20 august 2023 • DUMINICA A XX-A D.P.A. • Ss. Bernard, abate, înv.; Samuel, profet

LECTURA I

Pe fiii străinilor îi voi face să vină la muntele meu cel sfânt.
Citire din cartea profetului Isaia 56,1.6-7

Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi judecata şi faceţi dreptatea, căci mântuirea mea este aproape să vină şi dreptatea mea, să se dezvăluie! Iar pe fiii străinilor care se alipesc de Domnul ca să-i slujească, să iubească numele Domnului şi să devină slujitorii lui, tuturor celor care păzesc sabatul ca să nu fie profanat şi care ţin cu tărie alianţa mea, îi voi face să vină la muntele meu cel sfânt, îi voi face să se bucure în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi plăcute pe altarul meu, întrucât casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)

R.: Să te laude popoarele, Dumnezeule, să te laude toate popoarele!

Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
ca să fie cunoscută pe pământ calea ta,
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

Să se veselească şi să strige de bucurie neamurile,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A

Darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,13-15.29-32

Fraţilor, vouă, neamurilor – vă spun -, întrucât eu sunt Apostolul Neamurilor, îmi laud slujirea, că poate voi trezi gelozia celor din neamul meu şi voi duce la mântuire pe unii dintre ei. Căci dacă îndepărtarea lor a dus la împăcarea lumii, ce va fi reprimirea lor, dacă nu o înviere din morţi? Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile, deoarece, aşa cum voi odinioară nu aţi ascultat de Dumnezeu, iar acum, în urma neascultării lor, aţi aflat îndurare, la fel şi ei nu au ascultat acum, ca, prin îndurarea faţă de voi, să afle şi ei îndurare acum. Căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare, ca să se îndure de toţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Mt 4,23
(Aleluia) Isus predica evanghelia împărăţiei şi vindeca orice suferinţă în popor. (Aleluia)

EVANGHELIA

Femeie, mare este credinţa ta!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,21-28

În acel timp, ieşind de acolo, Isus s-a retras în părţile Tirului şi Sidonului şi, iată, o femeie canaaneană a ieşit din ţinuturile acelea şi a strigat: „Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită cumplit de diavol!” Dar el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Apropiindu-se, discipolii lui îl rugau: „Trimite-o, pentru că strigă în urma noastră!” El, răspunzând, a zis: „Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel”. Dar ea a venit, s-a prosternat înaintea lui şi a spus: „Doamne, ajută-mă!” El a răspuns: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei”. Dar ea i-a spus: „Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor!” Atunci Isus, răspunzând, i-a spus: „O, femeie, mare este credinţa ta! Să fie cum vrei tu!” Şi, din acel ceas, fiica ei a fost vindecată.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Dacă în textele mai vechi ale Sfintei Scripturi era recunoscut faptul că fiecare popor îşi are propriul Dumnezeu care se îngrijeşte de el şi îl apără, textele mai noi, inspirate de predicile profeţilor, adoptă convingerea că Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu ce conduce destinele tuturor popoarelor. Prin urmare, profeţi, precum Isaia, vor începe să vorbească despre alaiurile de străini ce se îndreaptă către muntele cel sfânt al Domnului, spre Ierusalim, pentru a aprofunda prescrierile din Legea lui Moise şi a-I aduce cultul cuvenit în Templu.
În prima lectură de astăzi, Dumnezeu confirmă faptul că de mântuirea lui vor avea parte toţi cei care îi păzesc şi îi împlinesc Legea, chiar şi străinii de popor: Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, din iubire pentru numele lui… şi toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea… şi vor rămâne statornici în legământul meu, îi voi conduce la muntele meu cel sfânt…, iar Casa mea se va numi „Casă de rugăciune pentru toate popoarele”.
Din păcate, această convingere nu a fost împărtăşită de toţi membrii poporului lui Israel. O parte din popor a apărat cu gelozie ideea că Iahve este Dumnezeul exclusiv al evreilor şi că străinii n-ar prea putea beneficia de bunăvoinţa Lui. Or, fragmentul evanghelic de astăzi ne dovedeşte faptul că, potrivit profeţiei lui Isaia, străinii sunt capabili de gesturi surprinzătoare prin care dovedesc ataşamentul lor faţă de Dumnezeul lui Israel şi de Trimisul său. Astfel, în timp ce Isus se afla în ţinutul Tirului şi al Sidonului, o femeie cananeancă îi cere să îi elibereze fiica de un duh necurat care o chinuia. În mod normal, Isus ar fi trebuit să o refuze de vreme ce poporul din care ea provenea fusese exclus de la mântuire întrucât i-a persecutat pe evrei (cf. Dt 7,1-6 sau 20,16-18). Isus săvârşeşte, totuşi, vindecarea copilei şi o face pentru mărturia admirabilă de credinţă a mamei în mesianitatea Lui atunci când i se adresează cu formule care aparţin patrimoniului religios iudaic şi creştin: Doamne… sau Fiul lui David… şi mai ales …şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor.
Credinţa femeii canaaneene este şi mai elocventă (şi de aceea merită răsplătită) dacă ţinem cont că episodul nostru este precedat de o controversă destul de aprinsă cu bătrânii poporului (15,1-20), care nu sunt capabili să iasă dintr-o tradiţie devenită nefuncţională şi să recunoască noutatea mântuitoare a Evangheliei lui Isus Cristos. Or, tocmai această femeie păgână, prin cuvintele ei atât de înţelepte şi atât de curat cristologice, a dat dovadă că şi-a însuşit esenţialul Evangheliei predicate de Mântuitorul.
Drept concluzie, Sfântul Paul evocă în lectura a doua adevărata logică a obţinerii mântuirii lui Dumnezeu. Criteriul nu este etnic, ci acela al ascultării încrezătoare şi al ataşamentului faţă de Evanghelia lui Isus Cristos. El speră ca într-o zi conaţionalii săi să renunţe la gelozia lor faţă de străinii mântuiţi şi să îmbrăţişeze credinţa în Cristos, care ne face pe toţi fraţi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 20-27 august 2023

20 D DUMINICA A XX-A D.P.A.; Ss. Bernard, abate, înv.; Samuel, profet
21 L Sf. Pius al X-lea, pp. **
22 M Sf. Fc. Maria, Regină **
23 M Ss. Roza din Lima, fc. *; Flavian, ep.
24 J Sf. Bartolomeu, ap.
25 V Ss. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. *
26 S Fer. Veronica Antal, fc. m. **; Ss. Marcelin Tribunul, soția sa Mammea și fiii lor Ioan, Serapion și Petru, m. la Tomis *; Ioana, fc.; Melchisedec, rege; Fer. Ioan Paul I, pp.
27 D DUMINICA A XXI-A D.P.A.; Ss. Monica; Cezar de Arles, ep.


Gândul săptămânii

“Nu trebuie să ne privim decât în faţa lui Dumnezeu.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons