30 octombrie 2022 • DUMINICA A XXXI-A D.P.A. • Sf. Gerard de Potenza, ep.

LECTURA I

Tu te înduri de toate, căci tu iubeşti tot ce există.
Citire din cartea Înţelepciunii 11,22-12,2

Doamne, întregul univers este înaintea ta ca un fir de praf pe balanţă şi ca o picătură de rouă care cade dimineaţa pe pământ. Tu te înduri de toate, pentru că toate le poţi, treci cu vederea peste păcatele oamenilor, spre convertire. Tu iubeşti toate cele care sunt şi nu dispreţuieşti nimic din ceea ce ai făcut; căci dacă ai fi urât ceva, l-ai fi format? Cum ar putea să rămână, dacă tu nu ai vrea, sau să se păstreze ceea ce nu este chemat de tine? Tu cruţi toate, căci ale tale sunt, stăpâne, iubitorule al vieţii! Căci Duhul tău incoruptibil este în toţi. De aceea, îi mustri câte puţin pe cei care cad şi îi dojeneşti amintindu-le prin ce au păcătuit, pentru ca, abandonând răutatea, să creadă în tine, Doamne.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 144(145),1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: cf. 1)

R.: Vom preamări numele tău în veci, Dumnezeul şi regele nostru.

O, Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc
şi să binecuvântez numele tău în veac şi pentru totdeauna!
Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna. R.

Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să-ţi vorbească despre puterea ta. R.

Domnul este fidel în toate cuvintele sale
şi sfânt în toate lucrările sale.
Domnul îi sprijină pe toţi cei care dau să cadă
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi. R.

LECTURA A II-A

Să fie glorificat în voi numele lui Cristos, şi voi în el!
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,11-2,2

Fraţilor, ne rugăm neîncetat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea lui şi să împlinească cu putere orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare a credinţei, aşa încât să fie glorificat în voi numele Domnului nostru Isus, şi voi în el, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos. Referitor la venirea Domnului nostru Isus Cristos şi la adunarea noastră împreună cu el, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi tulburaţi repede la minte sau înspăimântaţi nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ce pare a fi de la noi, cum că ziua Domnului ar fi aproape!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 3,16
(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică. (Aleluia)

EVANGHELIA

Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,1-10

În acel timp, Isus a intrat şi a traversat Ierihonul. Şi, iată, un bărbat numit Zaheu, care era şeful vameşilor şi era bogat, căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulţimii, întrucât era mic de statură! Atunci a alergat înainte şi s-a suit într-un sicomor, ca să-l vadă, căci Isus avea să treacă pe acolo. Când a ajuns în acel loc, Isus, ridicându-şi ochii, i-a spus: “Zaheu, coboară în grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!” El a coborât în grabă şi l-a primit cu bucurie. Toţi cei care au văzut murmurau spunând: “A intrat să fie găzduit la un om păcătos”. Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: “Iată, Doamne, jumătate din ceea ce am o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva, îi dau înapoi împătrit!” Atunci Isus i-a spus: “Astăzi s-a făcut mântuire pentru această casă, întrucât şi el este fiul lui Abraham. Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Deşi situaţia nu este rară, în această duminică ni se propune, la prima lectură, un fragment dintr-o rugăciune pe care înţeleptul rege Solomon a îndreptat-o către Dumnezeu.
Rugăciunea este, în fond, o formă de exprimare care îi permite autorului ei să facă un elogiu – descriere a Celui căruia i se adresează. Într-adevăr, din experienţa vieţii şi din reflecţia lui profundă, Solomon a înţeles că Dumnezeu este atât de mare încât lumea este în faţa lui ca un fir de praf pe balanţă ori ca o picătură de rouă care cade pe pământ. Mai mult, El iubeşte tot ce există căci dacă ar fi urât vreun lucru, nu l-ar fi creat. Drept care, atunci când cineva păcătuieşte, Dumnezeu îi oferă şansa convertirii. În acest sens, pedeapsa divină este înţeleasă ca fiind pedagogică.
Sfântul Paul, la rândul său, în lectura a doua, îşi adresează mesajul său tesalonicenilor sub formă de intenţie de rugăciune. El îi cere lui Dumnezeu ca să-i ajute pe aceşti convertiţi care au părăsit apucăturile lor păcătoase de altă dată şi au dat ascultare chemării de a duce o viaţă nouă, vrednică de evanghelia care le-a fost vestită, să împlinească tot binele pe care îl doresc şi să arate prin fapte credinţa lor.
Aceste două texte – rugăciune reprezintă o bună premisă pentru înţelegerea fragmentului evanghelic al aceste duminici. Într‑adevăr, Isus Cristos, care întruchipează trăsăturile lui Dumnezeu atotputernic dar şi milostiv, pentru a-i oferi şansa convertirii vine către Zaheu, bogatul detestat de toţi cei din Ierihon pentru modul în care îi jefuia atunci când colecta impozitul datorat statului. Întâlnirea cu Cristos îl transformă pe cel care s-a urcat într-un sicomor pentru a-l vedea pe deja celebrul Învăţător din Nazaret. El nu se aștepta câtuşi de puţin ca Cel pe care voia să-l vadă din înaltul pomului să se oprească lângă el, să-l invite să coboare şi să-i propună să-l primească în casa lui. De notat este şi faptul că Isus face un astfel de gest în ciuda opoziţiei şi a murmurelor celor care asistau la această scenă, nu alţii decât păgubiţii acestui hrăpăreţ. Motivul pentru care Isus îi acordă lui Zaheu şansa convertirii este faptul că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut.
O astfel de istorie ne poate da tuturor convingerea că Dumnezeu, prin Isus Cristos, se află în căutarea tuturor celor rătăciţi, că El, deşi atotputernic şi drept, se arată milostiv cu cei care se întorc şi încep să trăiască potrivit Evangheliei, că diferitele încercări ce se abat asupra noastră pot avea un caracter pedagogic şi mai ales că El ne iubeşte.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 30 octombrie – 6 noiembrie 2022

30 D DUMINICA A XXXI-A D.P.A.; Sf. Gerard de Potenza, ep.
31 L Sf. Alfons Rodriguez, clg.
1 M TOȚI SFINȚII
2 M POMENIREA TUTUROR CREDINCIOȘILOR RĂPOSAȚI
3 J Ss. Martin de Porres, clg. *; Silvia, mamă
4 V Ss. Carol Borromeo, ep. **; Felix de Valois, pustnic
5 S Sf. Grigore Lakota, ep. m.
6 D DUMINICA A XXXII-A D.P.A.; Sf. Leonard, pustnic


Gândul săptămânii

“Cea mai potrivită cale de a-i sărbători pe sfinţi este aceea de a le semăna lor. De ce n-am încerca să trăim ca ei, fie şi numai o zi, de ziua lor.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons