21 august 2022 • DUMINICA A XXI-A D.P.A. • Sf. Pius al X-lea, pp.

LECTURA I

Îi vor aduna pe toţi fraţii voştri dintre toate neamurile.
Citire din cartea profetului Isaia 66,18-21

Aşa vorbeşte Domnul: “Eu cunosc faptele lor şi gândurile lor. Dar vine timpul să adun toate neamurile şi limbile: ele vor veni şi vor vedea gloria mea. Voi pune între ei un semn şi pe cei eliberaţi dintre ei îi voi trimite la neamuri: la Tarşiş, la Pul, la cei din Lud care întind arcul, la Tubal şi la Iavan, la insulele îndepărtate care nu au auzit de faima mea, nici nu au văzut gloria mea. Vor face cunoscută gloria mea printre neamuri. Îi vor face pe fraţii lor dintre neamuri să aducă ofrandă Domnului – pe cai, în care şi în trăsuri, pe măgar şi pe dromaderi – la muntele meu cel sfânt din Ierusalim – oracolul Domnului – aşa cum aduc fiii lui Israel ofrandă în vase curate în casa Domnului. Voi lua şi dintre ei preoţi şi leviţi, spune Domnul”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15)

R.: Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura!
sau:
Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

Căci mare este îndurarea lui asupra noastră
şi adevărul Domnului rămâne în veci. R.

LECTURA A II-A

Pe cel pe care îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte!
Citire din Scrisoarea către Evrei 12,5-7.11-13

Fraţilor, aţi uitat sfatul care v-a fost dat ca unor fii: “Fiul meu, nu dispreţui disciplina Domnului şi nu te descuraja când eşti mustrat de el! Căci pe cel pe care îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte şi îl bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primeşte!” Ceea ce înduraţi este spre învăţătura voastră. Dumnezeu vă tratează ca pe nişte fii; căci care este fiul pe care tatăl nu-l pedepseşte? Orice pedeapsă nu pare să fie pe moment bucurie, ci întristare; dar mai târziu aduce, în schimb, celor care au fost încercaţi de ea, rodul dătător de pace al dreptăţii. De aceea, îndreptaţi mâinile moleşite şi genunchii fără vlagă şi faceţi drumuri drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel şchiop să nu se abată, ci mai degrabă să se vindece!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 14,6
(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. (Aleluia)

EVANGHELIA

Şi vor veni de la răsărit şi de la apus şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,22-30

În acel timp, călătorind către Ierusalim, Isus trecea prin cetăţi şi sate învăţând. Dar cineva i-a spus: “Doamne, sunt puţini cei mântuiţi?” El le-a spus: “Străduiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea! După ce stăpânul casei se va scula şi va închide poarta, stând afară, veţi începe să bateţi la poartă, spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el, răspunzând, vă va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi». Atunci veţi începe să spuneţi: «Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine, iar tu ai învăţat prin pieţele noastre». Însă el va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi; plecaţi de la mine voi toţi care săvârşiţi fărădelegea!» Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor când îi veţi vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu; voi însă veţi fi alungaţi afară. Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu. Şi, iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Domnul proclamă prin profetul Isaia că el însuşi vine să adune pe oamenii din orice naţiune şi de orice limbă ca să vadă slava sa (I). Noi cunoaştem că Dumnezeu a venit deja prin Fiul său pe pământ şi şi-a arătat slava sa, slavă pe care a dat-o şi ucenicilor săi ca să ducă vestea cea bună la toate naţiunile de sub cer, spre a realiza comuniunea în împărăţia Tatălui, împărăţia iubirii. Ştim că această slavă a lui Dumnezeu, manifestată pe pământ prin învierea lui Isus din morţi şi coborârea asupra ucenicilor în ziua de Rusalii este Duhul Sfânt. El continuă să reverse caritatea lui Dumnezeu în inimile oamenilor de pe toată faţa pământului realizând împărăţia lui Dumnezeu, Biserica lui Isus.
De la învăţătura lui Isaia, în care este profeţită împărăţia lui Dumnezeu de pe pământ, Isus trece la proclamarea împărăţiei cereşti, unde se află deja Abraham, Isaac şi Iacob, fiindcă este vorba de cei care se mântuiesc. Îndemnul lui Isus de a intra prin poarta cea îngustă este îndemnul de a-l urma pe el, învăţătura lui, fiindcă el însuşi s-a definit Eu sunt poarta oilor. Puţini sunt cei care îl urmează. Când va veni ziua judecăţii mulţi vor bate la poartă, adică vor striga să le deschidă şi să-i primească în împărăţia Tatălui, dar va fi prea târziu. Locul lor va fi acolo unde este chinul veşnic, plânsul şi scrâşnirea din dinţi (III). Când Isus spune că mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea, nu vrea să spună că opera mântuirii are efect redus, ci pune în evidenţă faptul că suferinţele sale mântuitoare sunt atât de mari încât chiar dacă numai doi sau trei s-ar pierde, tot ar fi prea mulţi.
Din acest motiv insistă autorul Scrisorii către Evrei să suportăm cu credinţă, speranţă şi iubire toate încercările vieţii, ca apoi să ajungem să ne bucurăm de rodul păcii şi al dreptăţii. Am accentuat deja mai înainte că rodul păcii izvorăşte din iubirea lui Isus şi rodul dreptăţii din iubirea creştinului faţă de semeni. Pacea izvorâtă din iubire şi pacea izvorâtă din dreptate formează o unitate în legea iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Cei excluşi din împărăţia lui Dumnezeu sunt tocmai cei care n-au realizat pacea pe pământ, ci nelegiuirea, adică s-au folosit chiar şi de cele religioase, precum rugăciunea, Doamne, Doamne şi am mâncat şi am băut împreună cu tine, adică s-au împărtăşit cu trupul şi sângele lui Isus în mod sacrileg, fără a realiza iubirea adevărată cu semenii, ci numai pentru satisfacerea egoismului propriu. Împărăţia lui Dumnezeu, spune sfântul apostol Paul în Scrisoarea către Romani, nu constă în mâncare şi băutură, ci în dreptate (în iubirea faţă de semeni), în pace (iubire faţă de pacea lui Isus) şi bucurie în Duhul Sfânt (comuniune cu Dumnezeu şi cu oamenii). Cine îl slujeşte pe Cristos în felul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. Deci să căutăm ceea ce duce la pacea şi edificarea reciprocă. Numai aşa se ajunge la mântuire.
Sfântul Iosif de Copertino (secolul al XVII-lea), deşi respins de mai multe ori de la viaţa călugărească, a dovedit o voinţă de fier şi un curaj deosebit în a încerca iar şi iar. În cele din urmă, a fost primit în mănăstirea de la Grotella ca frate laic însărcinat cu muncile cele din urmă, printre care şi grija faţă de măgăruşul gospodăriei. Aici, nimeni nu a avut ce să-i reproşeze, a fost drept cu fraţii; atât de credincios şi evlavios faţă de Domnul încât deseori când se ruga în faţa unei icoane plutea în aer în faţa ei; a fost drept până şi faţă de măgăruşul pe care îl îngrijea şi, ca să nu-l jignească, se numea pe sine frate măgar.

Anton Dancă, VADEMECUM. (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici). Anul C, Editura „Presa Bună”, Iași, 2005


Calendarul săptămânii 21-28 august 2022

21 D DUMINICA A XXI-A D.P.A.; Sf. Pius al X-lea, pp.
22 L Sf. Fc. Maria, Regină, **
23 M Ss. Roza din Lima, fc. *; Flavian, ep.
24 M Sf. Bartolomeu, ap.
25 J Ss. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. *
26 V Fer. Veronica Antal, fc. m. **; Ss. Marcelin Tribunul, soția sa Mammea și fiii lor Ioan, Serapion și Petru, m. la Tomis *; Ioana, fc.; Melchisedec, rege
27 S Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.
28 D DUMINICA A XXII-A D.P.A.; Ss. Augustin, ep. înv.; Florentina, fc.


Gândul săptămânii

“Cea mai bună cale de a te iubi pe tine însuţi, fără riscul de a deveni egoist, e să fii prietenul lui Dumnezeu.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons