13 mai 2021 • ÎNĂLȚAREA DOMNULUI • Sf. Fc. Maria de la Fatima

LECTURA I

În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer, el s-a înălţat.
Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11

În prima carte, o, Teofil, am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu. Şi în timp ce era cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui “pe care – zicea el – aţi auzit-o de la mine: Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt, nu după multe zile”. Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat, zicând: “Doamne, în acest timp vei restabili împărăţia lui Israel?” Dar el le-a zis: “Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. Însă când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului”. Şi spunând acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe şi le-au spus: “Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 46(47),2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
sau:
Aleluia.

Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul,
cântaţi-i cu măiestrie!
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

LECTURA A II-A

La măsura staturii plinătăţii lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-13

Fraţilor, aşadar, vă îndemn, eu, prizonierul în Domnul, să umblaţi în mod vrednic de chemarea pe care aţi primit-o: cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului în legătura păcii. Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi. Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Cristos. De
aceea Scriptura spune: “Ridicându-se în înălţime, a dus captivă captivitatea, a dat daruri oamenilor”. Dar ce înseamnă “s-a ridicat”, dacă nu faptul că a şi coborât în locurile cele mai de jos ale pământului? Cel care a coborât este acelaşi cu cel care s-a ridicat deasupra tuturor cerurilor ca să împlinească toate. Tot el i-a dat pe unii ca apostoli; pe alţii, ca profeţi; pe alţii, ca evanghelişti; pe alţii, ca păstori şi învăţători pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii spre edificarea trupului lui Cristos, până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 28,19a.20b
(Aleluia) “Mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, spune Domnul; eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!” (Aleluia)

EVANGHELIA

S-a înălţat la cer şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,15-20

În acel timp, Isus arătându-li-se celor unsprezece, le-a spus: “Mergând în toată lumea, predicaţi evanghelia la toată făptura! Cine va crede şi va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat. Acestea sunt semnele care îi vor însoţi pe cei care cred: în numele meu vor scoate diavoli, vor vorbi limbi noi, vor lua şerpi în mână şi, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi ei se vor vindeca”. După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălţat la cer şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu, iar ei, plecând, au predicat pretutindeni, în timp ce Domnul lucra cu ei şi le întărea cuvântul prin semnele care-i însoţeau.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

(…) Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, pornind, au vestit pretutindeni, în timp ce Domnul lucra cu ei şi le întărea cuvântul prin semnele care îi însoţeau (Mc 16,15-20).
Înălţarea Mântuitorului reprezintă, în logica devenirii mesianice a Fiului lui Dumnezeu, momentul culminant. Într‑adevăr, aşa cum am semnalat şi cu alte ocazii, Isus a străbătut mai multe etape pentru a deveni Cristos (Mesia): după consacrarea sa la Botez, după acţiunea de reînnoire înfăptuită prin predicarea Evangheliei şi prin minunile săvârşite în folosul oamenilor, (acţiune ce s-a desăvârşit prin jertfa de sine aidoma Servitorului Suferind, prin Învierea din morţi şi prin Înălţarea la ceruri), El se întronizează ca Stăpân şi Domn peste întreaga creaţie reînnoită. Or, această glorificare la dreapta Tatălui nu este câtuşi de puţin echivalentul despărţirii de ucenicii săi. Dimpotrivă, El îşi continuă lucrarea de înnoire prin intermediul ucenicilor pe care i-a trimis să vestească Evanghelia şi să vindece. Sfântul Evanghelist Marcu notează cu grijă seria de semne care îi vor însoţi pe misionari: în numele [lui Isus] vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi… îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi ei se vor vindeca… Or, imediat ce misionarii au început să vestească Evanghelia, semnele promise nu au întârziat să se manifeste astfel încât, cu un ochi de credinţă, evanghelistul descoperea (şi concluziona) că Domnul lucra cu ei şi le întărea cuvântul prin semnele care îi însoţeau.
De remarcat, pentru această sărbătoare, este faptul că toate textele citite în cadrul liturgiei cuvântului stabilesc o legătură strânsă între glorioasa Înălţare la ceruri a lui Isus Cristos şi trimiterea în misiune a ucenicilor, trimitere care apare ca o continuare a lucrării sale mântuitoare până când vom ajunge cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Cristos (v. lectura a doua). O precizare importantă care ne vine prin lectura întâi este aceea că Duhul Sfânt, pe care ucenicii îl vor primi în ziua de Rusalii, este cel care actualizează prin Biserică în lume lucrarea Domnului (Mc 16,20).

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 9-16 mai 2021

9 D DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI; Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic
10 L Ss. Zenon din Axiopolis și îns. m. *; Ioan de Avila, pr. înv.; Fer. Ivan Merz, laic
11 M Sf. Mamert, ep.
12 M Ss. Nereus și Achilleus, m. *; Pancrațiu, m. *
13 J ÎNĂLȚAREA DOMNULUI; Sf. Fc. Maria de la Fatima
14 V Sf. Matia, Ap.
15 S Sf. Isidor Plugarul *
16 D DUMINICA A VII-A A PAȘTELUI; Fer. Vladimir Ghika, pr. m.; Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Alois Orione, pr.


Gândul săptămânii

“Cel ce nu ştie să-L caute pe Dumnezeu pretutindeni, riscă să nu-L recunoască nicăieri.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons