12 ianuarie 2020 • BOTEZUL DOMNULUI • Ss. Tatiana, m.; Arcadie, m.; Cezara, clg.

Iată-l pe slujitorul meu, în care sufletul meu îşi găseşte bucuria.
Citire din cartea profetului Isaia 42,1-4.6-7

Aşa spune Domnul: “Iată slujitorul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu îşi găseşte plăcerea! El va aduce popoarelor judecata. Nu va striga, nu-şi va ridica glasul şi nu se va auzi pe uliţe vocea sa. Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul fumegând nu-l va stinge. El va aduce dreptatea cu fidelitate. Nu va obosi şi nu se va descuraja până va aşeza judecata pe pământ, căci insulele aşteaptă legea lui. «Eu, Domnul, te-am chemat în dreptate şi te-am luat de mână; te-am păstrat ca să te fac alianţă pentru popor şi lumină pentru neamuri, să deschizi ochii celor orbi, să-i scoţi din închisoare pe cei captivi şi din temniţă, pe cei care locuiesc în întuneric»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 28(29),1a şi 2.3ac-4.3b şi 9-10 (R.: 11b)

R.: Domnul îl binecuvântează pe poporul său cu pace.

Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,
aduceţi Domnului gloria numelui său!
Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei sale! R.

Glasul Domnului este peste ape,
Domnul este peste apele multe.
Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului e plin de măreţie. R.

Dumnezeul slavei tună
şi, în lăcaşul său sfânt, toţi îi cântă gloria.
Domnul stă peste potop,
Domnul stăpâneşte în veci ca rege. R.

LECTURA A II-A

L-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34-38

În acel timp, Petru, deschizân-du-şi gura, a spus: “Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci, în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut. El a trimis fiilor lui Israel cuvântul său, care aduce vestea cea bună a păcii prin Isus Cristos. Acesta este Domnul tuturor. Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Mc 9,7
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi a răsunat glasul Tatălui: “Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi!” (Aleluia)

EVANGHELIA

După ce a fost botezat, l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu venind deasupra lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 3,13-17

În acel timp, a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i: “Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” Răspunzând, Isus i-a zis: “Lasă acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!” Atunci el l-a lăsat. După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui! Şi, iată, a fost un glas din ceruri care spunea: “Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Între evenimentele legate de venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu şi Botezul Lui în râul Iordan s-au scurs în jur de treizeci de ani. Aceşti ani s-au scurs într‑un anonimat aproape total. Două note ale evenghelistului Luca (2,40 şi 2,52) ne oferă o cheie de înţelegere a modului în care copilul, născut la Betleem, a trăit şi s-a pregătit pentru misiunea pentru care a venit în lume: Isus creştea în înţelepciune, în statură şi în har, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.
Primele trei evanghelii (Matei, Marcu şi Luca) se acordă în a preceda activitatea publică a lui Isus printr-o trilogie: 1. Predica lui Ioan Botezătorul; 2. Botezul lui Cristos; 3. Ispitirea din pustiu. Pentru Sfântul Matei, ca și pentru întreaga tradiţie creştină primară, Botezul lui Isus Cristos este acel eveniment prin care Isus îşi inaugurează activitatea publică şi îl primeşte pe Duhul Sfânt în virtutea căruia îşi va împlini misiunea mesianică.
Prima parte a fragmentului evanghelic care se citeşte în această duminică descrie primul demers făcut de Isus: Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Sfântul Matei este însă singurul evanghelist care relatează dialogul dintre Isus şi Ioan (vv. 14-15). Prin această el vrea să răspundă unei eventuale obiecţii cu privire la inferioritatea lui Isus faţă de Botezător şi să-I dea lui Isus ocazia de a-şi exprima leitmotivul activităţii sale: să împlinească toată dreptatea. Astfel, botezul devine cel dintâi act al unui întreg program: să împlinească întreaga dreptate, mai precis, să ducă la desăvârşire dreptatea Vechiului Testament: Iată-l pe slujitorul meu…, alesul meu întru care sufletul meu îşi află toată bucuria… Am pus peste el duhul meu… El nu va obosi, nici nu se va da bătut, până ce nu va aşeza Legea mea pe pământ, căci învăţătura lui toate ţinuturile o aşteaptă (v. Lect. I). Prin urmare, primind botezul, Isus înfăptuieşte un act de fidelitate faţă de voinţa lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, un act de desăvârşire întrucât botezul lui Isus nu va mai fi doar un simplu rit de purificare, ci va deveni şi ocazia oferirii darului Duhului şi începutul reînnoirii tuturor lucrurilor.
Partea a doua a fragmentului indică primirea efectivă a Duhului Sfânt de către Isus sub forma chipului de porumbel care reamintea acel Duh ce plutea deasupra apelor din cartea Genezei (1,2) şi „acreditarea” Lui ca Mesia, „acreditare” înfăptuită de glasul Tatălui (fapt confirmat, în lectura a doua, şi de discursul Sfântului Petru).
Mai mult ca oricând problema decisivă care se ridică astăzi este următoarea: „Cine este Isus Cristos?” Relatarea evanghelică a botezului ne oferă un răspuns autorizat. Isus este mai mult decât un reformator moral sau un geniu religios. El este acest om, originar din Galileea, care s-a manifestat ca fiind însuşi Fiul lui Dumnezeu. Din momentul în care a primit botezul lui Ioan, El s-a consacrat realizării celui mai mare proiect al lui Dumnezeu, pregătit de întreg Vechiul Testament: să introducă comunitatea umană într-o comuniune reînnoită cu Dumnezeu Tatăl. Această reînnoire presupune, potrivit lecturii a doua, ca fiecare om să cultive în gândirea şi în viaţa lui acea atitudine reverenţială şi respectuoasă pe care Sfânta Scriptură o numeşte frica [filială] de Domnul: cine se teme de Domnul este drept şi plăcut în faţa Lui (Fap 10,35).

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 12-19 ianuarie 2020

12 D BOTEZUL DOMNULUI; Ss. Tatiana, m.; Arcadie, m.; Cezara, clg.
13 L Sf. Ilariu, ep. înv. *
14 M Sf. Felix de Nola, pr. m.
15 M Sf. Arsenie, pustnic
16 J Sf. Marcel I, pp.
17 V Sf. Anton, abate **
18 S Sf. Prisca, m.
19 D DUMINICA A II-A D.P.A.; Ss. Marius și Marta, soți m.


Gândul săptămânii

“Cel ce nu ştie să respecte, nu va învăţa nici să se sacrifice.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons