2 februarie 2020 • ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI • Sf. Ioana

LECTURA I

Va intra dintr-odată în templul său Domnul pe care voi îl căutaţi.
Citire din cartea profetului Malahia 3,1-4

Aşa spune Domnul Dumnezeu: “Iată, îl trimit pe mesagerul meu! El va îndrepta calea înaintea mea. Va intra dintr-odată în templul său Domnul pe care voi îl căutaţi, mesagerul alianţei pe care voi îl doriţi. Iată, vine, zice Domnul Sabaot! Cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea sta când se va arăta el? Căci el va fi ca focul celui care topeşte şi ca leşia celui care spală. Va şedea precum cel care topeşte şi îi va curăţa pe fiii lui Levi şi-i va rafina ca pe aur şi pe argint. Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate. Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda şi a Ierusalimului, ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 23(24),7.8.9.10(R.: 10b)

R.: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.

Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei! R.

Cine este acest rege al gloriei?
E Domnul cel tare şi puternic,
Domnul cel viteaz în luptă. R.

Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei! R.

Cine este acest rege al gloriei?
Domnul oştirilor: el este regele gloriei. R.

LECTURA A II-A

Trebuia să se facă în toate asemenea fraţilor.
Citire din Scrisoarea către Evrei 2,14-18

Fraţilor, cum însă copiii au acelaşi sânge şi aceeaşi carne, a devenit şi Isus părtaş cu ei, pentru ca, prin moarte, să reducă la neputinţă pe cel care avea puterea morţii, adică pe diavol, şi să-i elibereze pe aceia care, de frica morţii, toată viaţa lor erau reduşi la sclavie. Căci nu se îngrijeşte de îngeri, ci de urmaşii lui Abraham se îngrijeşte. De aceea, era nevoie să se facă în toate asemenea fraţilor, pentru ca să devină un mare preot îndurător şi vrednic de încredere pentru relaţiile cu Dumnezeu, ca să ispăşească păcatele poporului. Aşadar, prin faptul că el însuşi a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercaţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 2,32
(Aleluia) Lumină spre luminarea neamurilor şi spre gloria poporului tău, Israel! (Aleluia)

EVANGHELIA

Ochii mei au văzut mântuirea ta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,22-40

După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, Maria şi Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim, ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în Legea Domnului: “Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul” şi să aducă jertfă, după cum este spus în Legea Domnului, “o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”. Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon şi acesta era un om drept şi evlavios care aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus ca să facă după obiceiurile Legii cu privire la el, l-a luat în braţe şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: “Acum, slobozeşte-l pe slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor şi slava poporului tău, Israel!” Tatăl şi mama lui se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: “Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn de contradicţie – ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi -, iar o sabie va străpunge sufletul tău!” Era acolo şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei, era acum văduvă şi ajunsese la optzeci şi patru de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni. Fiind prezentă şi ea, îl mărturisea pe Dumnezeu şi vorbea despre copil tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului. Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului evocă evenimentele petrecute la 40 de zile de la naşterea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, şi anume aducerea noul-născutului la Templul din Ierusalim pentru a fi oferit lui Dumnezeu. E drept că un astfel de gest era prescris de Legea revelată lui Moise pe muntele Sinai (Ex 13,12), iar sfânta familie de la Nazaret i se conformează. Cu toate acestea, evenimentele care s-au petrecut la Ierusalim, potrivit relatării sfântului Luca, împlinesc în mod tainic ceea ce profetul Malahia prezisese cu mult timp în urmă: intrarea în Templu a Domnului pe care poporul îl caută, a Vestitorului legământului pe care îl doreşte (Mal 3,1). Cele două persoane care Îl întâmpină, bătrânul Simeon şi profetesa Ana, îi reprezintă pe cei care aşteaptă momentul mângâierii lui Israel. Despre Simeon evanghelia ne spune că era drept şi cu frica lui Dumnezeu şi că Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte de a-l vedea pe Cristos Domnul, în timp ce despre profetesa Ana că era o văduvă venerabilă care nu se îndepărta de templu, slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. Întâlnirea cu Cristos Domnul îl determină pe Simeon să-şi exprime bucuria şi satisfacţia de a vedea în pruncul pe care l-a luat în braţe mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o tuturor popoarelor şi lumina spre luminarea neamurilor, în timp ce pe Ana o determină să îi aducă laudă lui Dumnezeu şi să vorbească despre prunc tuturor celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim. Cu alte cuvinte, puritatea şi integritatea vieţii lor le-a permis să întrezărească în Pruncul adus la templu de Maria şi de Iosif pe Cel de care nu doar poporul lui Israel, ci omenirea întreagă are nevoie, îndeosebi cei care se află în încercare (Evr 2,18). Mai mult, după ce l-au aflat pe Cristos, cei doi s-au transformat în vestitori ai prezenţei în lume a Fiului lui Dumnezeu.
Exemplul unei astfel de căutări a lui Cristos şi de mărturii în favoarea mângâierii aduse de El în lume, l-a inspirat pe sfântul părinte papa Ioan Paul al II-lea să stabilească, în anul 1997, celebrarea Zilei mondiale a vieţii consacrate în cadrul sărbătoarii Întâmpinării Domnului. În fond, cei care s-au consacrat lui Cristos prin trăirea sfaturilor evanghelice, şi-au dedicat întreaga viaţă mărturiei prezenţei în lume a Celui care a voit să împărtăşească condiţia umană împreună cu noi. Or, lectura a II-a a acestei sărbători ne spunea referitor la Cristos că El trebuia să devină asemănător în toate cu fraţii săi, pentru ca, în relaţiile lor cu Dumnezeu, el să fie mare preot, îndurător şi fidel, capabil să ispăşească păcatele poporului.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 2-9 februarie 2020

2 D ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
3 L Ss. Blaziu, ep. m. *; Oscar, ep. *; Simeon Bătrânul și Ana, văduvă
4 M Sf. Gilbert, pr.
5 M Sf. Agata, fc. m. **
6 J Ss. Paul Miki și îns., m. **; Doroteea și Teofil, m.
7 V Sf. Richard, rege; Fer. Ana Maria Adorni, clg.
8 S Ss. Ieronim Emiliani *; Iosefina Bakhita, fc. *
9 D DUMINICA A V-A D.P.A.; Sf. Apolonia, fc. m.


Gândul săptămânii

“Fie ca rugăciunea ta să circule în toate, ascunsă, puternică şi vie, ca sângele.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons