10 iulie 2022 • DUMINICA A XV-A D.P.A. • Sf. Victoria, m.

LECTURA I

Cuvântul acesta este chiar lângă tine, ca tu să-l poţi împlini.
Citire din cartea Deuteronomului 30,10-14

În zilele acelea, Moise a chemat tot Israelul şi le-a zis: “Ascultă glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi hotărârile lui scrise în cartea acestei legi, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău. Căci porunca aceasta pe care ţi-o dau eu astăzi nu este prea înaltă pentru tine, nici prea departe de tine; nu este în cer, ca să zici: «Cine se va sui pentru noi în cer să ne-o aducă, să ne-o vestească şi s-o împlinim?»; nici nu este dincolo de mare, ca să zici: «Cine va trece pentru noi dincolo de mare să ne-o aducă, să ne-o vestească şi s-o împlinim?», ci este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 68(69),14 şi 17.30-31.36ab-37 (R.: cf. 33b)

R.: Domnul este aproape de cel care îl caută.

Eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,
în timpul bunăvoinţei tale;
în marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,
pentru fidelitatea mântuirii tale!
Răspunde-mi, Doamne;
căci îndurarea ta este mare şi în milostivirea ta cea mare,
întoarce-te spre mine! R.

Eu sunt sărman şi chinuit;
Dumnezeu, mântuirea mea, m-a ridicat!
Voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări
şi îl voi preamări aducându-i mulţumire. R.

Căci Dumnezeu mântuieşte Sionul
şi va reclădi cetăţile lui Iuda.
Le va moşteni descendenţa slujitorilor săi
şi vor locui acolo cei care iubesc numele lui. R.

sau Ps 18(19),8.9.10.11 (R: 9a)

R: Hotărârile Domnului sunt drepte, înveselesc inima.

LECTURA A II-A

Toate au fost făcute prin el şi pentru el.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,15-20

Fraţilor, Cristos este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creaţia, pentru că prin el au fost create toate în ceruri şi pe pământ: cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri: toate au fost făcute prin el şi pentru el. El este mai înainte de toate şi toate subzistă în el. Şi el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morţi, ca să fie el cel dintâi în toate, pentru că în el i-a plăcut lui Dumnezeu să facă să locuiască toată plinătatea şi prin el să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. In 6,63b.68c
(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

EVANGHELIA

Cine este aproapele meu?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,25-37

În acel timp, iată că un învăţat al Legii s-a ridicat ca să-l pună pe Isus la încercare, spunând: “Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” El i-a zis: “Ce este scris în Lege? Cum citeşti?” Acesta, răspunzând, a zis: “Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” El i-a spus: “Ai răspuns bine, fă aceasta şi vei trăi!” Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: “Şi cine este aproapele meu?” Isus a continuat: “Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe. La fel şi un levit, fiind prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. Dar un samaritean oarecare ce călătorea, a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-a legat rănile turnând untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară, l-a dus la un han şi i-a purtat de grijă. În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce!» Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?” El a răspuns: “Cel care a avut milă de el”. Atunci Isus i-a spus: “Mergi şi fă şi tu la fel!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Sfântul evanghelist Luca este singurul care ne relatează parabola bunului samaritean. El o prezintă ca pe un răspuns dat de Isus întrebării unui învăţător al Legii: Cine este aproapele meu? În felul acesta parabola devine o învăţătură referitoare la dragostea frăţească. Dar ne‑am putea întreba dacă aceasta ar fi unicul sens dat parabolei de către Isus ştiind că punctul culminant al ei stă în aceea că bietul om care a căzut victimă a bandiţilor este salvat de către un samaritean atunci când preotul şi levitul au trecut pe lângă suferinţa lui fără să schiţeze măcar un gest binevoitor.
Dacă interpretăm parabola în sensul iubirii frăţeşti, fără a ţine cont de întreaga activitate a lui Cristos, devine imposibil să nu citeşti în ea o critică morală a preoţilor şi a leviţilor. Aceştia ar fi criticaţi pentru că nu se sinchisesc de un om, fie el suferind, dacă nu aparţine castei lor, în timp ce samariteanul dă dovadă de multă milostivire atunci când se apleacă asupra celui rănit fără ca, în prealabil, să-l interogheze asupra apartenenţei sale religioase, etnice etc., ci pentru simplul motiv că este un om căzut în nenorocire. Prin urmare, ucenicul lui Cristos ar trebui să se comporte nu ca preotul sau levitul din parabolă ci ca samariteanul: să considere pe fiecare om căzut în nenorocire ca fiind aproapele său, fără a face distincţie de castă, de rasă ori de religie.
O astfel de învăţătură este cât se poate de valabilă şi mereu actuală. Cu toate acestea, situată în contextul activităţii Mântuitorului, parabola capătă un plus de semnificaţie. Ea are în vedere persoana însăşi a lui Isus. El opune activitatea sa aceleia a preoţilor din Vechiul Testament. Omul căzut încă de la începuturi în mâna „tâlharilor”, mai precis omul căzut sub stăpânirea principelui acestei lumi din cauza păcatului său, nu a putut fi salvat de către vechea preoţie. Isus este cel care îl salvează. Isus se identifică cu samariteanul (poate în mod ironic, ştiind că evreii i-au dat acest titlu ca să-l insulte – In 8,48; cf. Lc 17,16) pentru a se deosebi de preoţii vechiului legământ (cf. Ps 110,4 şi Ev 7). Cu alte cuvinte, ceea ce preoţia levitică nu a putut să aducă oamenilor, a adus Isus Cristos.
Înţeleasă în acest fel, parabola bunului samaritean constituie, împreună cu cea a viticultorilor ucigaşi (Mt 21,33-46 şi par.) şi cu cea Păstorului cel bun (In 10) o trilogie care cuprinde cele trei mari instituţii ale vechiului legământ: nici preoţia levitică, nici vechii profeţi (simbolizaţi prin servitorii trimişi să aducă roadele viei) şi nici regalitatea (simbolizată prin păstorii năimiţi, plătiţi) nu l-au putut salva pe om. Singurul Mântuitor este Isus Cristos, Samariteanul cel bun, Păstorul cel bun, Fiul Stăpânului viei (Fap 4,10-12). El este Mântuitorul nu doar al unui popor ci al lumii întregi (In 4,42). Numai în felul acesta El a devenit modelul perfect de iubire, cel care ne-a învăţat să recunoaştem în fiecare om, oricare i-ar fi originea, clasa socială, religia… pe aproapele nostru.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 10-17 iulie 2022

10 D DUMINICA A XV-A D.P.A.; Sf. Victoria, m.
11 L Ss. Benedict, ab., patr. Europei; Olga, împărăteasă
12 M Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.
13 M Ss. Henric, îm. *; Eugen, ep.
14 J Sf. Camil de Lellis, pr. *
15 V Ss. Bonaventura, ep. înv. **; Vladimir
16 S Sf. Fc. Maria de pe Muntele Carmel *
17 D DUMINICA A XVI-A D.P.A.; Ss. Alexie, cerșetor; Marcelina, fc.


Gândul săptămânii

“Fii fericit când nu ai altă mângâiere decât aceea de a-i putea consola pe ceilalţi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons