16 aprilie 2023 • DUMINICA A II-A A PAȘTELUI• Ss. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif Labre, cerșetor

LECTURA I

Toţi cei care credeau erau împreună şi aveau totul în comun.
Citire din Faptele Apostolilor 2,42-47

În zilele acelea, fraţii erau stăruitori în învăţătura apostolilor şi în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii şi la rugăciune. Şi toţi erau cuprinşi de teamă: multe minuni şi semne se înfăptuiau prin apostoli. Toţi cei care credeau erau împreună şi aveau toate în comun: îşi vindeau proprietăţile şi bunurile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. Şi în fiecare zi stăruiau împreună în templu, frângeau pâinea în casele lor şi primeau hrana cu bucurie şi cu inimă curată. Îl lăudau pe Dumnezeu şi aveau trecere în faţa întregului popor. Iar Domnul adăuga zi de zi la grupul lor pe cei ce aveau să se mântuiască.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 117(118),2-4.13-15.22-24 (R.: 1)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun: veşnică este îndurarea lui!
sau:
Aleluia.

Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum casa lui Aaron că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad,
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
Domnul este tăria şi lauda mea:
el este mântuirea mea.
Strigăte de bucurie şi de biruinţă
se aud în corturile celor drepţi. R.

Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

LECTURA A II-A

Ne-a renăscut la o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos din morţi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,3-9

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos care, în marea sa îndurare, ne-a renăscut la o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos din morţi, pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în ceruri! Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă, pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă. Pentru aceasta vă bucuraţi, deşi acum, pentru puţin timp, trebuie să vă întristaţi de felurite încercări pentru ca valoarea credinţei voastre, mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, glorie şi cinste la arătarea lui Isus Cristos. Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi; fără a-l vedea, dar crezând în el, tresăriţi de o bucurie negrăită şi glorificată, încredinţaţi că veţi ajunge la ţelul credinţei voastre: mântuirea sufletelor.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 20,29
(Aleluia) “Pentru că m-ai văzut, ai crezut, Toma, spune Domnul. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA

După opt zile, Isus a venit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,19-31

În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: “Pace vouă!” Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. Atunci, Isus le-a zis din nou: “Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi”. Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: “Primiţi-l pe Duhul Sfânt! Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”. Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit “Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: “L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: “Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Isus a venit, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi a zis: “Pace vouă!” Apoi i-a spus lui Toma: “Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios!” Toma a răspuns şi i-a zis: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!” Isus i-a spus: “Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Acestea însă au fost scrise ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În mod obişnuit se consideră că cea de-a doua scriere a Sfântului Luca, Faptele Apostolilor, este o carte istorică ce relatează primii ani ai vieţii Bisericii. În realitate, această carte face mai mult decât atât. Ea îşi propune să ne arate în ce fel Isus Înviat îşi continuă în lume, după înălţarea Sa la cer, lucrarea de mântuire. Într-adevăr, în fragmentul de astăzi, Sfântul Luca subliniază cu insistenţă faptul că Domnul, zi de zi, îi făcea să intre în rândurile comunităţii pe cei care erau chemaţi la mântuire. Or, efectele lucrării înnoitoare a Învierii sale se văd tocmai în transformarea petrecută în mentalitatea şi în comportamentul lor. Astfel, noii fraţi devin capabili, după ce au stăruit în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni, să iasă din egoismul specific uman şi să îşi pună în comun bunurile pentru ca ele să fie, mai apoi, împărţite fiecăruia după trebuinţele sale.
O astfel de transformare este, potrivit lecturii a doua, o adevărată renaştere, obţinută prin Învierea lui Isus Cristos. Sfântul Paul spune în acest sens: În marea lui îndurare, el ne-a renăscut, prin învierea din morţi a lui Isus Cristos, la o speranţă vie, pentru o moştenire nepieritoare… În ce ne priveşte, noi putem avea acces la această renaştere şi putem fi păstraţi în ea doar prin credinţă: Prin credinţă, voi sunteţi păstraţi de puterea lui Dumnezeu, ca să ajungeţi la mântuirea care se va arăta în vremea de apoi…
Această atitudine de încredere în prezenţa şi în lucrarea mântuitoare a lui Isus Cristos Înviat, nu vine de la sine. Ea se cultivă prin stăruinţa în învăţătura apostolilor, prin legătura frăţească, prin participarea frecventă lafrângerea pâinii şi prin rugăciune. Numai așa ataşamentul faţă de Cristos rămâne nezdruncinat chiar şi atunci când ochiul nostru de carne nu vede şi mâinile noastre nu simt prezenţa, totuşi reală, salvatoare şi înnoitoare a lui Cristos Înviat. Acesta ar putea fi unul din sensurile episodului întâlnirii lui Isus Cristos Înviat cu apostolii în prima zi a săptămânii şi mai apoi opt zile mai târziu. Aceste întâlniri cu Cel Înviat le-au adus apostolilor acea pace şi acea bucurie pe care numai El le-o putea oferi. Dacă Toma nu a avut parte de o întâlnire asemănătoare cu a celorlalţi apostoli, el nu ar fi fost lipsit de „roadele Învierii” cu condiţia să fi recunoscut prezenţa lui Cristos Înviat în mărturia celor care L-au văzut pe Domnul. Astfel, acestă mărturie apostolică devine sursa de credinţă în mântuire pentru toţi cei care nu l-au întâlnit personal pe Cristos Înviat: Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi; fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut!
Noi, cei din generaţiile post-apostolice, avem la îndemână atât mărturiile celor care L-au văzut pe Domnul, cât şi legătura frăţească, frângerea liturgică a pâinii şi rugăciunea. În ele va trebuie să descoperim prezenţa lui Cristos victorios asupra morţii pentru a avea parte de pacea şi de bucuria sa.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 16-23 aprilie 2023

16 D DUMINICA A II-A A PAȘTELUI (A MILOSTIVIRII LUI DUMNEZEU); Ss. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif Labre, cerșetor
17 L Ss. Ilie, Paul și Isidor, m.
18 M Sf. Anastasia din Egina
19 M Sf. Leon al IX-lea, pp.
20 J Ss. Teotim, ep. de Tomis **; Anicet, pp.; Marcian, clg.
21 V Ss. Anselm, ep. înv.; Konrad din Parzham
22 S Ss. Soter și Caius, pp.; Leonida, m.
23 D DUMINICA A III-A A PAȘTELUI; Ss. Gheorghe, m.; Adalbert, ep. m.


Gândul săptămânii

“Poţi tot ce vrei când vrei ceea ce vrea Dumnezeu.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons