25 septembrie 2022 • DUMINICA A XXVI-A D.P.A. • Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, clg.

LECTURA I

Vor fi deportaţi în fruntea deportaţilor şi va înceta ospăţul celor care stau întinşi.
Citire din cartea profetului Amos 6,1a.4-7

Aşa vorbeşte Domnul cel Atotputernic: “Vai de cei care sunt fără grijă în Sion! Ei se culcă pe paturi de fildeş şi se întind pe divanele lor; mănâncă miei din turmă şi viţei din mijlocul grajdului. Ei se iau după sunetul alăutei, ca David gândesc pentru ei instrumente muzicale. Beau din vase vin şi se ung cu cel dintâi untdelemn, dar nu se întristează de zdrobirea lui Iosif. De aceea, vor fi deportaţi în fruntea deportaţilor şi va înceta ospăţul celor care stau întinşi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: 1b)

R.: Suflete al meu, laudă-l pe Domnul!
sau:
Aleluia.

Domnul face judecată pentru cei asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
Domnul are grijă de cei străini. R.

Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi.
Domnul, Dumnezeul tău, Sionule,
stăpâneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A

Păzeşte porunca până la arătarea Domnului!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 6,11-16

Preaiubitule, tu, om al lui Dumnezeu, urmăreşte dreptatea, evlavia, credinţa, iubirea, statornicia, blândeţea! Luptă lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa cea veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat o bună mărturie înaintea multor martori! Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu care dă viaţă tuturor şi înaintea lui Cristos Isus, care a dat mărturia cea bună în faţa lui Ponţiu Pilat: păzeşte porunca fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos, pe care, la timpul potrivit, o va face cunoscută fericitul şi unicul Stăpânitor, regele regilor şi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de nepătruns, pe care niciun om nu l-a văzut şi nici nu va putea să-l vadă, căruia să-i fie cinste şi putere veşnică! Amin!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

2Cor 8,9
(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA

Ai primit cele bune în timpul vieţii, după cum Lazăr, cele rele! Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,19-31

În acel timp, Isus le-a spus fariseilor: “Era un om bogat care se îmbrăca în purpură şi mătăsuri fine şi petrecea în fiecare zi cu mare fast; la poarta lui zăcea un sărac cu numele de Lazăr, plin de bube: el ar fi dorit să se sature cu ceea ce cădea de pe masa bogatului. Ba, mai mult, veneau şi câinii să-i lingă bubele. A murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham. A murit şi bogatul şi a fost îngropat. Pe când se chinuia în iad, şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Abraham şi pe Lazăr în sânul lui şi, strigând, a zis: «Părinte Abraham, îndură-te de mine şi trimite-l pe Lazăr ca să‑şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinui cumplit în flăcările acestea!» Însă Abraham i-a spus: «Fiule, adu‑ţi aminte că ai primit cele bune în timpul vieţii tale, după cum Lazăr, cele rele! Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi. Şi, pe lângă toate acestea, între noi şi voi este o mare prăpastie, încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată, şi nici de acolo să treacă la noi». El a zis: «Atunci, te rog, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, ca să-i prevină, nu cumva să ajungă şi ei în acest loc de chin!» Dar Abraham i-a spus: «Îi au pe Moise şi pe Profeţi: să asculte de ei!» El însă a zis: «Nu, părinte Abraham, dar dacă unul dintre morţi ar veni la ei, s-ar converti». I-a răspuns: «Dacă nu ascultă de Moise şi Profeţi, chiar dacă ar învia cineva din morţi, nu se vor convinge»”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

După cum am auzit în prima lectură, profetul Amos condamnă dezmăţul conducătorilor bogaţi care neglijează pe supuşii săraci şi-i ameninţă cu exilul (I). Isus spune fariseilor bogaţi parabola bogatului condamnat la iad fiindcă nu s-a milostivit de Lazăr cel sărac (III). Discipolilor săi le-a spus – după ce i-a cerut unui tânăr bogat să vândă tot ce are şi să dea săracilor şi apoi să vină şi să-l urmeze, dar acesta a plecat trist fiindcă avea multe bogăţii –, că mai uşor va trece cămila prin urechea acului decât să intre bogatul în împărăţia cerului; dar nu-i neagă posibilitatea mântuirii prin atotputernicia lui Dumnezeu. Dacă este înspăimântător să pierzi totul şi să mergi în exil, dacă este cutremurător numai gândul de a ajunge pe veci în focul iadului, trebuie să ne facem inventarul bunurilor pe care le avem şi felul cum le folosim, ca să fim drepţi înaintea lui Dumnezeu, găsind soluţia cea mai bună. În această privinţă ne ajută sfântul apostol Paul cu sfatul dat ucenicului său Timotei: Fugi de aceste lucruri (fereşte-te de bogăţii ca de o boală pe care este mai uşor s-o previi decât să o vindeci după ce te-a contaminat) şi străduieşte-te să fii drept şi evlavios; trăieşte în credinţă şi iubire, în răbdare şi blândeţe, fiindcă chemarea noastră este de a dobândi viaţa veşnică. Cu ochii aţintiţi spre Cristos avem garanţia victoriei (II).
Cei fără milă faţă de semeni vor fi judecaţi fără milă de Dumnezeu. Cuvintele lui Isus din predica de pe munte: Fericiţi cei milostivi căci milă vor afla, exclud de la fericire pe cei fără milă.
Marea răsplată promisă celor milostivi este aceea de a găsi milă, care, de fapt, nu-i alta decât aceea de a-şi asigura mântuirea veşnică. În schimbul puţinei milostiviri folosite între fraţi, iertându-le ofensele sau datoriile oricât de mari ar fi, sunt totdeauna limitate şi trecătoare, creştinul se va bucura şi va cânta în veci milostivirile lui Dumnezeu. În faţa lui Dumnezeu cu toţii, chiar şi cei mai mari sfinţi, suntem totdeauna datori săraci, mai ales în haruri. Nimeni – cu excepţia Maicii Domnului, plină de har – nu poate spune că a fost mereu credincios harului şi iubirii, nimeni nu poate spune că nu l-ar fi ofensat vreodată pe Dumnezeu, cel puţin în lucruri mici, nimeni nu poate spune că el ştie cum să repare ofensele. Total convinşi de aceste adevăruri, sfinţii dintotdeauna şi-au dat seama de necesitatea imensă a darului ştiinţei Duhului Sfânt pentru a învăţa arta milostivirii lui Dumnezeu Tatăl. Conştiinţa propriei mizerii personale trebuie să ne determine, dacă vrem să fim creştini adevăraţi, să fim nu numai îngăduitori faţă de slăbiciunile altora, ci să realizăm o apropiere cât mai mare de Tatăl milostivirilor pe cale superioară, pe calea milostivirii. Creştinul adevărat, simţindu-se legat de milostivirea lui Dumnezeu, iubindu-l pentru caritatea sa, devine caritabil faţă de fraţii săi, oricât ar fi de răi, ba chiar duşmani.

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici), Anul C, Editura „Presa Bună”, Iași, 2005


Calendarul săptămânii 25 septembrie – 2 octombrie 2022

25 D DUMINICA A XXVI-A D.P.A.; Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, clg.
26 L Ss. Cosma și Damian, m. *; Ghedeon
27 M Sf. Vincențiu de Paul, pr. **
28 M Ss. Venceslau, m. *; Laurențiu Ruiz și îns. m. *; Fer. Amalia, m.
29 J Ss. Mihail, Gabriel și Rafael, arhangheli
30 V Sf. Ieronim, pr. înv. **; Grigore Luminătorul, ep.
1 S Ss. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv. **; Roman Melodul, idacon
2 D DUMINICA A XXVII-A D.P.A.; Ss. Îngeri Păzitori


Gândul săptămânii

“Harul este cea mai preţioasă comoară făcută unei creaturi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons