19 ianuarie 2020 • DUMINICA A II-A D.P.A. • Ss. Marius și Marta, soți m.

LECTURA I

Voi face din tine lumina popoarelor, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului.
Citire din cartea profetului Isaia 49,3.5-6

Domnul mi-a spus: “Tu eşti slujitorul meu, Israel; în tine mă voi glorifica”. Acum, aşa vorbeşte Domnul, cel care m-a plăsmuit în sânul mamei ca să fiu slujitorul lui, ca să-l întorc pe Iacob şi să-l adun pe Israel. De aceea am fost preţuit în ochii Domnului şi Dumnezeul meu este puterea mea. El zice: “Este puţin să fii slujitorul meu, ca să ridici triburile lui Iacob şi să-i aduci înapoi pe cei rămaşi ai lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)

R.: Iată, vin, Doamne, ca să fac voinţa ta!

Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
Atunci, am zis: “Iată, vin!” R.

În sulul cărţii este scris despre mine,
ca să fac voinţa ta.
Dumnezeul meu, aceasta o doresc!
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.
Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele,
tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A

Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,1-3

Eu, Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Sostene, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 1,14a.12ac
(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. Celor care l-au primit, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA

Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,29-34

În acel timp, Ioan l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: “Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! Acesta este cel despre care am spus: «După mine vine un bărbat care a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Eu nu-l cunoşteam, dar am venit să botez cu apă, ca, prin aceasta, el să fie făcut cunoscut lui Israel»”. Ioan a dat mărturie, spunând: “Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer şi a rămas deasupra lui. Eu nu-l cunoşteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: «Acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt». Eu am văzut şi am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Sărbătoarea Botezului Domnului marchează începutul timpului de peste an, acel timp liturgic de-a lungul căruia suntem invitaţi „să-l însoţim” pe Isus Cristos, în calitate de ucenici, în activitatea Sa publică. Această activitate se compune, în mare parte, din predicile şi învăţăturile rostite în faţa oamenilor din satele şi oraşele Galileei şi ale Iudeei, şi din faptele minunate pe care le săvârşea în favoarea celor oropsiţi (vindecându-i pe bolnavi, înviind morţii, înmulţind pâinile spre a-i hrăni pe flămânzi etc.). Or, atât cuvintele Evangheliei cât şi faptele sale minunate au menirea de a reînnoi (de a însănătoşi) relaţiile dintre om şi Dumnezeu şi dintre om şi semenul său.
În acest sens, prima lectură a acestei duminici anunţă în mod profetic câteva aspecte ale misiunii ce-i vor reveni într-o zi Alesului Domnului : Acum vorbeşte Domnul care m-a plămădit din sânul maicii mele ca să-i slujesc lui şi ca să-l întorc pe Iacob către El şi să strâng la un loc pe Israel… „Voi face din tine lumina popoarelor, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului”.
La rândul său, Sfântul Ioan Botezătorul vede împlinindu-se în persoana lui Isus o astfel de profeţie de vreme ce, văzându-l venind către el, rosteşte în auzul a doi dintre ucenici săi aceste cuvinte surprinzătoare: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. E drept că semnificaţia titlului pe care Ioan i-l atribuie lui Isus nu este evidentă la prima lectură. Încercând să înţelegem la ce Miel care ridică păcatele lumii face referinţă Sfântul Ioan Botezătorul, ne-am putem gândi la Mielul pascal (Ex 12) şi la ritul de răscumpărare prin care evreii au fost cruţaţi de cea de-a zecea plagă cu care Dumnezeu a lovit Egiptul şi prin care i-a eliberat din robie, iar Isus ar fi definit, în acest caz, ca cel care, prin jertfa de sine de pe cruce, înfăptuieşte răscumpărarea şi eliberarea tuturor celor care cred în El. Ne mai putem gândi, însă, şi la acel servitor suferind despre care profetul Isaia spune că este ca un miel dus la înjunghiere, ca o oaie fără de glas în faţa celor care o tund… Acest Servitor îşi va înfăptui lucrarea de mântuire în favoarea poporului printr-o suferinţă inexplicabilă, acceptată de bună voie: Prin sângele lui am fost răscumpăraţi… (Is 53). Cu alte cuvinte, pentru a realiza mântuirea profeţită, Isus Cristos – Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, va avea de înfruntat suferinţa şi chiar moartea pentru ca noi, prin rănile lui să fim vindecaţi (Is 53,5).
Câţiva ani mai târziu, Sfântul Apostol Paul avea să contemple deja în membrii comunităţii creştine din Corint această vindecare realizată de către Isus Cristos. Într-adevăr, adresându-le prima sa scrisoare, Apostolul neamurile le aminteşte ceea ce a făcut Mântuitorul pentru ei : mă adresez vouă… care aţi fost sfinţiţi în Cristos Isus, vouă credincioşilor care sunteţi prin chemarea lui Dumnezeu poporul sfânt, împreună cu toţi aceia care, şi în alte locuri, invocă numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru…
Prin urmare, începând de astăzi noi vom „asculta” duminică de duminică cuvintele Evangheliei sale şi vom „trăi” vindecările pe cale El le va înfăptui în folosul celor oropsiţi. Ele ne vor atinge şi pe noi şi ne vor vindeca numai în măsura în care vom descoperi prin credinţă că este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 19-26 februarie 2020

19 D DUMINICA A II-A D.P.A.; Ss. Marius și Marta, soți m.
20 L Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
21 M Sf. Agneza, fc. m. **
22 M Sf. Vincențiu, diacon m. *; Fer. Laura, fc.
23 J Ss. Emerențiana, fc. m.; Ildefons, ep.
24 V Sf. Francisc de Sales, ep. înv. **
25 S Convertirea Sf. Ap. Paul
26 D DUMINICA A III-A D.P.A.; Ss. Timotei și Tit, ep.


Gândul săptămânii

“Înaintarea spirituală are loc atunci când facem din dragoste ceea ce am fi făcut din datorie.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons