22 ianuarie 2023 • DUMINICA A III-A D.P.A. • Sf. Vincențiu, diacon, m.; Fer. Laura, fc.

LECTURA I

Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare.
Citire din cartea profetului Isaia 8,23b-9,3

După cum odinioară, Domnul a adus ocară peste ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, tot aşa, în cele din urmă, va aduce glorie pe drumul mării, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare, peste cei care locuiau în ţinutul umbrei morţii a strălucit o lumină. Ai înmulţit poporul lui, le-ai mărit bucuria: se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriş şi se înveselesc ca la împărţirea prăzii. Căci tu ai sfărâmat jugul care-l apăsa, toiagul de pe umerii săi şi nuiaua celui care-l oprima ca în ziua de la Madian.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 26(27),1.4.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.
Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
şi să vizitez sanctuarul său. R.

Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

LECTURA A II-A

Să fiţi toţi în armonie şi să nu fie între voi dezordini.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,10-13.17

Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, să fiţi toţi în armonie şi să nu fie între voi dezbinări, ca să fiţi desăvârşiţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi simţire. De fapt, despre voi, fraţii mei, mi s-a adus la cunoştinţă, de către cei din casa Cloei, că între voi sunt certuri. Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi zice: “Eu sunt al lui Paul”, “Eu sunt al lui Apolo”, “Eu sunt al lui Chefa”, “Eu sunt al lui Cristos”. Oare a fost Cristos împărţit? Oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi? Căci Cristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să vestesc evanghelia, nu cu înţelepciunea cuvântului, ca nu cumva să fie zadarnică crucea lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 4,23cd
(Aleluia) Isus predica evanghelia împărăţiei şi vindeca orice boală şi orice suferinţă în popor. (Aleluia)

EVANGHELIA

A venit şi s-a stabilit la Cafarnaum, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 4,12-23

În acel timp, auzind că Ioan a fost dat să fie închis, Isus a plecat în Galileea. Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască la Cafarnaum, care este pe malul mării, în ţinuturile lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: “Pământ al lui Zabulon şi pământ al lui Neftali, pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor! Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care stăteau în regiunea şi în umbra morţii le-a răsărit o lumină”. De atunci a început Isus să predice şi să spună: “Convertiţi-vă: s-a apropiat împărăţia cerurilor!” Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon, cel numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, aruncând plasa în mare, căci erau pescari, şi le-a spus: “Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni!” Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-şi năvoadele, şi i-a chemat. Iar ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor, l-au urmat. El străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă în popor.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Această duminică ne rezervă o mare surpriză. Între textele biblice care se proclamă astăzi la liturgia cuvântului, regăsim un fragment din profeţia lui Isaia pe care am auzit-o şi în noaptea de Crăciun. Este vorba de acea profeţie ce anunţa apariţia în ţara lui Zabulon şi în ţara lui Neftali a unei Lumini care avea să răsară asupra poporului ce locuia în ţinutul umbrei şi al morţii. Atunci Lumina se referea la Pruncul care, prin naşterea sa, trezea o speranţă în poporul ce aştepta un Eliberator. Astăzi, acea Lumină începe, odată cu venirea lui Isus – de curând botezat şi proclamat drept Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii – să alunge întunericul din acest ţinut.
Semnalul acestui început este dat de întemniţarea lui Ioan Botezătorul. Acest eveniment „îl scoate din scenă” pe Înaintemergătorul Mesiei şi îi permite lui Isus să apară în prim-plan sau, cu alte cuvinte, să-şi înceapă activitatea evanghelizatoare. Sfântul evanghelist Matei rezumă primele vestiri ale lui Isus în mesajul: Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor! În acest mesaj putem nota insistenţa lui Isus asupra pocăinţei, cerute ca pe o condiţie a primirii Împărăţiei cerurilor. Acestui anunţ îi urmează o întreagă serie de gesturi săvârşite de către Mântuitorul pentru a-i reuni laolaltă pe toţi cei care răspund chemării de a face parte din această Împărăţie. În concret, Isus străbate drumurile Galileei chemându-i personal pe cei pe care îi întâlneşte – Petru, Andrei, Iacob, Ioan, iar lista se prelungeşte până la fiecare dintre noi – cerându-le să-l urmeze. (Aici nu putem să nu remarcăm spontaneitatea cu care primii chemaţi au răspuns: lăsându-şi mrejele sau părăsind barca şi pe tatăl lor, l-au urmat pe Isus.) În plus, Isus învaţă prin toate sinagogile lor, propovăduind evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă în popor. Toate aceste mesaje şi gesturi aveau menirea să constituie comunitatea de ucenici care să manifeste în lume prezenţa şi lucrarea Împărăţiei cerurilor în persoana lui Isus Cristos. Naşterea unei astfel de comunităţi reprezintă, aşadar, Lumina ce răsare în acel ţinut.
Or, lectura a doua de astăzi ne arată că această comunitate se poate destrăma dacă Isus Cristos şi Împărăţia sa nu rămân principiul fundamental al constituirii ei. Apostolul îşi exprimă mâhnirea cu privire la apariţia unor certuri între membrii comunităţii din Corint: Mi s-a adus la cunoştinţă că… fiecare dintre voi spune altceva: „Eu îi aparţin lui Paul” sau „Eu îi aparţin lui Apolo” sau „Eu îi aparţin lui Petru” sau „Eu îi aparţin lui Cristos”. Dar ce, oare Cristos este împărţit? oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi? O astfel de dezbinare care presupune luptă de orgolii, dezordini morale, căutarea intereselor personale în detrimentul şi nu în slujirea celorlalţi, marchează deja recufundarea acelui ţinut în beznă.
Noi preferăm, de bună seamă, Lumina. Dar, pentru a rămâne în ea, va trebui ca în viaţa noastră de fiecare zi să săvârşim întotdeauna faptele Luminii.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 22-29 ianuarie 2023

22 D DUMINICA A 3-A D.P.A.; Sf. Vincențiu, diacon, m.; Fer. Laura, fc.
23 L Ss. Emerențiana, fc. m.; Ildefons, ep.
24 M Sf. Francisc de Sales, ep. înv. **
25 M Convertirea sf. ap. Paul
26 J Ss. Timotei și Tit, ep. **
27 V Ss. Bretanion, ep. de Tomis **; Angela Merici, fc. *
28 S Sf. Toma de Aquino, pr. înv. **; Fer. Olimpia, clg. m.
29 D DUMINICA A 4-A D.P.A.; Sf. Valeriu, ep.


Gândul săptămânii

“Mâinile celor care trudesc văd mai bine decât ochii celor care dorm.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons