24 decembrie 2017 • DUMINICA 4 DIN ADVENT • Ss. Strămoşi ai lui Isus; Tarsila, fc.

LECTURA I

În veci va dăinui împărăţia lui David în faţa Domnului.
Citire din cartea a doua a lui Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16

În zilele acelea, când regele David locuia în casa lui şi Domnul i-a dat linişte de toţi duşmanii lui de jur împrejur, regele i-a zis profetului Natan: “Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru, iar arca lui Dumnezeu locuieşte într-un cort!”. Natan i-a răspuns regelui: “Tot ceea ce ai în inimă, mergi şi fă, căci Domnul este cu tine!” În noaptea aceea, cuvântul Domnului a fost adresat lui Natan: “Du-te şi spune-i slujitorului meu David: «Aşa vorbeşte Domnul: Oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea? Te-am luat de la staul, de la oi, ca să fii conducător peste poporul meu, peste Israel; am fost cu tine oriunde ai mers, i-am nimicit pe toţi duşmanii tăi înaintea ta şi ţi-am făcut numele mare ca numele celor mari care sunt pe pământ; îl voi pune pe poporul meu, Israel, într-un loc, îl voi stabili şi va locui el acasă şi nu va mai fi tulburat. Fiii nelegiuirii nu-l vor mai umili ca mai înainte, din ziua când am stabilit judecători peste poporul meu Israel şi ţi-am dat linişte de toţi duşmanii tăi. Domnul îţi face cunoscut că Domnul îţi va face o casă! Când se vor împlini zilele tale şi te vei odihni cu părinţii tăi, voi ridica un descendent al tău după tine, care a ieşit din tine, şi-i voi întări domnia. Eu îi voi fi lui tată şi el îmi va fi mie fiu. Casa ta şi domnia ta vor fi stabile înaintea ta pentru totdeauna, iar tronul tău va fi întărit pe vecie’ »”. 

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 88(89),2-3.4-5.27 şi 29 (R.: cf. 2a)

R.: În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta.

Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută
din generaţie în generaţie fidelitatea ta.
Căci ai spus: “Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna;
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta! R.

Am încheiat alianţă cu alesul meu,
i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David:
«îţi voi întări seminţia pe vecie, din generaţie în generaţie,
îţi voi întemeia tronul tău de domnie»”. R.

El îmi va spune: “Tu eşti tatăl meu,
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!”
Pentru el păstrez pe veci îndurarea mea
şi alianţa mea va rămâne neclintită faţă de el. R.

LECTURA A II-A
Misterul ascuns din timpuri veşnice a fost descoperit acum.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 16,25-27

Fraţilor, celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia mea şi cu predicarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea misterului care a fost ascuns din timpuri veşnice, dar care a fost descoperit acum prin scrierile profetice, după porunca Dumnezeului celui veşnic, spre ascultarea credinţei, mister care a fost făcut cunoscut tuturor naţiunilor păgâne, lui Dumnezeu care, singur, este înţelept, prin Isus Cristos, lui să-i fie glorie în veci! Amin.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Lc 1,38b
(Aleluia) Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău! (Aleluia)

EVANGHELIA
Vei zămisli şi vei naşte un fiu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38

În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Şi, intrând la ea, i-a spus: “Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: “Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. Maria a spus către înger: “Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” Răspunzând, îngerul i-a spus: “Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe, şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil”. Atunci, Maria a spus: “Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la ea.
Cuvântul Domnului


Anunţ

Colectele de la liturghiile din noaptea de Crăciun şi din ziua de Crăciun sunt pentru Seminarul de la Iaşi.


Comentariu la textele liturgice

În ultima duminică a adventului promisiunea divină are în vedere mai curând Persoana animată de Duhul lui Dumnezeu şi trimisă să aducă săracilor vestea cea bună, să vindece pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiască celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război libertatea; să dea de ştire un an de milostivire a Domnului.
Potrivit primei lecturi de astăzi, această Persoană provine din seminţia lui David, acel rege al lui Israel care a făcut din poporul lui Israel un popor ales, demn şi prosper. Şi pentru că, reuşita lui David venea din aceea că, se ataşase de Domnul şi fondase un regat puternic pe instituţii ce se călăuzeau după Lege şi Voinţa lui Dumnezeu, urmaşul său trebuia să facă cel puţin la fel. Dumnezeu, însă, promite mult mai mult: când se vor sfârşi zilele tale şi vei fi aşezat alături de părinţii tăi, atunci voi ridica după tine un urmaş, care va ieşi din trupul tău… Eu îi voi fi lui tată şi el îmi va fi mie fiu. Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea.
Această promisiune a făcut ecou de-a lungul secolelor. Ea nu a fost uitată, ci a reapărut de-a lungul timpului, mai ales în momentele de criză morală, socială ori politică ale poporului lui Israel. Un exemplu în acest sens ne este dat de psalmul responsorial, psalm compus pentru a fi rostit în momentul consacrării unui rege de la care se aştepta o înnoire profundă: Am făcut legământ cu alesul meu; iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu David: îţi voi întări seminţia pe veci şi din neam în neam îţi voi aşeza scaunul de domnie… Lui îi dau pe veci dragostea mea şi legământul meu va rămâne neştirbit pentru el. Şi, deoarece, niciun alt rege nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor lui Dumnezeu şi implicit ale poporului, Dumnezeu face un anunţ de neimaginat: să-l trimită în lume pe însuşi Fiul său care să se nască din seminţia lui David şi care să împlinească programul mesianic de a veni în ajutorul celor oropsiţi. Acest anunţ e făcut de îngerul Gabriel fecioarei din Nazaret: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său, şi va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia lui nu va avea sfârşit.
Şi, ceea ce altădată părea să fie rezervat exclusiv poporului lui Israel, sfântul apostol Paul ne vesteşte că promisiunea divină îi are în vedere pe toţi oamenii care trăiesc în credinţa şi în voinţa lui Dumnezeu: Iată taina care a fost acum descoperită… Din porunca Dumnezeului celui veşnic, această taină a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, pentru ca să primească şi ele credinţa.
Pe acest Mesia îl aşteptăm şi noi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Thomas Becket (c. 1118-1170)

A fost colaborator al arhiepiscopului de Canterbury, Theobald. A fost numit cancelar de Henric al II-lea. După moartea lui Theobald este numit succesor al acestuia. În 1162 este hirotonit preot şi consacrat episcop. Devenit arhiepiscop de Canterbury, renunţă la postul de cancelar, dorind să fie numai episcop, păstor de suflete şi teolog. A fost un susţinător al drepturilor şi al libertăţii Bisericii. A fost constrâns să fugă în Franţa în 1164, unde a rămas 6 ani în exil. A fost asasinat de partizani ai regelui în catedrala din Canterbury. A fost socotit un martir pentru libertatea Bisericii. A fost canonizat în 1173 de Papa Alexandru al III-lea.


Calendarul săptămânii

24 D † DUMINICA A 4-A DIN ADVENT; Ss. Strămoşi ai lui Isus; Tarsila, fc.

25 L † NAŞTEREA DOMNULUI (CRĂCIUNUL); Ss. Eugenia, m.; Anastasia, m.

26 M Sf. Ştefan, Primul Martir

27 M Sf. Ioan, Ap. Şi Ev.

28 J Ss. Prunci Nevinovaţi, M.

29 V Ss. Thomas Becket, ep. m.; David, rege

30 S Sf. Felix I, pp.

31 D SFÂNTA FAMILIE: ISUS, MARIA ŞI IOSIF; Ss. Silvestru I, pp. *; Melania; Ecaterina Labouré, fc.


Gândul săptămânii

“Dumnezeu ne iubeşte într-atât încât îi scandalizează pe toţi cei care nu-L cunosc ca iubire.” (Fericitul Vladimir Ghika)


gioba.it (15.12.2017)


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons