pun în evidenţă darurile iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni, care sunt cuprinse în istorie, în adevărurile de credinţă şi în tradiţia care începe catehizarea. Tatăl trebuie aplaudat pentru opera sa.
Relatarea din lectura a doua, din Scrisoarea către Evrei, ne expune plastic sensul Înălţării Domnului: să apară în faţa lui Dumnezeu pentru noi, arătându-i că prin jertfa crucii a nimicit păcatul şi a dobândit dreptul de a veni din nou pe pământ, la sfârşitul veacurilor, să înlăture pedeapsa păcatului: moartea noastră; să ne învie glorioşi. Pentru aceasta, autorul ne îndeamnă să ne apropiem cu inimă sinceră în plinătatea credinţei de Fiul lui Dumnezeu şi să-l aplaudăm pentru tot ce a făcut pentru întreaga omenire.
În fragmentul luat din Evanghelia după sfântul Luca avem un rezumat al activităţii publice a lui Isus pe pământ, la care discipolii au fost martori. După Înălţare ei au datoria de a-i urma exemplul, având putere de sus, pe Duhul Sfânt, pentru aşa ceva, în care îşi vor afla o mare bucurie. Duhul Sfânt merită să fie aplaudat, fiindcă îi va conduce la cunoaşterea adevărului desăvârşit.
În seara Învierii, în drum spre Emaus, Isus le-a spus celor doi ucenici că trebuia să pătimească Mesia toate acestea şi astfel să intre în gloria sa. Vorbind despre gloria lui Dumnezeu, sfântul Irineu spune: Omul viu este gloria lui Dumnezeu. Prin urmare, intrând în gloria sa, Isus îi prezintă Tatălui pe toţi cei mântuiţi prin jertfa crucii sale.
Ca să fim şi noi parte din gloria Mântuitorului, trebuie să credem în tot ceea ce ne relatează Sfintele Scripturi despre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. De exemplu, sfântul Pascal Baylon (a trăit în secolul al XVI-lea), deşi nu avea studii teologice superioare, ci a fost un simplu frate laic, portar la mănăstire, a înţeles că nu poate face parte din gloria lui Cristos la învierea de apoi, când Isus va veni din nou, decât prin sfânta Euharistie, din cuvintele: Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţă veşnică şi eu îl voi învia în ziua de apoi. Adora sfânta Euharistie, o primea cu evlavie şi vorbea cu atâta foc şi înţelepciune încât a fost supranumit teologul sfintei Euharistii. De-i vom urma exemplul, va veni o zi în care Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt vor aplauda intrarea noastră în Ierusalimul ceresc.

Anton Dancă, VADEMECUM. Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici, Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 22-29 mai 2022

22 D DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI; Ss. Rita din Cascia, clg.; Emil, m.
23 L Sf. Dezideriu, ep. m.
24 M Sf. Fc. Maria, Ajutorul Creștinilor **; Ss. Donațian și Rogațian, m.
25 M Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *; Maria Magdalena de Pazzi, fc. *
26 J ÎNĂLȚAREA DOMNULUI; Sf. Filip Neri, pr.
27 V Sf. Augustin din Canterbury, ep. *
28 S Sf. Gherman, ep.
29 D DUMINICA A VII-A A PAȘTELUI; Ss. Paul al VI-lea, pp.; Maxim, ep.


Gândul săptămânii

“Când eşti mic, înveţi să vorbeşti; când ajungi mare, înveţi să taci.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons