11 decembrie 2022 • DUMINICA A III-A DIN ADVENT • Sf. Damasus I, pp.

LECTURA I

Dumnezeu vine şi vă va mântui.
Citire din cartea profetului Isaia 35,1-6a.10

Să tresalte de bucurie pustiul şi pământul uscat; să se veselească stepa şi să înflorească precum trandafirul! Va înflori şi se va veseli cu bucurie şi strigăt; i se vor da gloria Libanului, măreţia Carmelului şi a Şaronului. Vor vedea gloria Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. “Întăriţi mâinile slăbite şi îndreptaţi genunchii care se clatină! Spuneţi celor slabi de inimă: Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru! Vine răzbunarea, răsplata lui Dumnezeu! El vine şi vă va mântui”. Atunci se vor deschide ochii orbilor şi urechile surzilor se vor destupa. Atunci şchiopul va sări ca un cerb. Cei eliberaţi de Domnul se vor întoarce şi vor veni în Sion cu strigăte de bucurie. O veselie fără de sfârşit va coborî asupra lor, bucuria şi veselia îi vor urma, iar amărăciunea şi suspinul se vor îndepărta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. Is 35,4)

R.: Vino, Doamne, şi ne mântuieşte.
sau:
Aleluia.

Domnul face judecată pentru cei asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
Domnul are grijă de cei străini. R.

Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi.
Domnul Dumnezeul tău, Sionule,
domneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A

Întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,7-10

Fraţilor, fiţi îndelung răbdători până la venirea Domnului! Iată că agricultorul aşteaptă rodul preţios al pământului având răbdare ca să primească ploaia timpurie şi cea târzie! Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape! Nu vă plângeţi, fraţilor, unii împotriva altora, ca să nu fiţi judecaţi; iată că judecătorul este la uşă! Fraţilor, luaţi-i ca exemplu de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe profeţii ce au vorbit în numele Domnului!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Is 61,1ab
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm un altul?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,2-11

În acel timp, auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi ca să-i spună: “Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm un altul?” Isus, răspunzând, le-a spus: “Mergeţi şi faceţi-i cunoscut lui Ioan ceea ce auziţi şi vedeţi: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună! Şi fericit este cel care nu se scandalizează de mine”. După ce au plecat aceştia, Isus a început să le vorbească mulţimilor despre Ioan: “Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie legănată de vânt? Sau ce altceva aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi sunt în casele regilor! Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet. Acesta este cel despre care s-a scris: «Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea înaintea ta». Adevăr vă spun, nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăţia cerurilor este mai mare decât el”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În această a treia duminică din Advent, textele biblice ne ajută să îl descoperim pe Acela care poate răspunde nedumeririlor şi aşteptărilor noastre cele mai profunde. În acest demers, Sfântul evanghelist Matei ne propune să reflectăm asupra frământării unui om care, aflându-se în închisoare, nu poate să nu facă o muncă de discernământ asupra crezului după care şi-a orânduit întreaga viaţă şi mai ales întreaga activitate. Acest om nu este altul decât Ioan Botezătorul.
Dacă Ioan Botezătorul se află în închisoare este pentru că, încercând să înfăptuiască o însănătoşire morală a societăţii din care făcea parte în vederea întâlnirii cu Evenimentul major al întâlnirii cu Domnul, a denunţat încălcările de lege şi abuzurile contemporanilor săi, inclusiv pe ale regelui. Conştient, aşadar, de iminenţa manifestării mântuitoare a lui Dumnezeu, el urmăreşte îndeaproape gesturile şi cuvintele lui Isus. Într-una din zile, Ioan îi adresează, prin intermediul ucenicilor săi, o întrebare cel puţin surprinzătoare: Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul? O astfel de întrebare devine totuşi firească dacă ne amintim cu câtă convingere a vestit Botezătorul venirea unui Mesia care va judeca cu dreptate pe fiecare după faptele sale. Or, iată că gesturile şi cuvintele lui Isus nu au nimic din asprimea pe care Ioan şi-o imagina. Mântuitorul vindecă, mai curând, rănile şi infirmităţile trupeşti şi sufleteşti decât să condamne ori să pedepsească. S-a înşelat el oare asupra persoanei Mântuitorului?
Răspunsul lui Isus dovedeşte, cu ajutorul unei referinţe la profetul Isaia (v. Lect. I), că El este Mesia şi că aceasta este lucrarea pe care o are de împlinit: orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii se curăţă, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se aduce vestea cea bună…
Cu gândul la rănile noastre trupeşti şi sufleteşti de care suferim atât de mult, aşteptăm, la rândul nostru, alinarea Mântuitorului. Sfântul Iacob, în lectura a doua, ne asigură că venirea Domnului este aproape. Fiţi deci şi voi răbdători şi întăriţi-vă inimile…

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 11-18 decembrie 2022

11 D DUMINICA A III-A DIN ADVENT; Sf. Damasus I, pp.
12 L Sf. Fc. Maria din Guadalupe *; Ss. Epimah și Alexandru, m.
13 M Ss. Lucia, fc. m. **; Otilia, clg.
14 M Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
15 J Sf. Virginia, văduvă
16 V Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet
17 S Sf. Cristofor, clg.
18 D DUMINICA A IV-A DIN ADVENT; Ss. Malahia, profet; Grațian, ep.


Gândul săptămânii

“Să nu ne uităm înapoi decât pentru a merge mai bine tot înainte.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons