18 mai 2023 • ÎNĂLȚAREA DOMNULUI • Ss. Ioan I, pp. m. *; Leonard Murialdo, pr.

LECTURA I

În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer, el s-a înălţat.
Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11

În prima carte, o, Teofil, am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu. Şi în timp ce era cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui “pe care – zicea el – aţi auzit-o de la mine: Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt, nu după multe zile”. Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat, zicând: “Doamne, în acest timp vei restabili împărăţia lui Israel?” Dar el le-a zis: “Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. Însă când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului”. Şi spunând acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe şi le-au spus: “Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 46(47),2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
sau:
Aleluia.

Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul,
cântaţi-i cu măiestrie!
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

LECTURA A II-A

L-a aşezat la dreapta sa, în ceruri.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,17-23

Fraţilor, Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii, ca să-l cunoaşteţi pe deplin, luminându-vă ochii inimii voastre ca să cunoaşteţi care este speranţa chemării sale, care este bogăţia gloriei moştenirii sale între cei sfinţi şi care este imensa măreţie a puterii sale faţă de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale pe care a înfăptuit-o în Cristos, înviindu-l din morţi şi aşezându-l la dreapta sa în ceruri, deasupra oricărui principat şi oricărei puteri, stăpâniri şi domnii şi deasupra oricărui nume, rostit nu numai în lumea aceasta, dar şi în aceea care va veni. Pe toate le-a pus sub picioarele lui, iar pe el l-a stabilit cap peste Biserica întreagă, care este trupul său, plinătatea aceluia care împlineşte toate în toţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 28,19a.20b
(Aleluia) “Mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, spune Domnul; eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!” (Aleluia)

EVANGHELIA

Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,16-20

În acel timp, cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în faţa lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: “Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit! Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Pe când discipolii stăteau cu ochii aţintiţi la cer, în timp ce Isus se înălţa plin de măreţie, s-au apropiat de ei doi îngeri şi le-au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru, tot astfel va veni din nou, precum l-aţi văzut mergând în cer”.
Primul înţeles al înălţării lui Isus ne este sugerat de ideea că el a venit pe pământ să-l redreseze din fire pe omul căzut, degradat de păcat până în adâncul fiinţei sale omeneşti. Noţiunea de om, în limba greacă înseamnă antropos, adică fiinţa care ţine privirea ridicată spre cer. Păcatul a întors privirile oamenilor spre pământ, spre cele de jos, spre cele trecătoare şi înşelătoare atât de mult încât nu-şi mai justifica nici numele de om, de chip şi asemănare cu cel de sus, cu Creatorul său.
În al doilea rând, Isus a venit să redea oamenilor văzul ochilor sufleteşti, să poată privi cu faţă senină spre valorile veşnice; a venit să lumineze ochii inimii, ca să înţeleagă „nădejdea pe care ne-o dă chemarea lui”. Înălţarea lui Isus este, aşadar, în al doilea rând, chemarea noastră de a înţelege „bogăţia fericirii veşnice din lăcaşul dătător de viaţă veşnică” ce se află de-a dreapta Tatălui, acolo unde Isus a mers înaintea noastră să ne pregătească loc, el fiind capul Bisericii ocrotite de îngerii săi pe acest pământ, pe care sfântul Luca, autorul cărţii Faptele Apostolilor, îi identifică cu cei doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe. Haina albă înseamnă în limba latină vestis candida şi o purtau cei care au primit botezul – candidi – ca semn că sunt candidaţi la împărăţia lui Isus. Îngerii în haine albe trasează drumul spre această împărăţie în care Isus a intrat deja, fiind capul Bisericii, şi în care va atrage pe cei care sunt membrele sale albe, spălate în apa botezului său de pe Calvar.
În al treilea rând, înălţarea lui Isus la cer arată deja începutul venirii lui din nou, ca să-i ia pe acei care îl caută cu inima curată, aşa cum el a spus în predica de pe munte, că deja sunt fericiţi cei cu inima curată, chiar dacă îl vor vedea pe Dumnezeu ceva mai târziu. Isus vine mereu cu fericirea sa cerească în inimile curate, mai ales când omul se apropie şi primeşte natura sa umană glorificată prin înviere din sfânta Euharistie.
În al patrulea rând, înălţarea lui Isus la cer înseamnă începutul stăpânirii, domniei în împărăţia sa de pe pământ, aşa cum i-a asigurat pe discipolii săi, îndată după înviere, pe muntele din Galileea, că primind mai întâi puterea în cer o poate exercita pe pământ, rămânând cu ei, cu puterea vie a cuvântului său şi a Duhului Sfânt pe care îl va trimite de la Tatăl, până la sfârşitul lumii. Adică, pe tot parcursul istoriei, acela care va primi cuvântul său, îl va trăi şi se va lăsa călăuzit de Duhul său, îl va mărturisi înaintea oamenilor, el va veni în ceasul morţii lor cu mărirea cu care s-a înălţat, îi va lua şi-i va prezenta Tatălui ca pe un rod plăcut al jertfei sale de pe cruce.
Când celebrantul de la sfânta Liturghie ne îndeamnă să înălţăm inimile – „Sus inimile” –, răspunsul nostru trebuie să fie expresia vie a credinţei în realitatea de pe Calvar: „Când voi fi înălţat de la pământ, toate le voi trage la mine” şi a înălţării: de azi, fiindcă „iarăşi va veni”. Să-l aşteptăm veghind, cu candelele aprinse, ca atunci când va veni, să ne primească în sala ospăţului veşnic.

Anton Dancă, VADEMECUM (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici), Anul A, Editura „Presa Bună”, Iași, 2005.


Calendarul săptămânii 14-21 mai 2023

14 D DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI; Sf. Matia, ap.
15 L Sf. Isidor Plugarul *
16 M Fer. Vladimir Ghika, pr. m. **; Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Alois Orione, pr.
17 M Ss. Pascal Baylon, clg.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.
18 J ÎNĂLȚAREA DOMNULUI; Ss. Ioan I, pp. m. *; Leonard Murialdo, pr.
19 V Sf. Celestin al V-lea, pp.
20 S Ss. Bernardin din Siena, pr. *; Lidia
21 D DUMINICA A VII-A A PAȘTELUI; Ss. Elena, împ.; Cristofor Magallanes, pr. și îns. m.; Eugen de Mazenod, ep.


Gândul săptămânii

“Mor cu conştiinţa împăcată că am făcut tot ce am putut, deşi nu întotdeauna tot ce a trebuit pentru adevărata Biserică a lui Cristos, într-o perioadă tristă pentru ţara mea şi pentru întreaga lume civilizată.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons