12 mai 2019 • DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI • Ss. Nereus și Achilleus, m.; Pancrațiu, m.

LECTURA I

Iată că ne întoarcem spre păgâni!
Citire din Faptele Apostolilor 13,14.43-52

În zilele acelea, Paul şi Barnaba, plecând din Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei. Au intrat în sinagogă într-o zi de sâmbătă şi s-au aşezat. După ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi dintre iudei şi prozeliţii evlavioşi i-au urmat pe Paul şi Barnaba, iar aceştia vorbeau cu ei şi-i convingeau să rămână în harul lui Dumnezeu. În sâmbăta următoare, aproape toată cetatea s-a adunat ca să asculte cuvântul Domnului. Dar iudeii, când au văzut mulţimile, s-au umplut de invidie şi contraziceau cele spuse de Paul insultându-l. Atunci Paul şi Barnaba au zis cu îndrăzneală: “Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că voi îl respingeţi şi nu vă judecaţi vrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre păgâni! Căci aşa ne-a poruncit Domnul: «Te-am pus ca lumină a neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului»”. Auzind aceasta, păgânii s-au bucurat şi au glorificat cuvântul Domnului, iar cei care fuseseră hotărâţi pentru viaţa veşnică au crezut. Cuvântul Domnului s-a răspândit în tot ţinutul. Însă iudeii au instigat femeile evlavioase de rang înalt, ca şi pe mai marii cetăţii, au stârnit o persecuţie împotriva lui Paul şi Barnaba şi i-au alungat din ţinuturile lor. Ei, scuturând praful de pe picioare împotriva lor, s-au dus la Iconiu. Iar discipolii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 99(100),2.3.5 (R.: 3c)

R.: Noi suntem poporul Domnului şi turma păşunii sale.
sau:
Aleluia.

Slujiţi-i Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi fidelitatea lui, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A

Mielul îi va păstori şi-i va conduce la izvoarele apelor vieţii.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 7,9.14b-17

Eu Ioan, am văzut şi, iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau în picioare în faţa tronului şi în faţa mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini. Unul dintre bătrâni mi-a spus: “Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele mielului. De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi aduc cult ziua şi noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său; nu le va mai fi foame şi nici nu le va mai fi sete, nu-i va mai arde soarele şi nici arşiţa. Căci mielul din mijlocul tronului îi va păstori şi-i va conduce la izvoarele apelor vieţii, iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 10,14
(Aleluia) “Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Eu le dau viaţa veşnică.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,27-30

În acel timp, Isus le-a spus: “Oile mele ascultă glasul meu; eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viaţa veşnică şi nu vor pieri niciodată. Şi nimeni nu le va răpi din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu le poate răpi din mâna Tatălui meu. Eu şi Tatăl una suntem”.

Cuvântul Domnului


Duminică, 12 mai 2019, Colectă în toate parohiile Arhidiecezei pentru Seminar.


Comentariu la textele liturgice

După ce, puţin mai înainte, Isus a afirmat că el este păstorul cel bun, pune în evidenţă trei calităţi esenţiale ale dumnezeirii sale, mai întâi prin Eu sunt, adică este una cu Iahve – Eu sunt cel ce sunt – care aşa i s-a revelat lui Moise la muntele Horeb; apoi prin păstorul cel bun, aşa cum l-au prezis toţi profeţii: Dumnezeu singur este păstorul poporului său, Israel şi prin calitatea de bun, pe care Isus însuşi a proclamat-o divină: Unul singur este bun, Dumnezeu; şi prin calitatea desăvârşită a cunoaşterii: Eu cunosc oile mele precum mă cunoaşte Tatăl şi eu îl cunosc pe Tatăl, fiindcă eu şi Tatăl una suntem. Eu sunt mâna Tatălui şi oile sunt în mâna mea, fiindcă Tatăl mi le-a dat şi nimeni nu le poate răpi din mâna mea şi nici nu poate să le facă vreun rău (I).
Această bunătate divină a lui Isus faţă de oile sale o pune în evidenţă apostolul Ioan în fragmentul citit din Cartea Apocalipsei, arătând cât de mare este numărul celor mântuiţi, că nimeni nu este în stare s-o facă, şi totuşi nenumăraţii nu vor mai flămânzi, nu vor mai înseta, nu vor mai obosi sub arşiţa soarelui, nu vor mai plânge de durere, şi nici nu se vor mai teme de moarte, fiindcă vor avea din belşug apa vieţii (II).
Această apă vie, descoperită de Isus samaritenei la fântâna lui Iacob şi pe care ea i-a cerut-o ca remediu contra oboselii de a veni la fântână, de a scoate apă şi de a o transporta acasă, n-a putut s-o primească înainte de a-şi recunoaşte păcatele, ci o primesc din belşug numai cei care se adună ca să asculte glasul Domnului: Oile mele ascultă glasul meu şi eu le cunosc şi ele mă urmează.
Apostolii Paul şi Barnaba, fiind părtaşi la calitatea de păstor, pe care au primit-o de la Isus, au ajuns la Antiohia Pisidiei. Aici au predicat cuvântul Domnului pentru evrei în sinagoga lor. Mulţi l-au ascultat; dar numai după o săptămână mai mulţi s-au răsculat şi i-au alungat. Alungarea n-a fost un eşec, ci o victorie, fiindcă au început să-l predice pe Cristos cel înviat neamurilor păgâne, care l-au primit cu mare bucurie.
Paul şi Barnaba s-au dovedit a fi adevăraţi discipoli ai lui Isus făcând să crească turma celor aleşi.
În această zi întreaga Biserică Catolică se roagă Bunului Păstor să-i trimită alţi păstori plini de zel, să trezească în tineri chemarea la preoţie şi la viaţa consacrată, fiindcă secerişul este mult dar secerătorii puţini, iar oile rătăcite sunt din ce în ce mai multe.

Pr. Anton Dancă, VADEMECUM,
Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Sfântul săptămânii

Vladimir Ghika (1873-1954)

S-a născut la Constantinopol, unde tatăl său era ministru al României. A urmat studii la Toulouse, Paris şi Roma. În anul 1906 a adus Fiicele Carităţii în România. Până la hirotonirea ca preot din 1923, a desfăşurat o bogată activitate diplomatică şi caritativă. Până în 1939 este în principal în Franţa: se ocupă de refugiaţii ruşi; se instalează la Villejuif, la periferia comunistă a Parisului, pentru a desfăşura aici o activitate de evanghelizare rodnică; la Auberive înfiinţează Societatea Fraţilor şi Surorilor Sf. Ioan. Întreprinde numeroase călătorii, unele prilejuite de Congresele Euharistice Internaţionale. În 1939 revine în România, izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial şi apoi prigoana comunistă împiedicându-l să mai iasă din ţară. Arestat în 1952, condamnat la 3 ani de închisoare, moare în 1954, ca martir al credinţei. Este beatificat la 31 august 2013.


Calendarul săptămânii 12-19 mai 2019

12 D DUMINICA A IV-A A PAŞTELUI; Ss. Nereus și Achilleus, m.; Pancrațiu, m.
13 L Sf. Fc. Maria de la Fatima *
14 M Sf. Matia, Ap.
15 M Sf. Isidor Plugarul *
16 J Fer. Vladimir Ghika, pr. m. **
17 V Sf. Pascal Baylon, clg.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.
18 S Ss. Ioan I, pp. m.*; Leonard Murialdo, pr.
19 D DUMINICA A V-A A PAŞTELUI; Sf. Celestin al V-lea, pp.


Gândul săptămânii

“Cel ce nu ştie să-L caute pe Dumnezeu pretutindeni, riscă să nu-L recunoască nicăieri.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons