8 mai 2022 • DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI • Fer. Ieremia Valahul, clg.; Sf. Victor, m.

LECTURA I

Iată că ne întoarcem spre păgâni!
Citire din Faptele Apostolilor 13,14.43-52

În zilele acelea, Paul şi Barnaba, plecând din Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei. Au intrat în sinagogă într-o zi de sâmbătă şi s-au aşezat. După ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi dintre iudei şi prozeliţii evlavioşi i-au urmat pe Paul şi Barnaba, iar aceştia vorbeau cu ei şi-i convingeau să rămână în harul lui Dumnezeu. În sâmbăta următoare, aproape toată cetatea s-a adunat ca să asculte cuvântul Domnului. Dar iudeii, când au văzut mulţimile, s-au umplut de invidie şi contraziceau cele spuse de Paul insultându-l. Atunci Paul şi Barnaba au zis cu îndrăzneală: “Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că voi îl respingeţi şi nu vă judecaţi vrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre păgâni! Căci aşa ne-a poruncit Domnul: «Te‑am pus ca lumină a neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului»”. Auzind aceasta, păgânii s-au bucurat şi au glorificat cuvântul Domnului, iar cei care fuseseră hotărâţi pentru viaţa veşnică au crezut. Cuvântul Domnului s-a răspândit în tot ţinutul. Însă iudeii au instigat femeile evlavioase de rang înalt, ca şi pe mai marii cetăţii, au stârnit o persecuţie împotriva lui Paul şi Barnaba şi i-au alungat din ţinuturile lor. Ei, scuturând praful de pe picioare împotriva lor, s-au dus la Iconiu. Iar discipolii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 99(100),2.3.5 (R.: 3c)

R.: Noi suntem poporul Domnului şi turma păşunii sale.
sau:
Aleluia.

Slujiţi-i Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi fidelitatea lui, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A

Mielul îi va păstori şi-i va conduce la izvoarele apelor vieţii.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 7,9.14b-17

Eu Ioan, am văzut şi, iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau în picioare în faţa tronului şi în faţa mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini. Unul dintre bătrâni mi-a spus: “Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei şi‑au spălat hainele şi le-au albit în sângele mielului. De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi aduc cult ziua şi noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său; nu le va mai fi foame şi nici nu le va mai fi sete, nu-i va mai arde soarele şi nici arşiţa. Căci mielul din mijlocul tronului îi va păstori şi-i va conduce la izvoarele apelor vieţii, iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 10,14
(Aleluia) “Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Eu le dau viaţa veşnică.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,27-30

În acel timp, Isus le-a spus: “Oile mele ascultă glasul meu; eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viaţa veşnică şi nu vor pieri niciodată. Şi nimeni nu le va răpi din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu le poate răpi din mâna Tatălui meu. Eu şi Tatăl una suntem”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Acestui scurt text evanghelic, care se citește în duminica a patra a Paștelui, îi lipsește contextul ce ne-ar permite o mai bună înțelegere. Contextul ar fi următorul: este iarnă, ne spune Sfântul Ioan, iar Isus se perindă pe sub porticurile Templului, în timpul sărbătorii Dedicării (Hanukkah) când întregul Ierusalim era inundat de nenumăratele lumini ale torțelor. De aceea Isus nu va ezita să spună Eu sunt lumina lumii…
Cu această ocazie Isus va fi asaltat de numeroase întrebări care ne fac să ne gândim la un soi de proces intentat deja Lui de către Sinedriu, aidoma celui din Lc 22.
Iudeii îi vor pune o întrebare cât se poate de directă și de provocatoare: Până când ne ții cu sufletul la gură? Dacă Tu ești Mesia, spune-ne pe față! (In 10,23). Ca și cum identitatea lui Isus era pentru ei o enigmă insuportabilă. Dar Isus, poate din cauza ambiguității referitoare la așteptarea mesianică din societatea timpului său, nu răspunde în mod direct acestei provocări. El îi lasă să Îi descopere singuri, din cuvintele și din faptele sale, identitatea mesianică.
În acest context, Isus își însușește metafora bunului păstor, metaforă pe care profetul Ezechiel a utilizat-o împotriva „păstorilor” răi care nu se îngrijesc de „turma” încredințată lor de Dumnezeu, ci o exploatează fără pic de milă (Ez 34). Dumnezeu se mânie împotriva lor și îi avertizează că se va ocupa El însuși de „turmă” adunând-o laolaltă și conducând-o la pășune bună. Or, interlocutorii lui Isus au înțeles foarte bine cuvintele Lui Eu sunt păstorul cel bun… – ce vrea El să spună. Isus pretinde că prin El Dumnezeu a început deja să se îngrijească de poporul lăsat de izbeliște de către conducătorii acelui timp, iar după Învierea sa glorioasă grija Lui s-a extins la toți oamenii, din toate timpurile și pentru vecii vecilor.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 8-15 mai 2022

8 D DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI; Fer. Ieremia Valahul, clg.; Sf. Victor, m.
9 L Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic
10 M Ss. Zenon din Axiopolis și îns. m. *; Ioan de Avila, pr. înv.; Fer. Ivan Merz, laic
11 M Sf. Mamert, ep.
12 J Ss. Nereus și Achilleus, m. *; Pancrațiu, m. *
13 V Sf. Fc. Maria de la Fatima *
14 S Sf. Matia, ap.
15 D DUMINICA A V-A A PAȘTELUI; Sf. Isidor, plugarul


Gândul săptămânii

“Dumnezeu îl însoţeşte pe om de pretutindeni, chiar dacă pentru om El este de neatins.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

printalbnegruqrFL_08_05_2022 FL_08_05_2022 printqrFL_08_05_2022

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons