26 mai 2019 • DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI • Sf. Filip Neri, pr.

LECTURA I

Duhul Sfânt şi noi am hotărât să nu vă impunem nicio povară în afară de acestea care sunt necesare.
Citire din Faptele Apostolilor 15,1-2.22-29

În zilele acelea, unii dintre cei care coborâseră din Iudeea îi învăţau pe fraţi: “Dacă nu primiţi circumcizia, după obiceiul care vine de la Moise, nu puteţi să vă mântuiţi”. Întrucât s-a ivit o divergenţă şi o discuţie aprinsă între Paul şi Barnaba şi aceştia, au hotărât ca Paul şi Barnaba, împreună cu alţi câţiva dintre ei, să urce la apostoli şi la prezbiterii din Ierusalim în legătură cu această dispută. Atunci apostolii şi prezbiterii, împreună cu toată comunitatea, au hotărât să aleagă câţiva oameni dintre ei şi să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul şi Barnaba, pe Iuda, numit Barsaba, şi pe Sila, bărbaţi de frunte printre fraţi. Au trimis prin ei această scrisoare: “Apostolii şi prezbiterii, fraţii voştri, către fraţii din Antiohia, Siria şi Cilicia, care provin dintre păgâni: Salutare! Deoarece am auzit că unii dintre noi, care au plecat fără să le fi poruncit noi, v-au tulburat sufletele prin cuvintele lor, am hotărât în unanimitate să alegem câţiva oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul, oameni care şi-au închinat viaţa pentru numele Domnului nostru Isus Cristos. Totodată, vi i-am trimis pe Iuda şi pe Sila ca şi ei să vă vestească acestea prin cuvânt. Căci Duhul Sfânt şi noi am hotărât să nu vă mai impunem nicio povară în afară de acestea care sunt necesare: să vă feriţi de carnea jertfită idolilor, de sânge, de animale sufocate şi de desfrânare; dacă vă veţi feri de acestea, bine veţi face. Cu bine!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)

R.: Să te laude popoarele, Dumnezeule, să te laude toate popoarele!
sau:
Aleluia.

Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
ca să fie cunoscută pe pământ calea ta
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

Să se veselească şi să strige de bucurie neamurile,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A

Mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul care cobora din cer, de la Dumnezeu.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,10-14.22-23

Unul dintre cei şapte îngeri m-a luat în duh pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, care cobora din cer, de la Dumnezeu. Ea avea gloria lui Dumnezeu. Splendoarea ei era ca a unei pietre de mare preţ, ca a unei pietre de iaspis cristalin. Ea avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar deasupra porţilor erau doisprezece îngeri şi numele înscrise, care sunt numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel: la răsărit, trei porţi; la miazănoapte, trei porţi; la miazăzi, trei porţi şi la apus, trei porţi. Iar zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai mielului. Nu am văzut în ea niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic, este templul ei şi mielul. Cetatea nu are nevoie de soare şi nici de lună ca s-o lumineze, căci gloria lui Dumnezeu o luminează, iar făclia ei este mielul.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 14,23ab
(Aleluia) “Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Duhul Sfânt vă va învăţa totul şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,23-29

În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: “Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el. Cine nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus acestea cât timp mai rămân cu voi. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu. Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă! Aţi auzit că v-am spus: «Mă duc şi voi veni la voi». Dacă m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl pentru că Tatăl este mai mare decât mine. V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla, ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Această a şasea duminică a Paştelui precede în mod imediat sărbătoarea Înălţării Domnului nostru Isus Cristos la ceruri, Înălţare ce va marca sfârşitul perioadei în care, prin apariţiile sale, El a dat apostolilor şi ucenicilor nenumărate dovezi ale Învierii sale glorioase. Prin textul evanghelic al acestei duminici şi mai ales prin cele ale duminicilor următoare suntem pregătiţi să înţelegem mai bine modul în care Isus Cristos Înviat şi Înălţat la dreapta Tatălui continuă să rămână cu noi şi să-şi continue lucrarea mântuitoare în lume.
Prima parte a Evangheliei de astăzi se dovedeşte a fi deosebit de interesantă întrucât Isus expune, în faţa ucenicilor, care este rolul Duhului Sfânt, rol care și pentru noi este uneori mai greu de înţeles. Isus îl numeşte paraclet. Acest cuvânt este unul juridic grec şi înseamnă „avocat”, desemnând persoana pe care cineva o cheamă în ajutor (para-klètos). Prin extensie, cuvântul poate însemna şi „mijlocitor” şi poate că în acest sens ar trebui înţeles în scrierile Sfântului Ioan (singurul autor neo-testamentar care îl utilizează). De fapt, Isus îi atribuie două funcţii: pe aceea de a-i învăţă pe ucenici şi pe aceea de a le reaminti. E drept că Isus este cel care a venit în lume ca să-i înveţe pe oameni. Însă Duhul Sfânt, Paracletul, este cel care va aşeza învăţătura Mântuitorului într-o lumină clarificatoare, o va face să pătrundă în inimile şi în inteligenţa apostolilor astfel încât nu există concurenţă între lucrarea lui Isus şi cea a Duhului. Cele două lucrări sunt, de fapt, complementare întrucât ele izvorăsc din acelaşi izvor, Tatăl. De altfel, Isus spune că Tatăl îl va trimite pe acest Duh-Paraclet în numele său. Această ultimă precizare se dovedeşte a fi foarte importantă întrucât ea arată bine care este natura relaţiilor dintre persoanele divine ale Sfintei Treimi: niciuna nu lucrează pentru sine. Isus nu vorbeşte despre el însuşi, ci spune cuvintele pe care Tatăl i le-a dat să le spună (v. 24). La fel, Duhul Sfânt nu învaţă „din iniţiativă proprie”, ci pentru că este trimis în numele Fiului.
Cel de-al doilea rol încredinţat Duhului Sfânt este, după cum am spus, acela de a le reaminti ucenicilor cele spuse de Isus. Prin această funcţie, Duhul Sfânt nu le readuce doar în memorie ucenicilor spusele Învăţătorului, ci îi ajută să le şi înţeleagă în aşa fel încât ele să treacă de la o înţelegere luminoasă la o trăirea vie a lor. În sens biblic, memoria este mai mult decât o simplă reamintire a trecutului. Atunci când Isus le cere ucenicilor să repete gestul său euharistic, El şi consacră memoria creştină pentru totdeauna. Prin urmare, pentru un creştin a-şi aminti cuvintele lui Isus înseamnă a le şi pune în practică, a le trăi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Ioana d’Arc (1412-1431)

Această eroină a Franţei a crescut asemenea tinerilor de la ţară din vremea ei. Îşi petrecea timpul cu treburile casnice, învăţând să coasă şi să ţeasă, păzind turmele. Mama ei i-a asigurat o bună educaţie religioasă. Ioana d’Arc s-a arătat de timpuriu interesată de evenimentele politice din ţara ei, cărora le dădea o interpretare religioasă. Începând cu vârsta de 13 ani, prin intermediul unor voci pe care le aude, se simte chemată de Dumnezeu să-şi intensifice viaţa creştină pentru a se angaja personal pentru eliberarea poporului de sub dominaţia engleză. Capturată de duşmani, a fost timp de mai multe luni supusă unui proces care s-a terminat cu arderea ei pe
rug. După 25 de ani a început un proces de reabilitare care a anulat condamnarea ei. A fost beatificată în 1909 de Papa Pius al X-lea şi canonizată în 1920 de Papa Benedict al XV-lea. Este patroană secundară a Franţei.


Calendarul săptămânii 26 mai – 2 iunie 2019

26 D DUMINICA A VI-A A PAŞTELUI; Sf. Filip Neri, pr.
27 L Ss. Augustin din Canterbury, ep. *
28 M Sf. Gherman, ep.
29 M Sf. Maxim, ep.
30 J ÎNĂLȚAREA DOMNULUI; Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.
31 V Vizita Sf. Fc. Maria; Sf. Petronela, fc. m.
1 S Sf. Iustin, filosof m. **
2 D DUMINICA A VII-A A PAŞTELUI; Ss. Marcelin și Petru, m.


Gândul săptămânii

“Nu ne putem cunoaşte cu adevărat decât cu ajutorul lui Dumnezeu şi în lumina lui.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons