17 martie 2019 • DUMINICA II DIN POST • Sf. Patriciu, ep.

LECTURA I

Dumnezeu încheie un legământ cu Abraham cel credincios.
Citire din cartea Genezei 15,5-12.17-18

În zilele acelea, Dumnezeu l-a condus pe Abram afară şi i-a zis: “Priveşte spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri!” Şi i-a spus: “Aşa va fi descendenţa ta”. El a crezut în Domnul şi Domnul i-a socotit aceasta ca dreptate. El i-a zis: “Eu sunt Domnul, care te-am făcut să ieşi din Ur, din Caldeea, ca să-ţi dau ţara aceasta ca s-o moşteneşti”. Şi Abram a zis: “Doamne Dumnezeule, cum voi cunoaşte că o voi stăpâni?” Şi Domnul a zis: “Ia-mi o juncă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel!” Şi i-a adus toate acestea, le-a spintecat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa celeilalte, dar păsările nu le-a spintecat. Şi păsările răpitoare coborau peste animalele spintecate, dar Abram le izgonea. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abram şi l-a cuprins frica. Un întuneric mare a căzut asupra lui. Soarele a apus şi s-a făcut întuneric adânc; şi, iată, ca dintr-un cuptor fumegând, pară de foc a trecut printre acele părţi de animale! În ziua aceea, Domnul a încheiat o alianţă cu Abram, zicând: “Descendenţei tale îi voi da ţara aceasta de la râul Egiptului până la Râul cel Mare, râul Eufrat”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 26(27),1.7-8.9abc.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem:
îndură-te de mine şi răspunde-mi!
Din partea ta îmi spune inima: “Căutaţi faţa mea!”
Eu caut, Doamne, faţa ta. R.

Nu-ţi ascunde faţa de la mine,
nu-l îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge! R.

Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

LECTURA A II-A

Cristos va schimba trupul umilinţei noastre, făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,17-4,1

Fraţilor, fiţi imitatorii mei şi priviţi cu atenţie la aceia care umblă după modelul pe care îl aveţi în noi! Căci v-am spus de multe ori şi vă spun şi acum plângând: mulţi umblă ca nişte duşmani ai crucii lui Cristos. Sfârşitul lor este pieirea, dumnezeul lor este pântecele, iar gloria lor este în ruşinea lor, cugetând numai la cele pământeşti. Însă patria noastră este în ceruri, de unde îl aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos. El va schimba trupul umilinţei noastre, făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale prin puterea cu care este în stare să-şi supună toate. Aşa încât, fraţii mei iubiţi şi doriţi, bucuria şi coroana mea, rămâneţi astfel statornici în Domnul, iubiţii mei!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 17,5cd
Glasul Tatălui din nor spunea: “Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”

EVANGHELIA

În timp ce se ruga, înfăţişarea feţei lui s-a schimbat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,28b-36

În acel timp, Isus i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan şi pe Iacob şi s-a urcat pe munte ca să se roage. Şi, în timp ce se ruga, înfăţişarea feţei lui s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Şi iată, doi bărbaţi vorbeau cu el: aceştia erau Moise şi Ilie, care, apărând în glorie, vorbeau despre plecarea lui, ce avea să se împlinească în Ierusalim. Iar Petru şi cei care erau cu el erau toropiţi de somn; când s-au trezit au văzut gloria lui şi pe cei doi bărbaţi care stăteau de vorbă cu el. Când aceştia s-au îndepărtat de el, Petru i-a spus lui Isus: “Învăţătorule, e bine că suntem aici; să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie!”, neştiind, de fapt, ce zice. Pe când spunea acestea, a apărut un nor şi i-a învăluit în umbră, iar ei s-au înspăimântat când au intrat în nor. Atunci a fost o voce din nor, spunând: “Acesta este Fiul meu cel ales; ascultaţi de el!” Îndată ce a încetat vocea, Isus se afla singur. Iar ei au tăcut şi nu au spus nimănui în zilele acelea ce au văzut.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Tema centrală a celei de-a doua duminici a Postului Mare ne revelează un nou aspect al misterului pascal. Dacă prima duminică ne-a revelat itinerarul pe care Cristos îl are de parcurs pentru a împlini planul de mântuire a oamenilor, itinerar care îl poartă prin pătimire şi prin moartea pe cruce, această a doua duminică ne aşază înaintea ochilor o icoană a lui Cristos strălucind de măreţie. E uşor de înţeles că această imagine, care dezvăluie şi anticipă chipul luminos al Mântuitorului din ziua de Paşti, e menită să se întipărească în sufletele noastre ale tuturor pentru a putea rămâne tari în credinţa în Înviere chiar şi atunci când Îl vom vedea schingiuit, umilit, răstignit, străpuns cu suliţa şi murind în chinuri cumplite.
Totuşi, un element comun al textelor Liturgiei Cuvântului de astăzi se impune atenţiei noastre. Acest element constituie o posibilă intrigă a evenimentelor relatate. În prima lectură, de exemplu, Dumnezeu încheie cu Abraham (cel pe care l-a chemat să-şi părăsească ţara, neamul şi chiar casa tatălui) un legământ prin care se angajează să-i dea, pe lângă o descendenţă numeroasă, stăpânirea peste ţara în care l-a adus (de bună seamă, mai bună decât pe cea pe care a părăsit-o). Dar, până să devină efectivă luarea în stăpânire, patriarhul va trebui să-şi stăpânească dorinţa printr-un act de credinţă, întrucât Dumnezeu a rezervat-o abia urmaşilor săi. Această perspectivă a unei posedări deja obţinute şi totuşi încă neluate în stăpânire e menită să educe şi orientează privirea de credinţă către o realitate mult mai durabilă şi mai adevărată, o patrie cerească. Sfântul Paul va ajunge să vorbească despre o astfel de realitate creştinilor din Filipi, tentaţi să se lase seduşi de plăcerile pământeşti: Noi suntem cetăţeni ai cerului; de acolo aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos, care va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea trupului său glorios, prin puterea pe care o are de a-şi supune toate (v. lectura a II-a). Or, perspectiva paulină se înscria în linia trasată de evenimentul schimbării la faţă, descris de pericopa evanghelică de astăzi. Într-adevăr, revelarea chipului luminos al lui Isus dezvăluia că El aparţine unei alte realităţi, unei alte Împărăţii pe care Sfântul Petru nu putea să o cuprindă în colibele pe care voia să le construiască. Mai mult, pentru a intra în această Împărăţie, Isus trebuia să se angajeze în exodul către Ierusalim.
Această duminică ne învaţă, aşadar, să credem şi să ne îndreptăm spre acea Împărăţie către care Isus ne conduce traversând experiența morţii.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Nicolae din Flue (1417-1487)

S-a născut la Sachseln. A dus o viață modestă. S-a remarcat mai apoi ca soldat. La 30 de ani s-a căsătorit și a avut 10 copii. După o carieră militară, a devenit consilier și judecător în anul 1459. După ce a avut o viziune mistică, a decis să se dedice vieții contemplative în întregime. În 1467 și-a părăsit familia, cu acordul soției, și s-a instalat ca eremit la Ranft în Elveția. Faima sa de înțelepciune și evlavie i-a atras pe mai marii Europei care au recurs la sfaturile lui. S-a remarcat prin arta medierii în cazul conflictelor și prin dragostea pentru pace.
A fost beatificat în anul 1648 de către Papa Inocențiu al X-lea și canonizat de către Papa Pius al XII-lea în anul 1947.


Calendarul săptămânii 17-24 martie 2019

17 D † DUMINICA II DIN POST; Sf. Patriciu, ep.
18 L Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. (*)
19 M SF. IOSIF, SOȚUL SF. FC. MARIA; Fer. Marcel Callo, m.
20 M Ss. Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
21 J Sf. Nicolae din Flue, pustnic
22 V Sf. Lia, văduvă
23 S Sf. Turibiu din Mongrovejo, ep. (*)
24 D † DUMINICA III DIN POST; Sf. Ecaterina a Suediei, clg.


Gândul săptămânii

“A-L iubi pe Dumnezeu e totodată şi una din modalităţile de a învăţa să nu ne temem de nimic.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons