2 decembrie 2018 • DUMINICA I DIN ADVENT • Ss. Viviana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet

LECTURA I

Voi face să răsară pentru David o odraslă dreaptă.
Citire din cartea profetului Ieremia 33,14-16

„Iată, vin zile – oracolul Domnului – când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus cu privire la casa lui Israel şi cu privire la casa lui Iuda! În zilele acelea şi în acel timp voi face să răsară pentru David o odraslă dreaptă: el va face judecată şi dreptate în ţară. În zilele acelea, Iuda va fi mântuit şi Ierusalimul va locui în siguranţă. Acesta este numele cu care va fi chemat: «Domnul este dreptatea noastră»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 24(25),4bc-5ab.8-9.10 şi 14 (R.: 1)

R.: Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu.

Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale,
şi învaţă-mă cărările tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

Domnul este bun şi drept,
de aceea el învaţă pe cei păcătoşi calea;
îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

Toate căile Domnului sunt îndurare şi adevăr
pentru cei ce păzesc alianţa şi mărturiile sale.
Domnul descoperă taina sa celor care se tem de el
şi le face cunoscută alianţa sa. R.

LECTURA A II-A

Să întărească Domnul inimile voastre la venirea Domnului nostru Isus.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 3,12-4,2

Fraţilor, pe voi să vă facă Domnul să creşteţi şi să prisosiţi în iubire unii faţă de alţii şi faţă de toţi, aşa cum suntem noi faţă de voi, ca să întărească inimile voastre, aşa încât să fiţi fără prihană în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Isus împreună cu toţi sfinţii săi. Amin! În rest, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Isus ca, aşa cum aţi primit de la noi cum trebuie să umblaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, aşa să umblaţi ca să prisosiţi tot mai mult! Căci voi ştiţi ce învăţături v-am dat în numele Domnului Isus.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Ps 84(85),8
(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta! (Aleluia)

EVANGHELIA

Se apropie eliberarea voastră.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,25-28.34-36

În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor care vor veni în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie. Când vor începe să se întâmple acestea, întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră! Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, ca un laţ! Căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ. Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Odată cu această duminică, Sfânta Biserică începe un nou an liturgic. Acest început de an este dominat de invitaţia de a contempla o adevărată frescă ce ilustrează momentul culminant al istoriei: venirea în slavă, la sfârşitul istoriei, a Fiului Omului, eveniment aşteptat cu nerăbdare de către orice creştin. Or, tocmai aşteptarea acestei veniri caracterizează prima parte a postului Crăciunului şi îi dă titlu (termenul latinesc de adventus înseamnă sosire, venire).
E drept că anumite aspecte ale textului propus nouă spre meditare în această primă duminică din Advent sunt susceptibile să descurajeze pe cititorul Evangheliei. Într-adevăr, ce simţim atunci când citim sau auzim profeţii de genul: [În zilele acelea] vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele se vor înspăimânta din cauza vuietului mării şi al valurilor. Oamenii vor muri de groază în aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerului se vor clătina. Să nu uităm, totuşi, că Sfântul Luca a văzut în evenimentul Întrupării Fiului lui Dumnezeu începutul ultimelor timpuri. Din acel moment, oamenii au intrat în ultima fază a istoriei mântuirii, fază care are drept preambul activitatea pământească a lui Isus, ca şi pe cea a Bisericii, prin care este instaurată Împărăţia lui Dumnezeu în lume. Dar timpul prezent, care nu este altul decât cel al Bisericii, este un timp al încercărilor care se abat nu doar asupra misionarilor (Lc 21,12-19), ci asupra întregului univers în măsura în care tensiunile dintre forţele binelui şi cele ale răului (Lc 21,8-11) vor atinge acest punct de crispare şi de paroxism ce va avea drept deznodământ venirea lui Dumnezeu şi a Împărăţiei sale (Lc 21,25-28).
Sfânta Biserică deschide, aşadar, anul liturgic propunând credincioşilor să contemple prin credinţă realităţile din urmă ale existenţei sale. Procedând astfel, ea nu doreşte altceva decât să îl atingă pe om cu o doză cât mai mare de realism pentru a-l scoate din amorţeala şi din rutina în care adesea alunecă. Pe de altă parte, Biserica vrea să reamintească oricărui om care este punctul culminant atât al vocaţiei sale cât şi cel al întregii creaţii: intrarea în viaţa veşnică.
Le rămâne creştinilor să întrezărească în miezul realităţilor lumii prezente acel dinamism care le călăuzeşte paşii către scopul către care i-a chemat Dumnezeu. Tot lor le revine responsabilitatea de a da mărturie, prin intermediul activităţilor lor concrete, despre „sensul” lucrurilor (şi al evenimentelor) unei umanităţi care se află, din ce în ce mai mult, în căutarea sensului vieţii sale.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Narcisa (1832-1869)

Părinții ei era agricultori. La vârsta de 15 ani învață croitoria, meserie pe care o practică acasă. După moartea tatălui, se ocupă de doi din frații ei. A căutat să-și aprofundeze viața spirituală în lume, susținută de rugăciunea continuă și de o penitență severă. S-a pus în slujba bolnavilor. La începutul anului 1868, se duce la Lima unde este primită în Casa Surorilor Ordinului laic al Sfântului Dominic.
A fost beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea în anul 1992, și canonizată de Papa Benedict al XVI-lea în anul 2008.


Calendarul săptămânii 2-9 decembrie 2018

2 D DUMINICA I DIN ADVENT; Ss. Viviana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet
3 L Ss. Francisc Xaveriu, pr. **; Sofonia, profet
4 M Ss. Ioan Damaschin, pr. înv. *; Varvara, fc. m.
5 M Sf. Sava, abate
6 J Sf. Nicolae, ep. *
7 V Sf. Ambroziu, ep. înv. **
8 S NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE; Sf. Narcisa, fc.
9 D DUMINICA II DIN ADVENT; Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin


Gândul săptămânii

“Aşteaptă moartea nu ca un condamnat, ci ca un luptător.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons